Sevorane®

væske til inhalationsdamp

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

SEVORANE® Væske til inhalationsdamp

Sevofluran  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Sevorane til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.  

2. Det skal du vide om Sevorane. 

3. Sådan bliver du behandlet med Sevorane.  

4. Bivirkninger.  

5. Opbevaring.  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Sevorane indeholder sevofluran. Sevofluran er et bedøvelsesmiddel, der giver en hurtig indsovnings- og opvågningsfase.
 • Sevorane skal bruges med en fordamper der er specielt beregnet til sevofluran. Det gives til dig som en damp, du skal indånde. Ved indånding af sevofluran falder du i en dyb, smertefri søvn. 

 • Sevorane anvendes til fuldbedøvelse ved operationer. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide om Sevorane

Sevorane må kun administreres af sundheds- personale med passende træning i brug af bedøvelsesmidler og altid under opsyn af en anæstesilæge. 

  

Du må ikke få Sevorane:

 • hvis du er allergisk over for sevofluran, eller andre halogerede bedøvelsesmidler (f.eks. hvis du før har nedsat leverfunktion, feber eller nedsat immunforsvar), med ukendt årsag, efter behandling med Sevorane. 

 • hvis du er eller har mistanke om at være arvelig disponeret for malign hypertermi (en hurtig og skadelig stigning i legemstempera- tur under eller kort efter en operation). 

 • hvis du ikke bør få fuldbedøvelse (med dyb søvn). 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du informere sundhedspersonalet, før du bliver behandlet med denne medicin. 

  

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Sevorane hvis 

 • du tidligere har modtaget et inhalationsanæ- stesimiddel, især hvis dette skete mere end en gang gennem en kort periode (gentagen brug). 

 • du har nedsat nyrefunktion. 

 • du har nedsat leverfunktion. 

 • du er følsom overfor bedøvelsesmidler. 

 • du har risiko for krampeanfald. 

 • du har en hjertekarsygdom. 

 • der er risiko for, at du har øget tryk i kraniet. 

 • du har hvilende eller åbenbar neuromuskulær sygdom (Duchennes muskeldystroi) 

 • du har en mitokondriesygdom. 

 • du har eller tidligere har haft leverproblemer som f.eks. hepatitis (leverbetændelse) eller gulsot, eller du har fået behandling med medicin, som svækker leverfunktionen. 

 • du er disponeret for at få forstyrrelser i hjerterytmen. 

Hvis du i et sjældent tilfælde udvikler malign hypertermi (en hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation). Din anæstesilæge vil give dig understøttende behandling. 

  

Såfremt noget af ovenstående gælder for dig, skal du informere din læge eller sundhedspersonalet. Det kan være nødvendigt, at du undersøges nøje og at din behandling ændres.
 

  

Brug af anden medicin sammen med Sevorane

 • Medicinen eller de aktive stoffer i medicinen nævnt nedenfor, kan påvirke hinandens virkning, når de bruges sammen med Sevorane. Noget af denne medicin gives til dig af anæstesilægen under operationen som angivet i beskrivelsen. 

  • Opioider (f.eks. alfentanil, sulfentanil) er stærkt smertestillende og bruges ofte under generel anæstesi. 

  • Benzodiazepiner, har en beroligende effekt. De bruges, når du er nervøs, f.eks. før din operation. 

 • Tal med din læge, hvis du tager: 

  • medicin mod overfølsomhedsreaktioner (adrenalin, amfetamin, efedrin). 

  • medicin mod hjertekarsygdomme (betablokkere, verapamil). 

  • medicin mod tuberkulose (isoniazid). 

  • naturmedicin mod nedtrykthed (perikum). 

  • lattergas (nitrogenhydroxid). 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Brug af Sevorane sammen med mad, drikke og alkohol

 • Sevorane er medicin, der skal få dig til at sove og vedligeholde søvnen, så du kan blive opereret. Spørg din læge eller sundhedsersonalet, hvornår og hvad du må spise og drik- ke, når du er vågnet. 

 • Du må ikke drikke alkohol når du er i behandling med Sevorane. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistankeom, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet:
Du vil normalt ikke blive behandlet medSevorane, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.
 

Amning:
Hvis du ammer, må du kun få Sevorane efteraftale med lægen. Du bør ophøre med amning i 48 timer efter du har fået sevofluran og kassere mælk produceret i dette tidsrum.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sevorane kan give bivirkninger (små humørsvingninger, indvirkning på din evne til at tænke klart i op til to-tre dage efter behandling). Du bør være opmærksom på, at når du har fået dette bedøvelsesmiddel, kan det påvirke din evne, i større eller mindre grad, til at udføre aktiviteter, der kræver din mentale opmærksomhed, såsom betjening af motorkøretøjer eller farlige maskiner, i nogen tid efter.
Spørg sundhedspersonalet, hvornår det igen vil være trygt for dig at køre bil og betjene maskiner.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sevorane

Ikke relevant. 

3. Sådan bliver du behandlet med Sevorane

Sevorane bliver dannet af flydende sevofluran i en fordamper specielt udformet til brug af sevofluran. Du kan blive bedt om at indånde denne damp gennem en maske, og du vil derved falde i søvn. Du kan også få en indsprøjtning af et andet bedøvelsesmiddel først, for at få dig til at falde i søvn, og så få Sevorane for at forlænge søvnen.  

 

Sevorane vil blive givet til dig af en anæstesilæge. Lægen vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, hvilken type operation du skal have, og hvilken anden medicin du får under operationen.  

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. Din læge vil afgøre, hvornår behandlingen med Sevorane skal stoppes. Du vil da vågne i løbet af få minutter.  

 

Ældre:  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.  

 

Brug til børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt.  

 

Hvis du har fået for meget Sevorane

Sevorane vil blive givet til dig af sundhedspersonalet, og det er ikke sandsynligt, at du får for meget Sevorane. Hvis du får for meget Sevorane vil din anæstesilæge tage de nødvendige forholdsregler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin- ger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær (laryngospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skade- stue. Ring evt. 112. 

 • Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni). Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen. 

 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Leverbetændelse, gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt eller leverned- brydning. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hurtig og skadelig stigning i legemstempera- tur under eller kort efter en operation. Kon- takt læge eller skadestue. 

 • Stærke brystsmerter, evt. ledsaget af kold- sved og kvalme pga. hjertestop. Ring 112. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse associeret med Torsade de pointes). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):
 

 • Rastløs uro (agitation). 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade- stue. Ring evt. 112. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blod- tryk. 

 • Hoste. 

 • Kvalme og opkastning. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Hovedpine. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Luftvejsproblemer. 

 • Øget spytdannelse. 

 • Kulderystelser. 

 • Døsighed. 

 • Feber. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Overfølsomhed. 

 • Ufrivillige bevægelser af kroppen. 

 • Hvæsende vejrtrækning. 

 • Kløe, udslæt, nældefeber, kontakteksem, hævelse i ansigtet. 

 • Ubehag i brystet. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Sevorane kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, i f.eks. blodprøver og leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1,
DK-2300 København S,  

Websted: www.meld- enbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sevorane utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Sevorane efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mær- ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Sevorane ved temperaturer over 25 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin‑

Sevorane, væske til inhalationsdamp indeholder:

Aktivt stof: Sevofluran. 

Øvrige indholdsstoffer: Ingen.  

 

Pakningsstørrelser:

Sevorane fås i:  

Sevorane i pakninger á 250 ml 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S,  

Energivej 15,  

5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...