Minirin®

næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis

Ferring

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MINIRIN® næsespray 2,5 mikrogram/dosis, opløsning

Desmopressinacctat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret MINIRIN til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får en bivirkning, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN
 3. Sådan skal du bruge MINIRIN
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

MINIRIN næsespray er en væske, der bruges i næsen. 

MINIRIN næsespray nedsætter dannelsen af urin. 

 

Du kan bruge MINIRIN næsespray: 

 • ved meget stor urindannelse(diabetes insipidus),
 • til undersøgelse af nyrernes funktion.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke MINIRIN næsespray:

 • Hvis du har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer
 • Hvis du har dårligt hjerte eller andre sygdommme, som du får vanddrivende medicin for.
 • Hvis du har nyresygdom.
 • Hvis du har kendt lavt natrium i blodet.
 • Hvis du har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin.
 • Hvis du er allergisk overfor desmopressin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i MINIRIN(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger MINIRIN. 

  

Du vil kun få MINIRIN som næsespray, hvis du ikke kan indtage medicin gennem munden. 

  

Når MINIRIN næsespray bruges til undersøgelse af nyrens koncentreringsevne, må du højst drikke en halv liter for at slukke tørsten, fra 1 time før eller 8 timer efter du har brugt MINIRIN næsespray. 

Væskeindtaget vil blive kontrolleret. 

  

Undersøgelse af nyrens koncentreringsevne hos børn under 1 år bør kun udføres af læger med særligt kendskab til dette område. 

Ved behandling af diabetes insipidus er der risiko for, at indeholdet af natrium i blodet falder til under normalområdet, som er en alvorlig bivirkninger. Se punkt 4

  

Hvis du får væskeophpbning i kroppen, skal du afbryde behandlingen og kontakte lægen. Hvis du har for meget væske i kroppen kan du få hovedpine, kvalme, opkastning. vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed kan optræde. 

  

Du skal bruge MINIRIN næsespray med forsigtighed hvis du: 

 • er meget ung eller ældre
 • har lavt indhold af natrium i blodet (lavt indhold i normalområdet)
 • har risiko for øget tryk i kraniet.
 • har væske- og/eller saltproblemer (f.eks. ved infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm)

Hvis du får MINIRIN næsespray skal din saltbalance kontrolleres hvert halve år (med blodprøver). 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Det er især vigtigt du fortæller lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).
 • sindssygdom (chlorpromazin).
 • epilepsi (carbamazepin).
 • sukkersyge (medicin i sulfonylurinstorgruppen, især chlorpropamid)
 • smerter (af typen NSAID)

Brug af MINIRIN næsespray sammen med mad og drikke

Du skal drikke så lidt som muligt efter du har brugt MINIRIN næsespray. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksopersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du må kun bruge MINIRIN næsespray efter lægens anvisning. 

  

Amning 

Du kan amme, selvom du bruge MINIRIN næsespray. 

 

Trafik-og arbejdssikkerhed

MINIRIN næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge MINIRIN

Brug altid lægemidelt nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Dosering 

1 dosis (1 pust) af næsesprayen giver 0,1 ml. hvilket svarer til 2,5 mikrogram desmopressinacetat. 

  

Diabetes insipidus: 

Voksne: Individuel dosis, sædvanligvis 4-8 pust (10-20 mikrogram) 1-2 gange dagligt. 

Børn: Individuel dosis, sædvanligvis 2-4 pust (5-10 mikrogram) 1-2 gange dagligt. 

  

Undersøgelse af nyrernes koncentreringsevne: 

Voksne: 16 pust (40 mikrogram). 

Børn over 1 år: 8 pust (20 mikrogram). 

Børn under 1 år: 4 pust (10 mikrogram). 

 

Sådan burger du MINIRIN næsespray

Første gang du bruger MINIRIN næsespray, skal pumpen fyldes. Det før du ved at trykke pumpen ned ca.fire gange eller indtil der kommer en ensartet sky af ganske små dråber. Det samme skal du gør, hvis næsesprayen ikke har været brugtt i en uge. 

