Pevison

creme 10+1 mg/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pevison® creme 10 mg/g / 1 mg/g

Triamcinolonacetonid/econazolnitrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Pevison® creme til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevison® creme 

 3. Sådan skal du bruge Pevison® creme 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Pevison® creme indeholder et svampemiddel og et binyrebarkhormon, som virker mod betændelse, allergi og kløe.  

 

Du kan bruge Pevison® creme til behandling af eksem og svamp i huden. 

 

Lægen kan have givet dig Pevison® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PEVISON® CREME

Brug ikke Pevison® creme

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for triamcinolonacetonid, econnazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer. Angivet i punkt 6

 • hvis du har rosacea (betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet). 

 • hvis du har perioral dermatit (irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund). 

 • hvis du har acne (uren hud/bumser). 

 • hvis du har en bakterie- eller virusinfektion, så som tuberkulose, varicella eller herpes simplex på et hudområde, hvor du for nylig er blevet 

Advarsler og forsigtighedsregler

Pevison® creme er kun til udvortes brug. Undgå, at få cremen kommer i kontakt med øjne eller mund. Må ikke anvendes på åbne sår. 

  

Stop behandlingen, hvis du får rektioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk reaktion. Cremen indeholder binyrebarkhormon, og derfor bør du være forsigtig:
 

 • ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige virkninger på kroppen og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen. 

 • Ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom 

  – med symptomer såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn).
 • Ved brug i armhulen eller lysken, hvor hudområder let kan komme til at gnide mod hinanden. 

 • Ved brug på større hudområder eller beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af lægemidlet. 

 • Eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks. på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden, akne, synlige små blodkar, småblødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en øget risiko for alvorlige hudinfektioner. 

Brug af anden medicin sammen med Pevison® 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.Pevison® kan påvirke effekten af blodfortyndende medicin, så som warfarin og acenocoumarol.
 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
 

Graviditet 

Du må kun bruge Pevison® creme efter lægens anvisning.
 

Amning 

Pevison® creme kan anvendes mens du ammer, men bør dog ikke anvendes på brystvorterne. Tal med lægen.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Pevison® creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pevison® creme 

Pevison® creme indeholder butylhydroxyanisol (E320) som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. Indeholder også benzoesyre (E210) som virker irriterende på hud, øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge PEVISON® CREME

Brug altid Pevison® creme nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Dosering 

Voksne og børn: Påsmøres huden i et tyndt lag 1-3 gange daglig. 

 

Behandlingen bør ikke overskride 10 dage, da længere tids anvendelse kan medføre tynd hud, der let går i stykker. 

 

Åbning af tuben 

 1. Skru hætten af. 

 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids. 

Hygiejniske forholdsregler: 

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører med Pevison® creme. 

 2. Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre. 

Hvis du har brugt for meget Pevison® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pevison® creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Langvarig og overdreven brug kan medføre hudirritation, som forsvinder igen, når du holder op med at bruge Pevison® creme. 

Du kan optage så meget binyrebarkhormon gennem huden, at din krops egen produktion af binyrebarkhormon kommer ud af balance. 

 

Hvis du har glemt at bruge Pevison® creme

Smør Pevison® creme på, så snart du kommer i tanke om det og fortsæt behandlingen som anvist af lægen. Du må ikke tage dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brændende fornemmelse på huden, hudirritation, rødmen. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhed. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarlig. Ring 112. 

 • Kontakteksem, tynd hud, kløe, afskalning af huden, strækmærker, små punktformede blødninger i hud og slimhinder. 

 • Smerte eller hævelse på applikationsstedet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Pevison® creme ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Pevison® creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pevison® creme indeholder

Aktive stoffer: Triamcinolonacetonid 1 mg/g, econazolnitrat 10 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: Benzoesyre (E210), pegoxol-7-stearat, oleoylmacrogolglycerider, paraffinolie, butylhydroxyanisol (E320), dinatriumedetatdihydrat, renset vand. 

 

Pakningsstørrelser

Pevison® creme fås i pakninger med 15 g og 2x15 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet::

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Pevison® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson. 

Revisionsdato

Senest revideret juni 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...