Terbistad

creme 10 mg/g

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Terbistad 10 mg/g, creme

 

Terbinafinhydrochlorid. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

  • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

  • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

  • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse 

  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbistad 

  3. Sådan skal du bruge Terbistad 

  4. Bivirkninger 

  5. Opbevaring 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Terbistad creme er et svampemiddel til behandling af hudinfektioner, som skyldes svamp. Terbistad virker fungicidt, dvs. at det dræber svampen.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbistad

Brug ikke Terbistad, hvis:

Du er overfølsom overfor det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Terbistad creme, angivet i pkt. 6

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Terbistad creme bør ikke anvendes til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden lægens anvisning. 

 

Brug af anden medicin sammen med Terbistad

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Der er dog ingen problemer i at anvende Terbistad sammen med anden medicin, idet det aktive lægemiddelstof i Terbistad kun optages i kroppen i meget lille grad. 

 

Brug af Terbistad sammen med mad og drikke

Ikke relevant. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

På grund af begrænset erfaring, bør Terbistad kun anvendes af gravide kvinder efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Terbinafin udskilles i modermælken, du bør derfor ikke amme, hvis du anvender Terbistad. 

Børn bør ikke komme i kontakt med behandlet hud, herunder brystet. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbistad påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Terbistad indeholder cetostearylalkohol og cetylalkohol

Terbistad indeholder cetostearylalkohol og cetylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Terbistad

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tubens åbning er forseglet med aluminium. Du kan bryde forseglingen med den lille spids på skruelåget med et lille tryk. Inden påføring af cremen skal huden vaskes og tørres omhyggeligt. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år: Du skal påføre en tilstrækkelig mængde creme, således at hele det inficerede område er dækket. Cremen anvendes 1 eller 2 gange daglig alt afhængig af indikationen. Vask hænder efter påsmøring, medmindre dine hænder hører til de områder, der skal behandles. 

 

Behandlingstid:

Ringorm: 1 gang daglig i 1 uge.  

Fodsvamp: 1 gang daglig i 1 uge. 

Pityriasis versicolor: 2 gange daglig i 1 uge. 

 

Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage. Uregelmæssig anvendelse eller for tidlig afbrydelse af behandlingen kan medføre risiko for opblusning af infektionen. Hvis der ikke er tegn på bedring efter 1 uge, bør du kontakte lægen. 

  

Brug til børn og unge 

Terbistad bør kun anvendes til børn under 12 år efter anvisning fra læge. 

 

Hvis du har brugt for meget Terbistad creme

Hvis du har bruge for meget Terbistad creme, vil dette ikke gøre nogen skade, men kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du er usikker. 

Hvis nogen, f.eks. et barn, ved et uheld synker Terbistad creme, kan der forventes de samme bivirkninger, som er set ved en overdosis af tabletter indeholdende terbinatin (f.eks. hovedpine, kvalme, mavesmerter og svimmelhed). Hvis dette sker, kontakt da din læge. 

Hvis Terbistad creme kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand. 

 

Hvis du har glemt at bruge Terbistad creme

Fortsæt behandlingen som normalt. Du skal ikke påføre Terbistad creme en ekstra gang eller bruge en større mængde. 

 

Hvis du holder op med at bruge Terbistad creme

Hvis du pludselig stopper med at bruge Terbistad creme, kan de tidligere symptomer komme tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Terbistad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Rødme, kløe og svien er set i sjældne tilfælde.  

I meget sjældne tilfælde er set allergisk eksem forårsaget af indholdsstofferne. Dette viser sig som kløe, udslæt, blæreudslæt og nældefeber, og medfører at behandlingen må stoppes. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Terbistad utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares i original emballage. 

 

Anvend ikke Terbistad efter den udløbsdato (EXP), der er anført på pakningen. Holdbarhed efter åbning er 28 dage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terbistad indeholder:

Aktivt stof: Terbinafinhydrochlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid, benzylalkohol, cetostearylalkohol, cetylalkohol, cetylpalmitat, isopropylmyristat, polysorbat 60, sorbitanmonostearat, renset vand. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG  

Stadastraße 2-18  

D-61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

 

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

 

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...