Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MADOPAR® 125 100 mg/25 mg tabletter

Levodopa/benserazid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Madopar 125 til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 • Virkning og anvendelse
 • Det skal du vide, før du begynder at tage Madopar 125.
 • Sådan skal du tage Madopar 125.
 • Bivirkninger.
 • Opbevaring.
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Madopar 125 hører til gruppen af dopaminerge stoffer.
 • Madopar 125 virker ved at øge virkningen af dopamin (et signalstof i hjernen). Derved dæmpes symptomer ved Parkinsons sygdom som muskelstivhed og rysten. Madopar 125 indeholder to stoffer. Dels levodopa som erstatter det manglende dopamin i hjernen, dels benserazid, som gør, at du kan nøjes med en mindre mængde levodopa. 

 • Du skal tage Madopar 125 til behandling mod Parkinsons sygdom. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Madopar 125

Tag ikke Madopar 125

 • hvis du er allergisk over for levodopa eller benserazid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Madopar 125 (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er gravid. 

 • hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, og ikke bruger sikker prævention. 

 • hvis du tager isocarboxazid mod depression (eller andre non-selektive MAOhæmmere). Dumå først tage Madopar 125 2 uger efter, du erstoppet i behandlingen mod depression. Talmed lægen. 

 • hvis du tager selegilin eller rasagilin mod Parkinsons sygdom i kombination med moclobemidmod depression. 

 • hvis du er under 25 år (da skelettet skal være færdigudviklet). 

 • hvis du har sygdomme i hypofysen, skjoldbruskkirtlen eller binyrerne. 

 • hvis du har dårlige nyrer
 • hvis du har dårlig lever. 

 • hvis du har en hjertesygdom. 

 • hvis du har en sindslidelse. 

 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær). 

 • hvis du får en akut sindslidelse eller ændret adfærd og opfattelse af omgivelserne, samtdesorientering. 

 • hvis du lider af depression. 

 • hvis du har eller tidligere har haft sår eller svulster i huden, som du ikke med sikkerhed ved ereller var godartede. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før dutager Madopar 125, hvis du 

 • er ældre eller i behandling med medicin mod lavt blodtryk (svimmelhed, evt. besvimmelse vedskift fra liggende til siddende eller fra siddendetil stående stilling). 

 • er i behandling med anden medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa eller COMT-hæmmere).
  Din læge vil normalt stoppe behandlingenmed levodopa, mindst 12 timer før du skaltage Madopar 125. Det kan være nødvendigtat nedsætte dosis ved behandling med COMT-hæmmer. 

 • har forkalkning af hjertets kransårer, uregelmæssig hjerterytme eller har åndenød vedanstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken forbrystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligthjerte. 

 • tidligere har haft mavesår. Du kan forebygge gener fra maven ved at tage Madopar 125 sammen med lidt mad eller væske. Tal med lægen. 

 • tidligere har haft krampeanfald. 

 • har sukkersyge. Du skal måle dit blodsukker hyppigt. Måske skal din læge justere behandlingen. 

 • har grøn stær (glaukom). Ved nogle former for grøn stær (kronisk åbenvinklet glaukom) kan dugodt bruge Madopar 125, hvis din øjensygdomer godt behandlet. Tal under alle omstændigheder med lægen. 

 • tidligere har været i behandling med levodopa (anden medicin mod Parkinsons sygdom) og har fået ufrivillige bevægelser under behandlingen med Madopar 125. Det kan være nødvendigt, at lægen nedsætter din dosis.
 • skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse. Fortæl lægen, at du er i behandling med Madopar 125. 

Kontakt straks lægen, hvis du:

 • får feber, udtalt muskelstivhed og ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige ogkræver øjeblikkelig lægehjælp. 

 • får rødlig eller brunlig urin, da det kan være tegn på nyresvigt. 

 • har eller får en depression. 

Vær opmærksom på følgende:

 • Behandling med Madopar 125 kan i meget sjældne tilfælde gøre, at du pludseligt falder isøvn under daglige gøremål, nogle gange udenat være søvnig. Derfor skal du være forsigtig,hvis du kører bil eller motorcykel, cykler ellerbetjener maskiner, mens du tager Madopar 125.Tal med lægen. 

 • Når du får Madopar 125, skal du have undersøgt blod og urin. Din læge vil normalt også undersøge din hjertefunktion. 

 • Madopar kan medføre et syndrom, der fører til problemer med at regulere mængden afdopamin (dopamin-dysreguleringssyndrom).Dette kan føre til et forbrug af medicinen, derer højere end hvad lægen har anbefalet digog højere, end hvad der er nødvendig for atbehandle dine symptomer. Et sådan brug kanmedføre besvær med at opfatte eller reagerepå hvad der foregår og adfærdsmæssige problemer. 

 • Behandling med Madopar 125 kan øge risikoen for at udvikle modermærkekræft (malignemelanomer). Du bør derfor jævnligt få lavethudundersøgelser hos en hudlæge. 

 • Ved skift fra andet Parkinsonmiddel (antikolinergika) til Madopar 125, er det vigtigt ikke atstoppe den gamle behandling brat, da det kantage noget tid før Madopar begynder at virke.tal med din læge. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Madopar125. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis  

du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling. 

