Fucithalmic®

øjendråber, suspension 1%

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucithalmic® 1%, øjendråber, suspension

Fusidinsyre 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
 • Lægen har ordineret Fucithalmic® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom du har de samme symptomer, som du har. 
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic® 
 3. Sådan skal du bruge Fucithalmic® 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucithalmic® er et antibiotikum til brug i øjnene. Fucithalmic® virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende.  

  

Du kan bruge Fucithalmic® til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fucithalmic® er virksomt på.  

  

Lægen kan have givet dig Fucithalmic® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®

Brug ikke Fucithalmic®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fucithalmic®

Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic® øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde. Hvis du bruger Fucithalmic® for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige. 

  

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fucithalmic® og det andet præparat. 

  

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

  

Graviditet  

Du kan bruge Fucithalmic® under graviditet.  

  

Amning  

Du kan bruge Fucithalmic®, selvom du ammer. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Fucithalmic® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic® 

Fucithalmic® indeholder benzalkoniumklorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumklorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. 

3. Sådan skal du bruge FUCITHALMIC®

Brug altid Fucithalmic® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt. Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du dryppe 1 dråbe Fucithalmic® ned i øjensækken uden at tubens spids rører øjet eller dets omgivelser.  

For at lette inddrypningen er Fucithalmic® øjendråber lidt tyktflydende, men reagerer med den saltetårevæske og bliver i løbet af få øjeblikke klare og tyndtflydende. 

Fucithalmic® EuroPharma.DK ApS, øjendråber, suspension 1% 

Hvis du har brugt for meget Fucithalmic® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucithalmic, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

  

Hvis du har glemt at bruge Fucithalmic® 

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Fucithalmic® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svidende øjne, brændende øjne, øjenirritation.
 • Reaktioner omkring stedet for inddrypningen.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Rindende øjne, forbigående sløret syn.
 • Kløe, hævelse omkring øjnene.
 • Allergisk reaktion.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forværret øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. Tal med lægen. 
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. 
  Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Fucithalmic® ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i original tube tæt tillukket. 

Brug ikke Fucithalmic® mere end 4 uger efter åbning. Brug ikke Fucithalmic® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Fucithalmic®, øjendråber, suspension indeholder: 

 • Aktivt stof: Fusidinsyre 1% (10 mg/g).
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, carbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Pakningsstørrelser 

Fucithalmic® fås i en tube med 5 g. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N.  

  

Ompakket og frigivet af 

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2013. 

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

  

Fucithalmic® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...