Fucidin®

filmovertrukne tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCIDIN® 250 mg filmovertrukne tabletter

Natriumfusidat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucidin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.  

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegs-seddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin. 

 3. Sådan skal du tage Fucidin. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Fucidin indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum.
 • Fucidin virker ved at forhindre bakterierne i at formere sig. 

 • Du kan tage Fucidin til behandling mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

Tag ikke Fucidin

 • hvis du er overfølsom over for natriumfusidat, eller et af de øvrigeindholdsstoffer i Fucidin (angivet i punkt 6). 

 • Hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet, før du tager Fucidin 

 • Hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du tager Fucidin. 

 • Hvis du har galactoseintolerans.

Bør ikke anvendes til nyfødte pga. risiko for udvikling af hjerneskade. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod tuberkulose eller meningitis (rifampicin). 

 • medicin mod for højt kolesterol (statiner) 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin). 

 • binyrebarkhormoner (dexametason). 

 • blodfortyndende medicin. 

 • medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir). 

 • koagulationshæmmende midler (antikoagulantia) 

 • medicin efter transplantation (ciclosporin). 

 • naturlægemidler der indeholder hyperikum. 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Brug af Fucidin sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Fucidin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Fucidin i den sidste måned før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning: 

 • Fucidin går over i mælken. Tal med lægen 

 • Hvis det er nødvendigt at tage Fucidin, er det vigtig at du kun ammer de første 2 måneder efter fødslen, og derefter stopper. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Fucidin. 

3. Sådan skal du tage Fucidin

Tag altid Fucidin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt. 

  

Brug til Børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 25 kg, vil dosis normalt være 1 tablet (250 mg) 3 gange dagligt. Følg lægens anvisning. 

  

Bør ikke anvendes til nyfødte. 

  

Betændelse i hud og underhud 

Voksne: 

1 tablet (250 mg) 2 gange dagligt. Dosis kan øges ved alvorlige til- fælde. Tal med lægen. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Fucidin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • diaré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot. 

Hvis du har glemt at tage Fucidin

 • Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga.nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Nedsat nyrefunktion. 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Det er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne. 

 • Ophobning af galde i galdegangene.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diaré, opkastning og kvalme. 

 • Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Appetitmangel. 

 • Svimmelhed, hovedpine 

 • Uklart syn. 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Tal med lægen. 

 • Forhøjede levertal. kan være alvorlig 

 • Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, svaghed og døsighed. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt / hududslæt med rødme og pusfyldte knupper i huden. 

 • Nældefeber og kløe. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed, træthed, feber og infektioner. Det ses især ved behandling i mere end 15 dage og kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Svamp i mundhulen og i skeden.

Fucidin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratoieprøver, herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det, at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Du kan opbevare Fucidin ved almindelig temperatur. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin, 250 mg filmovertrukne tabletter, indeholder: 

Natriumfusidat 250 mg. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, lactosemonohydrat, magne- siumstearat, ɑ-tocopherol, vandfri kolloid silica, talcum; hypromellose og titandioxid (E171). 

  

Udseende og pakningsstørrelser:

De filmovertrukne tabletter er hvide og ovale uden prægning. 

Fucidin fås i: 

Fucidin 250 mg i pakninger med 12, 48 og 96 tabletter. 

  

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com  

  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...