 

Brug af anden medicin sammen med Madopar 125

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
   

 • Parkinsons sygdom (selegilin eller rasagilin) ikombination med medicin mod depression(moclobemid).
 • astma og rygerlunger (KOL) (antikolinergika).
 • depression (tricykliske antidepressiva). Det kanvære nødvendigt at ændre dosis.
 • jernmangel i form af jerntilskud (ferrosulfat,ferrogluconat). Du skal tage jern og Madopar125 med forskudt indtagelsestidspunkt. Talmed lægen.
 • kvalme og opkastning (metoclopramid).
 • skizofreni og andre psykiske sygdomme (rispe-ridon, phenothiaziner, butyrophenoner).
 • epilepsi (phenytoin).
 • spasmer i mave-tarmkanalen (papaverin).
 • forhøjet
 • stærke smerter (opioider).
 • tuberkulose (isoniazid).
 • for højt blodtryk. Det kan være nødvendigt atændre dosis.
 • påvirkninger af nervesystemet (adrenalin,dopamin, amfetamin)

Fortæl lægen, at du tager Madopar 125, hvis du skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse. 


Hvis du pludseligt får meget lavt blodtryk, som lægen behandler med en indsprøjtning (fx adre- nalin, noradrenalin, isoprenalin eller dopamin), skal du eller dine pårørende fortælle lægen, at du er i behandling med Madopar 125. 


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, natur- lægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Brug af Madopar 125 sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du bør tage Madopar 125 mindst ½ time før eller 1 time efter et måltid. 

 • Du skal tage Madopar 125 med et glas vand. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,skal du spørge din læge eller apotekspersonalettil råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Madopar 125, hvis du er gravid. 

 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Madopar125. Tal med lægen. 

 • Hvis du er i behandling med Madopar 125, og du får mistanke om, at du er gravid, skal dustraks kontakte din læge. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Madopar 125 efter aftale med lægen, da det ikke vides, omMadopar 125 udskilles i modermælken. Fore-
  komst af knoglemisdannelser kan ikke udelukkes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Madopar 125 kan på enkelte virke så sløvende, atdet kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen tilat færdes sikkert i trafikken.
 

Behandling med Madopar 125 kan gøre, at dupludseligt falder i søvn, nogle gange uden atvære søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis dukører bil eller motorcykel, cykler eller betjenermaskiner, mens du tager Madopar 125. Hvis dubliver søvnig eller pludseligt falder i søvn udenvarsel, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle,og du må heller ikke arbejde med værktøj ellermaskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringedit eget eller andres liv og helbred i fare. Tal medlægen. 

3. Sådan skal du tage Madopar 125

Tag altid Madopar 125 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Tag Madopar 125 mindst ½ time før et måltid eller 1 time efter et måltid. Du skal tage Madopar 125 med et glas vand. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Dosis af Madopar 125 bliver tilpasset den enkelte patient. 

Du skal normalt starte med ½ tablet Madopar 125 3 til 4 gange dagligt. Herefter skal du normalt tage 1 tablet 3 til 6 gange dagligt. Følg lægens anvisning. 

  

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

  

Hvis du får mavebesvær, kan det hjælpe at tage Madopar 125 sammen med lidt mad eller væske. Mavebesvær forekommer oftest i starten af behandlingen med Madopar 125. Tal med lægen. 

  

Brug til børn og unge under 25: 

Må ikke anvendes til børn og unge under 25 år. 

 

Hvis du har taget for mange Madopar 125 

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Madopar 125, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Påvirkning af hjertet som fx uregelmæssig puls. 

  Forvirring, søvnløshed, kvalme, opkastning ogunormale ufrivillige bevægelser.

Hvis du har glemt at tage Madopar 125

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatningfor den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Madopar 125 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer somfeber, udtalt muskelstivhed samt ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige ogkræver øjeblikkelig lægehjælp.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der ernoget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).Kontakt læge eller skadestue. 

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan optræde ved pludseligt ophør afbehandlingen og kan være livsfarligt. Ring 112. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontaktstraks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Forvirring. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra lig- gende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. 

 • Hovedpine, svimmehed. 

 • Infektioner med feber. 

 • Bronkitis. 

 • Forkølelse. 

 • Ufrivillige bevægelser, f.eks. af arme, fingre, ben, i ansigt og tunge. 

 • Forværring af uro i benene (Restless Legs). 

 • Søvnløshed. 

 • Rastløs uro, angst. 

 • Svingninger i virkningen af Madopar 125 ved længere tids brug. 

 • Diarré, kvalme, opkastning og appetitløshed 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Madopar i mere end2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,så du ikke får huller i tænderne. Tal med dintandlæge. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Allergiske hudreaktioner såsom kløe og udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludselig falden i søvn under daglige gøremål. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vrangforestillinger. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Farveændring af urinen, normalt med et rødt skær.
 • Unormal træthed og søvnighed herunder udtalt træthed i dagtimerne.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Forbigående desorientering. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Appetitmangel (spisevægring).
 • Misfarvning af spyt, tunge, tænder og mundslimhinde.
 • Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:
  • Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.
  • Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst.
  • Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge.
  • Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer. 

 

Madopar 125 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@ sst.dk.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Madopar 125 utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Madopar 125 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Madopar 125 ved temperaturer over 30 ºC.
 • Opbevar Madopar 125 i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Madopar 125, 100 mg/25 mg, tabletter indeholder: 

Aktivt stof:  

Levodopa 100 mg og benserazidhydrochlorid svarende til benserazid 25 mg.  

  

Øvrige indholdsstoffer:  

Mannitol, calciumhydrogenphosphat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, crospovidon, ethylcellulose, kolloid vandfri silica,docusatnatrium, magnesiumstearat og rød jernoxid (E 172).  

 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Tabletterne er runde og lyserøde med krydskærv.  

Madopar 125 fås i:  

Madopar 125 100 mg/25 mg i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15,  

5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o.,  

Palouky 1366,  

25301 Hostivice, CZ  

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...