Pentasa®

rektalvæske, suspension 1 g

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PENTASA®, rektalvæske, suspension (klysma), 1 g

mesalazin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA rektalvæske. 

 3. Sådan skal du bruge PENTASA rektalvæske. 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

PENTASA rektalvæske er beregnet til indføring i endetarmen.  

PENTASA rektalvæske virker mod kronisk, blødende betændelse i tyktarm og endetarm. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA REKTALVÆSKE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

 

Brug ikke PENTASA rektalvæske hvis:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for mesalazin eller et af øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre (et middel mod smerter).
 • du har en alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
 • du har tendens til blødning fra hud- eller slimhinder udover blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, inden du bruger PENTASA rektalvæske, hvis:  

 • du er overfølsom over for sulfasalazin.
 • din lever ikke fungerer normalt.
 • dine nyrer ikke fungerer normalt.
 • du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).
 • du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
 • hvis du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi)).
 • du har en lungesygdom, især astma.
 • hvis du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin).
 • du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge PENTASA.

Det er vigtigt, at du er i jævnlig kontrol hos din læge, når du bruger PENTASA rektalvæske.  

 

Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt tage blodprøver og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion, specielt i starten af behandlingen.  

 

Brug af anden medicin sammen med PENTASA rektalvæske

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med PENTASA bruger medicin mod immunsygdomme (azathioprin). Tal med din læge. 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Hvis du er gravid, eller planlægger at blive gravid, så spørg din læge eller apoteket, før du tager dette præparat. Spørg din læge eller apoteket før du starter med at amme. Erfaringerne med brug af mesalazin under graviditet og amning er begrænsede. Der er rapporteret om blodsygdomme hos nyfødte af mødre, der benyttede dette præparat. 

Den nyfødte vil måske udvikle allergiske reaktioner efter amning, f.eks. diarré. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

PENTASA påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge PENTASA REKTALVÆSKE

Dosering 

Voksne: 1 rektalvæske ved sengetid. 

 

Børn: Der er begrænset erfaring, samt dokumentation af virkning, i forbindelse med behandling af børn. Tal med lægen. 

Brugsanvisning:

 1. Toiletbesøg anbefales før brug af rektalvæsken. Tag beholderen med rektalvæsken ud af folieposen umiddelbart før brug. Opvarm eventuelt rektalvæsken til kropstemperatur, før du bruger den. Ryst beholderen godt. 

 2. Drej spidsen på beholderen en hel omgang med uret for at bryde forseglingen (spidsen skal herefter vende samme vej som før du drejede den). For at lette indføringen, kan du smøre spidsen af beholderen med vaseline. 

 3. Stik hånden ind i en af de plastikposer, som ligger i pakningen. 

 4. Hold beholderen som vist på tegningen. 

 5. Når du skal administrere rektalvæsken så læg dig på venstre side med venstre ben strakt og det højre ben bøjet fremad for at give balance. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen. Tryk på beholderen med et tilstrækkeligt jævnt tryk med hånden, imens den tømmes. Beholderen skal tømmes i løbet af maksimalt 30-40 sekunder. 

 6. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset, når beholderen er tom.
 7. Rektalvæsken skal blive i tarmen. Bliv liggende afslappet i samme stilling som ved indgivelsen i 5-10 minutter, eller indtil en eventuelt afføringstrang er forsvundet.
 8. Kræng posen over den tomme beholder. Smid den væk og vask dine hænder.

Efter indføring af PENTASA i endetarmen, kan der opstå kløe, ubehag og afføringstrang.  

 

NB. Det anbefales at beskytte sengelinned og undertøj mod spild, da PENTASA kan plette stoffet. Skulle uheldet ske, læg straks tøjet i blød.  

 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring af eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

 

Hvis du har brugt for meget PENTASA rektalvæske

Der er begrænset erfaring med overdosering. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere PENTASA rektalvæske, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

 

Hvis du har glemt at bruge PENTASA rektalvæske

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

Betændelse i hjertesækken, smerter i brystet, feber, åndenød. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Betændelse i bugspytkirtlen: Voldsomme mavesmerter, feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

Alvorlig påvirkning af blodet: Blødninger, blå mærker efter stød, småblødninger i huden, træthed, feber, vedvarende halsbetændelse eller andre former for betændelse. Kontakt læge eller skadestue. 

Påvirkning af leveren: Gulsot, træthed, forhøjede levertal. Kontakt lægen. Lungebetændelse. Kontakt lægen. Påvirkning af nyrerne: Feber, hævelse af fødder, hænder og ansigt, smerter over lænden. Misfarvning af urinen. Nyresvigt. Kontakt lægen. Alvorlig overfølsom- hedsreaktion med åndedrætsbesvær og hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Forhøjet hjernetryk: Voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, langsom puls. Kontakt læge eller skadestue omgående. Feber, træthed, smerter og hævelse af led, muskelsmerter, udslæt på grund af bindevævssygdom. Kontakt lægen. 

Forværring af tarmsygdommen. Kontakt lægen. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diaré, mavesmerter, kvalme, opkastning, nælde- feber, udslæt, hovedpine, svimmelhed (vertigo), feber. 

 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Øget følsomhed af huden for sollys, svimmelhed, øget luftafgang fra tarmen (flatulens). 

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Feber, føleforstyrrelser i arme og ben, forbi- gående hårtab. Smerter i muskler og led. Sæd med lavt antal sædceller (kaldet oligospermi, forbigående). 

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Overfølsomhedsreaktioner. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke PENTASA rektalvæske efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PENTASA rektalvæske, suspension, 1 g, indeholder:

 • Aktivt stof: mesalazin.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, natriummetabisulfit (E223), natriumacetattrihydrat, koncentreret saltsyre og renset vand.

Pakningsstørrelse:  

7 x 100 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S. 

 

Fremstiller

Ferring-LéÁiva, a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Tjekkiet. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i april 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...