Condyline®

kutanopløsning 5 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Condyline® 5 mg/ml kutanopløsning 

Podophyllotoxin 

 

Condyline® er et registreret varemærke, som tilhører Galderma S.A. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Condyline® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Condyline®
 3. Sådan skal De bruge Condyline®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Condyline® er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus. Condyline® virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind i raske celler.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Condyline®

Brug ikke Condyline®, hvis De:

 • er allergisk over for podophyllotoxin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline® (angivet i punkt 6).
 • har et betændt eller blødende sår nær vorten.
 • har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.
 • bruger anden medicin, der indeholder podophyllin.
 • er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende: 

 • Undgå at få Condyline® i øjne og ansigt. Hvis De får Condyline® i øjnene, skal De straks skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Undgå at få Condyline® på rask hud, da dette kan forårsage alvorlig irritation og skade på huden. De skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring.
 • De må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger når De pensler et større område med Condyline®.
 • Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden.

Brug af anden medicin sammen med Condyline®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
De må ikke bruge Condyline®, hvis De er gravid. Tal med lægen. 

 

Amning
De må ikke bruge Condyline®, hvis De ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Condyline® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Condyline® indeholder alkohol

Hvis De er i behandling med Antabus eller Metronidazol, må De ikke bruge Condyline® uden først at tale med lægen. 

3. Sådan skal De bruge Condyline®

Brug altid Condyline® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Det anbefales, at behandlingen finder sted under direkte overvågning af sundhedspersonale, hvis området der skal behandles er større end 4 cm2

 

Condyline® flasken har et sikkerhedslåg, som De åbner ved at trykke låget ned og samtidig dreje mod urets retning. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: De skal påføre Condyline® på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Behandlingen kan gentages efter 4 dages pause. Normalt skal De igennem 3-4 behandlinger. 

 • Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle.
 • Påfør Condyline® på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde.
 • Brug en ny vatpind ved hver behandling.
 • Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.
 • Undgå at smøre uden for vorterne.
 • Lad opløsningen tørre efter påsmøring.
 • Vask ikke vorterne efter påsmøring.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

Brug til børn 

Børn må kun bruge Condyline® efter lægens anvisning. 

Hvis De har brugt for meget Condyline® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Condyline®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Hvis De kommer til at synke Condyline®, bør De straks søge lægehjælp. 

Hvis De har glemt at bruge Condyline® 

De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Condyline® 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Sårdannelse omkring det behandlede område.
 • Irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Condyline® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Condyline® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline® kutanopløsning indeholder: 

Aktivt stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.  

Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning 60 %, mælkesyre samt ethanol 96 %.  

Udseende og pakningsstørrelse: 

Condyline® kutanopløsning 5 mg/ml, fås i pakningsstørrelsen 3,5 ml i glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af: 

Paranova Pack B.V.,  

Vijzelweg 32 

8243 PM Lelystad,  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2015.

05/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...