Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 %

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Air Liquide

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk Oxygen ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, komprimeret

Oxygen 100% (O2, ilt) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, 

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis dine symptomer ikke aftager. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide 

 3. Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Den er farveløs, lugtfri og uden smag, og den leveres i gasbeholdere, der har en trykregulator til at sænke gastrykket. Beholderen indeholder kun ren oxygen. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk Oxygen Air Liquide bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til kroppens væv. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes: 

 • Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel 

 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling) 

 • Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling 

 • I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand 

 • Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Hvis De personligt får ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal De informere lægen, hvis De:

 • lider af en kronisk lungesygdom for eksempel astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

 • Hvis dit barn har brug for ekstra oxygen og er født for tidligt. Giv kun den mængde Medicinsk Oxygen Air Liquide, som anvises af sundhedspersonalet. 

 • Hvis du har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling), er der risiko for beskadigelse af lungehinden (pneumothorax). 

Brug af anden medicin sammen med Medicinsk Oxygen Air Liquide

Fortæl det til lægen, før du bruger medicinsk oxygen, hvis du tager eller har fået ordineret bleomycin (mod cancer), amiodaron (mod hjertesygdom) eller furadantin eller lignende antibiotika (mod infektion), da der er mulighed for lungeforgiftning 

Graviditet og amning

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under graviditet. Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under amning. 

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid, og har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan køre bil og anvende maskiner, når du har brugt Medicinsk Oxygen Air Liquide, såfremt din læge mener, at du er rask nok og i stand til dette. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis du personligt har fået ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, må du ikke ændre doseringen uden først at have konsulteret din læge. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes ved inhalation. Den sædvanlige dosis for voksne til behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af næsekateter eller 5-15 liter i minuttet med maske. 

 

Med hensyn til dosering i andre tilfælde skal du konsultere din læge. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide indåndes normalt via næsekateter eller en maske. Enten indånder du selv – du "indånder spontant" – eller du får hjælp af en respirator/ventilator. 

 

Læs brugsanvisningen/patientinstruktionen for indåndingsapparturet grundigt! 

Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Medicinsk Oxygen Air Liquide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

I sårbare situationer kan for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide påvirke åndedrætsfunktionen og i sjældne tilfælde forårsage kuldioxidnarkose/-bevidstløshed. 

 

Langvarig brug af for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide kan forårsage smerter, en tør hoste og endda kortåndethed. Hvis du oplever tegn på overdosering, skal du altid kontakte din læge eller det nærmeste hospital. 

Sikkerhedsoplysninger

 • Medicinsk Oxygen Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug. 

 • Beholderen må kun forbindes med en kobling, der er beregnet til medicinsk oxygen. 

 • Oxygen beholdere må kun anvendes i rum med god ventilation. 

 • Gasbeholderne må ikke udsættes for stærk varme. 

 • Rygning og åben ild er forbudt i rum hvor Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes, da det øger risikoen for brand. 

 • Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med Medicinsk Oxygen Air Liquide. 

 • Placer aldrig en oxygenmaske eller næsekatetre direkte på tekstiler, mens behandlingen foregår – stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brændbare/forårsage risiko for brand. Hvis dette skulle ske, skal du ryste og lufte tekstilerne grundigt. 

 • Luk for udstyret når det ikke er i brug. 

 • Luk for udstyret ved brand. 

 • Gasbeholdere skal bringes i sikkerhed i tilfælde af brandfare. 

 • Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast, fordi der er risiko for selvantændelse i kontakt med Medicinsk Oxygen Air Liquide under højt tryk. 

 • Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt. 

 • Skal håndteres forsigtigt. Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød. 

 • Hold beholderen ren og tør. 

 • Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket. Hvis der forefindes en beskyttelseshætte/-dæksel skal dette være påsat. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Behandling andre steder end på hospitalet: 

Behandling med Medicinsk Oxygen Air Liquide via næsekatetre kan give tørre slimhinder i næsen og munden, da gassen er tør. 

 

Læs også afsnittet "Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide". 

 

Behandling på hospitalet: 

Bivirkninger ses normalt ved høje koncentrationer (over 70 %) og efter langvarig behandling (mindst 6-12 timer): 

  

Almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter)  

Ingen 

  

Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)  

Åndedrætsrelaterede smerter, tør hoste og kortåndethed 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Fornemmelse af tryk i mellemøret, sprængning af trommehinde 

  

Sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter) 

Hos nyfødte, som har været udsat for høje oxygenkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, som kan medføre nedsat syn 

  

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)  

Svært åndedrætsbesvær (akut lungesvigtsyndrom (ARDS)) 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Angst eller forvirring og epileptiske anfald 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirknng.dk eller sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.  

 

Hold beholderen ren og tør. 

Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød. 

Opbevares adskilt fra brændbart materiale. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder:

 • Det aktive stof er 100 % oxygen (kemisk symbol: O2)
 • Der er ikke andre indholdsstoffer i Medicinsk Oxygen Air Liquide

Udseende og pakningsstørrelser

Beholderens skulder er markeret med hvid farve (oxygen). Selve beholderen er hvid (medicinsk gas). 

  

Beholderstørrelse i liter 1 2 2,5 3 4 5 10 15 20 40
Batteristørrelse i liter 12x40 10x50 15x40 12x50 20x40 20x50

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL  

75 quai d' Orsay  

75007 Paris  

Frankrig 

Fremstillere

Air Liquide Gas AB  

Fabriksgatan 2 

S-565 22 Mullsjö  

Sweden 

 

Air Liquide Danmark A/S  

Frejasvej 2 

DK-8722 Hedensted  

DANMARK 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

 

Air Liquide Gas AB  

Lundavägen 151 

S-212 24 Malmö  

SVERIGE 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29.01.2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...