Aerius®

filmovertrukne tabletter 5 mg

MSD-SP

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter

Desloratadin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Aerius filmovertrukne tabletter til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Aerius virkning og hvad De skal bruge det til
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Aerius
 3. Sådan skal De bruge Aerius
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De Aerius
 6. Yderligere oplysninger

1. Aerius virkning og hvad De skal bruge det til

Aerius er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør Dem døsig. Det hjælper med at regulere Deres allergiske reaktion og dens symptomer. 


Aerius lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næse passager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi). Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. 


Aerius anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt. 


Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper Dem med at genoptage Deres normale daglige aktiviteter og søvn. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Aerius

Brug ikke Aerius

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for desloratadin, et af de øvrige indholdsstoffer eller over for loratadin.

Aerius er beregnet til voksne og unge (i alderen 12 år og ældre). 


Vær ekstra forsigtig med at bruge Aerius

 • hvis De har dårlig nyrefunktion.

Hvis dette gælder for Dem, eller De ikke er sikker, skal De tale med Deres læge før De tager Aerius. 


Brug af anden medicin

Der er ingen kendte interaktioner mellem Aerius og andre lægemidler. 


Brug af Aerius sammen med mad og drikke

Aerius kan tages til maden eller mellem måltider. 


Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin under graviditet og under amning.
Hvis De er gravid, eller De ammer et spædbarn, anbefales det ikke at anvende Aerius. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes Aerius ikke at gøre Dem døsig eller mindre opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsighed, som kan have indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner. 


Vigtige information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aerius

Aerius-tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De bruge Aerius

Voksne og unge (12 år gamle og ældre): Tag en tablet en gang daglig.
Tabletten synkes hel med vand, med eller uden samtidig fødeindtagelse. 


Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil Deres læge bestemme hvilken type allergisk snue, De lider af, og vil fastsætte, hvor længe De skal tage Aerius.
Hvis Deres allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil Deres læge anbefale Dem en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af Deres sygdomshistorie. 

 

Hvis Deres allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil Deres læge måske anbefale Dem en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og De skal derfor følge Deres læges instruktioner. 

 

Hvis De har brugt for meget Aerius-tabletter

Tag udelukkende Aerius således, som det er ordineret til Dem. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt Deres læge eller apotek, hvis De tager mere Aerius, end De fik besked på. 

 

Hvis De har glemt at bruge Aerius

Hvis De glemmer at tage Deres medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til Deres sædvanlige medicineringsplan. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Aerius kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hos voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos unge. 


Under markedsføring af Aerius er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) og udslæt blevet rapporteret meget sjældent. Hjertebanken, hurtigt hjerteslag, mavepine, kvalme, opkastning, mavebesvær, diarré, svimmelhed, døsighed, besvær med at sove, muskelsmerter, hallucinationer, anfald, rastløshed med øget kropsbevægelse, leverbetændelse og unormale leverfunktionsprøver er 
også rapporteret i meget sjældne tilfælde. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

5. Sådan opbevarer De Aerius

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning.
Brug ikke Aerius efter den udløbsdato, der står på æsken og blister. 
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Fortæl Deres apotek det, hvis De bemærker ændringer i tabletternes udseende. 


Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Aerius indeholder

 • Aktivt stof: desloratadin 5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer i tabletten: calciumhydrogenphosphatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse og talkum. 
  • Tabletovertrækket består af filmovertræk (indeholdende lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid, macrogol 400, indigotin (E132)), klart lag (indeholdende hypromellose, macrogol 400), carnaubavoks og hvid bivoks.

Aerius udseende og pakningsstørrelse

Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter pakkes i enkeltdosisblisterpakninger med 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 eller 100 tabletter.
Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgien.
 

Fremstiller:

SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgien. 


Parallelimporteret og distribueret: 

2care4 
Tømrervej 9 
6710 Esbjerg V.  

 

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Aerius, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Bruxelles/Brussel/
Brüssel
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11 


Бълг ария
Ийст Парк Трейд Център
Бул. „Н.Й.Вапцаров” 53А, ет. 2
BG-София 1407
Тел.: +359 2 806 3030 


Česká republika
Ke Štvanici 3
CZ-186 00 Praha 8
Tel: +420 221771250 


Danmark 
Lautrupbjerg 2
DK-2750 Ballerup
Tlf: + 45-44 39 50 00 


Deutschland
Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
Tel: + 49-(0)89 627 31-0
Info@essex-pharma.de 


Eesti
Järvevana tee 9
EE-11314 Tallinn
Tel: + 372 654 96 86 


Ελλ άδα
Αγίου Δημητρίου 63
GR-174 55 Άλιμος
Tηλ.: + 30-210 98 97 300 


España
Josefa Valcárcel, 38
E-28027 Madrid
Tel: + 34-91 321 06 00 


France
34 avenue Léonard de Vinci
F-92400 Courbevoie
Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40 


Ireland
Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1TW
Tel: +44-(0)1 707 363 636 


Ísland
Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: + 354 535 70 00 


Italia
Via fratelli Cervi snc,
Centro Direzionale Milano Due
Palazzo Borromini
I-20090 Segrate (Milano)
Tel: + 39-02 21018.1 


Κύπρος
Οδός Αγίου Νικολάου, 8
CY-1055 Λευκωσία
Τηλ: +357-22 757188 


Latvija
Vāgnera iela 13
Riga LV-1050 Rīga
Tel: + 371-7 21 38 25 


Lietuva
Kęstučio g. 65/40
LT-08124 Vilnius
Tel. + 370 52 638 446 


Luxembourg/Luxemburg
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles/Brüssel
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11 


Magyarország
Alkotás u. 53.
H-1123 Budapest
Tel.: +36 1 457-8500 


Malta
168 Christopher Street
MT-VLT02 Valletta
Tel: + 356-21 23 21 75 


Nederland
Waarderweg 39
NL-2031 BN Haarlem
Tel: + 31-(0)800 9999000 


Norge
Pb. 398
N-1326 Lysaker
Tlf: + 47 67 16 64 50 


Österreich
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
Tel: + 43-(0) 1 813 12 31 


Polska
Ul. Taśmowa 7
PL-02-677 Warszawa
Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

Portugal
Rua Agualva dos Açores 16
P-2735-557 Agualva-Cacém
Tel: +351-21 433 93 00 


România
Şos. Bucureşti-Ploieşti, 
nr. 17-21, Băneasa
Center, et. 8, sector 1
RO-013682 Bucureşti
Tel. + 40 21 233 35 30 


Slovenija
Dunajska 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 01 3001070 


Slovenská republika
Strakova 5
SK-811 01 Bratislava
Tel: + 421 (2) 5920 2712 


Suomi/Finland
PL 46/PB 46
FIN-02151 Espoo/Esbo
Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650 


Sverige
Box 7125
S-192 07 Sollentuna
Tel: + 46-(0)8 6261400 


United Kingdom
Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1TW - UK
Tel: + 44-(0)1 707 363 636 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt oktober 2010 

  

De kan finde yderligere information om Aerius på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/ 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...