Locoid Lipid

creme 0,1%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid Lipid® 1 mg/g creme

Hydrocortisonbutyrat 

 

Locoid Lipid® er et registreret varemærke, som tilhører Astellas Pharma Europe B.V. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Locoid Lipid® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Locoid Lipid®
 3. Sådan skal De bruge Locoid Lipid®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Lipid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. De kan bruge Locoid Lipid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Locoid Lipid®

Brug ikke Locoid Lipid®, hvis De:

 • er allergisk over for hydrocortisonbutyrat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Lipid® (angivet i punkt 6).
 • har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, medmindre De samtidig er i behandling for denne betændelse.
 • har betændelse i huden, der skyldes virus (f.eks. forkølelsessår, skoldkopper).
 • har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
 • har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:  

 • Hvis Deres hudsygdom forværres under behandlingen med Locoid Lipid® skal De kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.
 • De bør ikke bruge Locoid Lipid® længere tid end lægen har fortalt Dem. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger skal De regelmæssigt til kontrol hos lægen.
 • Langvarig behandling af ansigt, store hudområder, armhule, lyske og andre hudområder, hvor hud gnider mod hud samt hudområder med tynd hud, bør undgås, da brug af Locoid Lipid® gør huden tynd og skrøbelig så den let går i stykker.
 • Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi og behandlingen skal muligvis stoppe.
 • De bør ikke dække det behandlede område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • De må kun bruge Locoid Lipid® i ansigtet, hvis lægen har fortalt Dem det. Undgå at få Locoid Lipid® i øjnene.
 • Hvis De har brugt Locoid Lipid® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få Deres hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.

Børn

 • Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme over for Locoid Lipid® end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Lipid®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid Lipid® sammen med anden medicin. 

 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.  

  

Graviditet  

De må kun bruge Locoid Lipid® efter lægens anvisning. Tal med lægen.  

 

Amning  

De kan bruge Locoid Lipid® selvom De ammer.  

Hvis De smører creme på brystet eller brystvorten, skal De vaske cremen af, inden De ammer Deres barn.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Lipid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Locoid Lipid® indeholder cetostearylalkohol og propylparahydroxybenzoat

 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Propylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal De bruge Locoid Lipid®

Brug altid Locoid Lipid® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Vask hænder omhyggeligt efter påsmøring, medmindre De skal behandle hænderne.  

Undgå at få Locoid Lipid® i øjnene.  

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-2 gange dagligt.  

 

Brug til børn og unge: Locoid Lipid® må kun anvendes efter aftale med lægen. Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme over for Locoid Lipid® end voksne.  

 

Hvis De har brugt for meget Locoid Lipid®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Locoid Lipid®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.  

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Locoid Lipid®. Dog kan binyrebarkhæmning forekomme hvis Locoid Lipid® bruges intensivt under tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.  

 

Hvis De har glemt at bruge Locoid Lipid®

De må ikke bruge en dobbelt mængde som erstatning for den glemte påsmøring.  

 

Hvis De holder op med at bruge Locoid Lipid®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen pludseligt, især hvis De har brugt Locoid Lipid® i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Ny betændelse på det behandlede område. Kontakt lægen.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skær hud. Kontakt lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden pga. bristede blodkar.
 • Strækmærker.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme og ben.
 • Lyse eller brune pletter på huden (hhv. mindre eller øget pigment).
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Rødmen af huden.
 • Kontakteksem.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande og evt. små knopper eller bumser.
 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
 • Forværring af eksem når De stopper behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktion.

 

Der er større risiko for, at De får bivirkninger, hvis De bliver behandlet på store hudområder, ved langvarig behandling eller hvis De bruger lufttæt forbinding på det behandlede område.  

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid Lipid® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Locoid Lipid® over 25° C.
 • Opbevar ikke Locoid Lipid® i køleskab. Frys ikke Locoid Lipid® og udsæt det ikke for frost.
 • Holdbarheden efter anbrud er 6 måneder.
 • Brug ikke Locoid Lipid® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Lipid® creme indeholder:

Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol; macrogolcetostearylether; paraffin, hvid blød; paraffinolie, tynd; natriumcitrat, vandfri; citronsyre, vandfri; propylparahydroxybenzoat (E216); benzylalkohol og renset vand.  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Locoid Lipid® fås i pakningstørrelserne 90 g (3x30) og 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...