Hyalgan®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 10,3 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

HYALGAN® 

10,3 mg/ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 

Natriumhyaluronat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Hyalgan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyalgan®.
 3. Sådan skal du bruge Hyalgan®.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Hyalgan® indeholder et stof, der også findes naturligt i leddene.
 • Det sørger for at ledvæsken er smørende og støddæmpende. Hvis du har slidgigt, får du færre smerter og bedre bevægelighed af led- det, hvis du får Hyalgan® sprøjtet ind i leddet.
 • Du kan bruge Hyalgan® til langvarig lindring af smerter og til for- bedring af knæleddelts funktion ved slidgigt.

Lægen kan have givet dig Hyalgan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyalgan®

Brug ikke Hyalgan® 

 • hvis du er overfølsom over for natriumhyaluronat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Hyalgan®.
 • hvis du har en betændelse eller en hudsygdom i området, hvor Hyalgan® bliver sprøjtet ind.
 • hvis du har allergi overfor fjerkræsproteiner/peptider, fjer og ægge- produkter.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hyalgan® 

 • hvis du skal bedøves. Visse typer lokalbedøvelsesmidler kan forlænge virkningen. Tal med lægen.
 • hvis du skal have andre indsprøjtninger i knæet.
 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede hvis du skal bedøves. Visse typer lokalbedøvelsesmidler kan forlænge virkningen. Tal med lægen.
  hvis du skal have andre indsprøjtninger i knæet.
  Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".
  Tal med lægen, hvis du får symptomer på alvorlig betændelse. Det skal behandles inden du får Hyalgan®.
  Efter behandling med Hyalgan® bør du være opmærksom på ikke at overanstrenge knæet.

Brug af anden medicin  

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • betændelse (desinfektionsmidler indeholdende kvartære ammoniumsalte)
  • smerter (visse typer af lokalbedøvende midler). Tal med lægen.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet:  

Du vil normalt ikke blive behandlet med Hyalgan®, hvis du er gravid.
Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

 

Amning  

Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyalgan® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hyalgan®

Ingen relevante informationer. 

3. Sådan skal du bruge Hyalgan®

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre din dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

2 ml Hyalgan® indsprøjtet i knæled én gang ugentligt i 3-5 uger (= én kur). En kur kan gentages med 6 måneders interval, ialt 5 gange. 

 

Børn: 

Børn må kun få Hyalgan®, 10,3 mg/ml, injektionsvæske, opløsning efter lægens anvisning. 

 

Brug altid Hyalgan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du har fået for meget Hyalgan®

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Hyalgan® og du føler dig utilpas.
 • Hvis en dosis er glemt

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.
 • Hvis behandlingen bliver stoppet

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Hyalgan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for få minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock).
 • Kan være livsfarligt.
 • Hævelse i halsen med åndedrætsbesvær (epiglottis ødem).
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forbigående lokale reaktioner nær indsprøjtningen fx. smerte og ømhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Reaktioner på inktionsstedet: udslæt, ubehag, kløe, overfølsomhed, nældefeber, ledsmerter, hævelse, irritation, betændelse, nedsat bevægelse i led samt rødme og varme omkring leddet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Ledinfektion (septisk arthritis).
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter (serumsyge).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kvalme, opkastning.
 • Reaktioner på injektionsstedet: blødning, blærer med eller uden puds, knude, rysten.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Hyalgan® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Hyalgan® ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Hyalgan® i original beholder.
 • Brug ikke Hyalgan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Hyalgan® 10,3 mg/ml , injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte indeholder: 

Natriumhyaluronat 10,3 mg/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Natriumchlorid, dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydro- genphosphatdihydrat, vand til injektionsvæsker. 

Pakningsstørrelser:

Hyalgan® fås i: 

Hyalgan® 10,3 mg/ml i pakninger med 1x2 ml, 3x2 ml og 5x2 ml. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

Behandlingen bør kun foretages af læger med rutine i ledpunktur. 

 

På grund af risikoen for infektion ved intraartikulære injektioner skal aseptisk teknik anvendes. 

 

Forsigtighed skal udøves for at undgå unødvendig skade af væv i injektionsstedet. 

 

Må ikke injiceres direkte i blodbanen. 

 

Såfremt der er overskud af ledvæske, bør udtømning foretages inden injektionen. 

 

Symptomer på alvorlig inflammation bør behandles, inden Hyalgan® anvendes. 

 

Hyalgan® indeholder natriumhyaluronat af biologisk oprindelse, så selv om det er en højt oprenset kvalitet, kan risiko for en immunologisk reaktion ikke helt udelukkes. 

 

Deponering periartikulært kan forårsage smerter. 

 

Bør ikke anvendes samtidig med desinfektionsmidler indeholdende kvartære ammoniumsalte, da hyaluronsyre kan udfælde i disses tilstedeværelse. 

 

Bør ikke administreres samtidig med andre intraartikulære injektioner i knæet, da erfaring savnes.  

Instruktion:

Aseptisk teknik skal anvendes ved intraartikulær injektion for at forebygge infektion i leddet. 

 

Knæet desinficeres og afdækkes med et sterilt klæde. Patienten bør ligge med let flekteret knæ. 

 

Overskydende ledvæske aspireres før administration af Hyalgan®. Selv uden klinisk hydrops kan lidt ledvæske aspireres for at sikre korrekt intraartikulær placering. 

 

Lokal anæstesi kan eventuelt lægges i huden og ledkapslen. 

 

2 ml af væsken fra en éndosissprøjte injiceres intraartikulært i knæet. Hyalgan® må ikke fortyndes før brug. Denne dosis kan gives én gang ugentligt i 3-5 uger. 

 

Injektionsstedet afdækkes med en steril forbinding efter injektion.  

 

Knæet bør holdes i ro og unødig belastning bør undgås i nogle timer efter injektionen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...