  

Vigtigt! 

Det er vigtigt, at plastslangen i flasken er dækket af væske, som vist på tegning A. 

Minirin® Ferring Lægemidler A/S, næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis 

Skal du have doser på mere en 1 pust i hvert næsebor, skal du holde en pause på ca. 1 minut før næste pust i samme næsebor. 

Minirin® Ferring Lægemidler A/S, næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis 

Brugsvejledning:

 1. Puds næsen, og fjern beskyttelseshætten.
 2. Hold sprayflasken som vist på tegningen.
 3. Læn hovedet en smule tilbage. Før spidsen ind i næseboret. Hold vejret og spray en gang.
 4. Hvis du skal have mere en et pust, sprayes også i det andet næsebor. For hvert pust skifter du næsebor.
 5. Sæt beskyttelseshætten på efter brug. Opbevar sprayflasken stående.

Nedsat nyrefunktion 

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis eller stoppe behandlingen. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosisjustering er ikke nødvendig. 

  

Spædbørn, ældre patienter og patienter med lavt natriumindhold i blodet (lavt i normalområdet), kan have øget risiko for hypnatriæmi (indholdet falder til under normalområdet), som er en alvorlig birvirkning (Se punkt 4). 

  

Brug til børn 

Brug af MINIRIN næsespray til børn skal ske under opsyn af en voksen for at kontrollere dosis. Se den anbefalede dosering ovenfor. 

 

Hvis du har brugt for megete MINIRIN

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af MINIRIN næsespray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og duføler dig utilpas. Tak pakningen med. 

Du kan opleve vægtstigning, åndenød, høvede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Du kan også opleve hovedpine, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan imeget sjældne tilfælde bliver alvorlig med muskelkramper og bevidstløshed/koma. Tal emd lægen. 

 

Hvis du har glemt at bruge MINIRIN

Glemmer du en dosis, eller er du i tvivl, om du har taget en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke aile får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved hovedpine, kvalme. opkastning, vægtøgning, utilpashed, mavesmerter, muskelsvaghed og -kramper, svimmelhed, træthed, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, forvirring, nedsat bevidsthed, kramper og koma . Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidsløshed . Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 

lkke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Tilstoppet næse. løbemde næse (rhinitis) og stigning i kropstemperatur . 

  

Almindelig bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Søvnløshed, humørsvingninger, mareridt, nervøsitet, aggressivitet, hovedpine, næseblod , infektion i de øvre luftveje , betændelse i mave-tarm-kanalen (gastroenteritis), kvalme og mavesmerter. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) : 

Opkastning . 

  

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Dehydrering (væskemangel) med symptomer som tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen . Forvirring, svimmelhed , søvnighed (somnolens), forhøjet blodtryk. Tal med lægen, forhøjet blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. Åndenød, diarre, kløe. udslæt, nældefeber, muskelspasmer, træthed, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, brystsmerter og kuldegysninger og vægtøgning. 

  

Hos børn ses bivirkningen med for lavt natrium i blodet ofte i relation til ændring i de dagligc rutiner, som påvirker væskeindtaget og/eller svedproduktion. 

 

Indberetning af birvirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket . Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.  

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

Sundhedsstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail : sst@sst.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar MINIRIN ved 2ºC til 8ºC. 

Opbevar MINIRIN næsespray utilgængeligt for børn. 

Brug ikke MINIRIN efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

MINIRIN indeholder:

Aktivt stof: desmopressinacetat. 1 ml indeholder 25 mikrogram desmopressinacetat svarende til 22,3 mikrogram desmopressin. 

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, renset vand og chlorbutanol. 

 

Pakningsstørrelser:

2,5 mikrogram/dosis: 5 ml (ca. 50 doser). 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S,  

Kay Fiskars Plads 11,  

2300 København S 

 

Fremstiller

Ferring GmbH, 

Wittland 11,  

24109 Kiel,  

Tyskland 

  

Hvis du vil vide mere om MINIRIN, kan du henvende dig til Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskars Plads 11, 2300 København S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...