Cardil

depottabletter 120 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Cardil® 120 mg, depottabletter

diltiazem 

 

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen 

 • Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
 • Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
 • Lægen har ordineret Cardil® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

I denne information er der oplysning om: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Cardil®.
 3. Sådan skal du tage Cardil®.
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Cardil® er medicin af typen calciumantagonister. Cardil® sænker blodtrykket og giver hjertet mere ilt. 


Du kan bruge Cardil® ved for højt blodtryk og hjertekramper (angina pectoris). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Cardil®

Tag ikke Cardil®, hvis du:

 • er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Cardil® depottabletter eller
 • er overfølsom over for anden medicin af samme slags (calciumantagonister).
 • er alvorligt hjertesyg.
 • har meget langsom, meget hurtig eller meget uregelmæssig puls.
 • har hjertesvigt med tendens til vand i lungerne.
 • har mange anfald af hjertekramper (angina pectoris).
 • lige har haft en blodprop i hjertet.
 • lige har haft en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.
 • har lavt blodtryk.
 • har fået for meget hjertemedicin (digoxin).
 • samtidig får infusion med datrolen natrium.
 • har akut kompliceret nedsat hjertefunktion eventuelt med nedsat ilttilførsel til kroppen.
 • er gravid eller ammer (se afsnit om graviditet og amning).

Særlige forholdsregler

Tal med din læge hvis du: 

 • er i behandling med medicin for hjertesvigt og vand i lungerne.
 • har meget langsom puls, eller har fået at vide, at din hjertekurve (EKG) viser forstyrrelser i hjerterytmen.
 • har langsom puls.
 • er ældre.
 • har forsnævring af hjerteklapperne (aortastenose).
 • har anfald af meget hurtig puls.

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Cardil®

 

Brug af Cardil® sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Cardil® i forbindelse med et måltid. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cardil®

Cardil® indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Cardil®, hvis du er gravid. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Cardil®, da Cardil® bliver udskilt i modermælken. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Cardil® kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Brug af anden medicin

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden medicin for hjertet eller blodtrykket (betablokkere, alfablokkere, andre calciumantagonister, amiodaron, digoxin)
 • medicin mod hjertekramper (nitratpræparater)
 • medicin mod spasmer i musklerne (dantrolen)
 • epilepsimedicin (carbamazapin, phenobarbital, phenytoin)
 • medicin mod depression (imipramin, nortriptylin, fluoxetin)
 • medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, tacrolimus)
 • kræftmedicin (antiøstogen, tamoxifen)
 • medicin mod angst og uro (buspiron, alprazolam)
 • sovemedicin (triazolam)
 • medicin mod mani (lithium)
 • astmamedicin (theophyllin)
 • binyrebarkhormon (prednisolon, methylprednisolon, prednison)
 • medicin mod impotens (viagra, sildenafil)
 • medicin mod forstørret prostata (alfuzosin)
 • medicin mod for meget kolesterol og fedt i blodet (simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
 • medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampicin)
 • medicin mod mavesår (cimitidin, ranitidin)

Anden medicin kan påvirke virkningen af Cardil®, og Cardil® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller på apoteket. 


Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at ændre dosis. 

3. Sådan skal du tage Cardil®

Dosering:

Du skal tage Cardil® depottabletter på omtrent samme tid hver dag, før eller under et måltid. 


Du skal synke Cardil® depottabletter hele. Du må ikke tygge eller knuse dem. 


Du kan dele Cardil® depottabletter på 120 mg. Du kan måske se den hårde kerne fra tabletten i afføringen. 

 

Voksne: 

1 depottablet (60 mg) 3 gange daglig stigende til 1 depottablet (120 mg) 3 gange daglig. 

  

Ældre: 

Du skal have en mindre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn: 

Du må ikke give Cardil® til nyfødte eller børn i det hele taget. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Har du taget for mange Cardil®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cardil® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 


Symptomer på overdosering er: Svimmelhed, hovedpine, kvalme og opkastninger, åndenød, vejrtrækningsproblemer, udslæt, lav kropstemperatur, kramper, bevidsthedstab, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, hjertestop. 

 

Har du glemt at tage Cardil®?

Hvis du glemmer at tage din medicin, må du ikke tage dobbeltdosis. Du skal vente, til det er tid til at tage den næste dosis. Derefter skal du fortsætte med din sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Cardil® kan som al anden medicin give bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige – almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Forværring af hjertekramper (angina pectoris). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Meget langsom eller hurtig puls, evt. også uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forandringer i blodet der kan vise sig ved træthed samt infektioner og feber. Søg straks læge.
 • Åndedrætsbesvær. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig hudsygdom hvor huden løsner sig. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Akut nyresvigt med ophørt urindannelse. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Forstyrrelser i blodets evne til at størkne. Blødningstendens.
 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Tarmslyng med voldsomme smerter i maven. Kontakt straks lægen.
 • Akut nyrebetændelse der viser sig ved voldsomme lændesmerter og feber. Kontakt straks lægen.
 • Alvorlig hudreaktion med blæret udslæt, betændelse og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Parkinsonisme.
 • Alvorlige psykiske forstyrrelser med mani, psykoser og vrangforestillinger.
 • Rødme i huden på grund af betændelse i blodkar.
 • Udslæt på grund af bindevævssygdom.·

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Forandringer i blodet der kan vise sig ved blå mærker samt blødning fra hud og slimhinder. Søg straks læge. · Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige – almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):  

 • Svækkelse, utilpashed.
 • Besvimelse, hjertebanken.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Sure opstød/halsbrand og trykken i maven.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Rødmen af huden
 • Kvalme, forstoppelse, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, tørhed i mund og svælg.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Blodmangel.
 • Svimmelhed når du rejser dig op.
 • Opkastning, diarré
 • Hoste.
 • Kløende og skællende hududslæt og eksem med røde pletter, evt. feber.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorlig. Kontakt lægen.
 • Nældefeber.
 • Forøget urinmængde, hyppige små vandladninger, vandladningstrang om natten.
 • Nervøsitet.
 • Søvnbesvær.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Mundtørhed.

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Mareridt.
 • Hukommelsestab.
 • Rysten, nervøsitet, ufrivillige bevægelser.
 • Humørsvingninger.
 • Hævelse af tandkødet.
 • Udvikling af bryster hos mænd

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Anvend ikke Cardil® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
Opbevar Cardil® utilgængeligt for børn. 

6. Yderligere oplysninger

Cardil® 120 mg, depottabletter indeholder:

Det aktive indholdsstof i Cardil® er diltiazemhydrochlorid.  

 

De øvrige indholdsstoffer i Cardil® er:  

Lactose, hydrogeneret ricinusolie, tørret aluminiumhydroxid gel, dispergeret polyacrylat 30%, talcum, magnesiumstearat, hypromellose, saccharose, titandioxid (E 171), glycerol 85%, polysorbat 80.  

Cardil 120 mg depottabletter er hvide, aflange filmovertrukne tabletter med delekærv, tabletterne er mærket med DL 120 på den ene side.  

 

Pakningsstørrelser:

Cardil® 120 mg, 30 depottabletter  

Cardil® 120 mg, 120 depottabletter  

 

Alle pakningsstørrelser er nødvendigvis ikke markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Revisionsdato

Senest revideret februar 2013 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...