Terramycin®-Polymyxin B

salve 30+1 mg/g

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terramycin® - Polymyxin B 30 mg/g + 1 mg/g salve

oxytetracyclinhydrochlorid/polymyxin B sulfat 

 

Læs denne information grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

  • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

  • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

  • Lægen har ordineret Terramycin-Polymyxin B til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

  • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4. 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B  

3. Sådan skal De bruge Terramycin-Polymyxin B  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger  

 

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Terramycin-Polymyxin B består af 2 antibiotika (oxytetracyklin og polymyxin B), som hæmmer bakteriers vækst. 

  

De kan bruge Terramycin-Polymyxin B salve til behandling af: 

  • betændelser i huden. 

  • betændte sår. 

Lægen kan have givet Dem Terramycin-Polymyxin B for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B

  • hvis De er allergisk over for oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i pkt. 6. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B salve til langvarig behandling af kroniske, betændte sår. Der kan opstå modstandsdygtige bakterier.
Kontakt lægen, hvis
 

  • der sker en forværring af betændelsen. Der kan være kommet en ny betændelse til. 

  • De får allergiske reaktioner. 

Brug hos børn

De må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen.
 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
De kan bruge Terramycin-Polymyxin B sammen med anden medicin.
 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.
 

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen.
 

Amning 

Hvis De ammer, må De kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen.
De skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Terramycin-Polymyxin B er nødvendig. Tal med lægen.
 

Trafik og arbejdssikkerhed

Terramycin-Polymyxin B påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug altid Terramycin-Polymyxin B nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er  

Voksne og børn: 

Rens huden forsigtigt og grundigt. Smør derefter salven direkte på det betændte hudområde 2–3 gange dagligt ved hjælp af steril gaze. 

  

Det er vigtigt, at De fortsætter behandlingen, så længe som lægen har anvist. Ellers kan betændelsen blusse op igen. 

  

Børn 

De må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

  

Hvis De har brugt for meget Terramycin-Polymyxin B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Terramycin-Polymyxin B, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag emballagen med. 

  

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Terramycin og Polymyxin-B salve. 

  

Hvis De har glemt at bruge Terramycin-Polymyxin B

Hvis De har glemt at bruge en dosis, skal De bruge denne så snart, De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Terramycin-Polymyxin B

Det er meget vigtigt, at De gennemfører behandlingen, indtil De er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op. 

  

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Terramycin-Polymyxin B kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne og meget sjældne bivirkninger (kan ses hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

  • Allergiske reaktioner, herunder lokalt eksem. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Terramycin-Polymyxin B salve utilgængeligt for børn. 

Terramycin-Polymyxin B salve må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Når tuben er åbnet, kan den holde sig i 4 uger. 

 

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B salve efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terramycin-Polymyxin B 30 mg/g / 1 mg/g salve indeholder:

Aktive stoffer: Oxytetracyclinhydrochlorid og polymyxin B sulfat.  

Øvrige indholdsstoffer: Tynd paraffinolie og hvid blød paraffin. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Terramycin-Polymyxin B er en fed, gul salve. 

 

Pakningsstørrelser 

Den findes i aluminiumstube, der indeholder 5 g eller 15 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller

Farmasierra Manufacturing, S.L., Carretera de Irún, Km. 26,200, 28700 San Sebastián de les Reyes (Madrid), Spanien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...