Multibic kaliumfri

hæmofiltreringsvæske

Fresenius

Om indlægssedlen

Indlægsseddel - Information til brugeren

multiBic® Kaliumfri hæmofiltreringsvæske, opløsning

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge multiBic® 

3. Sådan skal De bruge multiBic® 

4. Bivirkninger 

5. Opbevaring 

6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

multiBic® kaliumfri er en hæmofiltreringsvæske.  

Patienter med akut nyresvigt kan have brug for kontinuerlig hæmofiltreringsbehandling til at fjerne kroppens affaldsprodukter, som normalt udskilles af nyrerne via urinen og til at genoprette salt- og væskebalancen i kroppen.  

Væsken (ultrafiltrat), der består af vand, affaldsstoffer og salte, fjernes fra blodet og erstattes af hæmofiltreringsvæske. Hæmofiltreringsvæske indeholder vand, diverse salte og sukker som erstatning for det vand, sukker og salte, der fjernes med ultrafiltratet og for at korrigere kroppens vand- og saltbalance.  

Afhængig af kaliumkoncentrationen i Deres blod vil lægen ordinere en hæmofiltreringsvæske med en passende kaliumkoncentration, og lægen vil med jævne mellemrum kontrollere kaliumindholdet. Hæmofiltreringsbehandling anvendes til patienter med akut nyresvigt i en begrænset periode, indtil den fulde nyrefunktion er genvundet. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge multiBic®

Brug ikke multiBic® kaliumfri:

 • hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er meget lav (hypokaliæmi).
 • hvis De har metabolisk alkalose, der er en betegnelse for en bestemt tilstand, som kan forekomme, når Deres normale stofskifte forstyrres.
 • hvis hæmofiltreringsbehandling ikke er hensigtsmæssigt i Deres tilfælde, fordi De har et forhøjet proteinstofskifte (hyperkatabolisme), fordi der ikke kan opnås tilstrækkelig stor blodgennemstrømning gennem hæmofilteret eller fordi der er risiko for blødning på grund af medicin, der skal forhindre, at blodet klumper i hæmofilteret.

Vær ekstra forsigtig med at bruge multiBic® kaliumfri:

 • Kaliumkoncentrationen i Deres blod skal måles med jævne mellemrum både før og under hæmofiltreringsbehandlingen .
 • Hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er lav (hypokaliæmi) eller faldende, kan det være nødvendigt at anvende supplerende kalium og/eller skifte til en hæmofiltreringsvæske med et højere kaliumindhold.
 • Hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er høj (hyperkaliæmi) eller stigende, kan det være nødvendigt at øge filtrationshastigheden (for at fjerne mere kalium fra kroppen).
 • Derudover vil Deres læge overvåge og måle koncentrationen af natrium, calcium, magnesium og phosphat i kroppen samt overvåge Deres syre-basebalance, urinstof- og kreatininniveauet, blodsukkerniveauet og Deres vægt før og under hæmofiltreringsbehandlingen. Lægen vil også kontrollere Deres væskebalance for at sikre, at De ikke er dehydreret (udtørret) eller overhydreret (åndenød, hævede ankler osv.).
 • Posen med hæmofiltreringsopløsning skal efterses omhyggeligt før brug for at sikre, at væsken er klar og farveløs, og at posen på alle måder er ubeskadiget.
 • Inden infusion skal hæmofiltreringsopløsningen opvarmes til kropstemperatur (Deres læge vil sørge for, at et godkendt apparat anvendes til formålet). Væsken må under ingen omstændigheder anvendes, hvis den er under stuetemperatur. Der må ikke anvendes mikroovn til opvarmning af multiBic® kaliumfri på grund af risikoen for lokal overophedning.
 • Slangerne til multiBic bør undersøges hver 30. minut. Hvis der observeres bundfald i slangerne, skal posen og slangerne straks udskiftes og patienten skal overvåges tæt.
 • multiBic® må ikke anvendes, før opløsningerne i posens to kamre er blandet.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid, tror De er gravid eller hvis De ammer, må De ikke behandles med hæmofiltreringsvæske, medmindre De har aftalt det med lægen.  

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.  

 

Brug af anden medicin

Nøje overvågning af filtrationshastigheden og korrekt dosering af hæmofiltreringsvæsken samt tæt overvågning af saltindholdet i Deres blod, blodtryk og puls kan medvirke til at forhindre interaktion med andre lægemidler. Derfor skal De fortælle Deres læge om al den medicin, De tager, herunder også medicin, som ikke er købt på recept. Deres læge skal især kende til alle elektrolyt(salt)tilskud De måtte tage eller alle de infusioner De får, herunder også infusioner med næringsstoffer (mad) til kroppen (parenteral ernæring).  

Lægen vil medinddrage disse oplysninger, når han/hun ordinerer multiBic® kaliumfri til hæmofiltreringsbehandling. Lægen skal have kendskab til al den medicin, De måtte tage. Lægen vil ændre doseringen af visse typer af medicin, som fjernes fra kroppen under hæmofiltreringsbehandling.  

Hvis De tager digoxin, vil Deres læge være klar over, at korrektion af saltbalancen kan sløre symptomer på digoxins bivirkninger, bl.a. unormal hjerterytme (hjertearytmi) 

3. Sådan skal De bruge multiBic®

Hæmofiltrering og administration af hæmofiltreringsvæske udføres hos patienter med akut nyresvigt. Denne type behandling skal ordineres og ledes af en læge, der har erfaring med behandling af denne type patienter. 

  

Ved akut nyresvigt udføres behandlingen i en begrænset periode og ophører, når den fulde nyrefunktion er genvundet. 

  

multiBic® kaliumfri må kun anvendes til voksne. multiBic® kaliumfri anbefales ikke til børn, da der ikke er nogen erfaring med behandling af denne aldersgruppe. 

  

multiBic® kaliumfri er udelukkende til intravenøs infusion og må ikke anvendes på anden vis. 

  

Med udgangspunkt i Deres helbredsmæssige tilstand, kropsvægt og mængden af affaldsstoffer, der skal fjernes, vil Deres læge beslutte, hvor meget væske, der skal udskiftes under hæmofiltreringsbehandlingen. Normalt vil en filtreringshastighed på 800-1400 ml/time være passende til voksne. Filtrationshastigheden må ikke overstige 75 liter pr. dag. 

  

Brugsanvisning

1. Fjernelse af beskyttelsesposen og omhyggelig kontrol af posen med hæmofiltreringsvæsken 

Beskyttelsesposen må først fjernes umiddelbart før opløsningen skal anvendes. Den ydre folie kan til tider blive beskadiget under transport eller opbevaring. 

Dette kan resultere i kontaminering og vækst af mikroorganismer i hæmofiltreringsvæsken. 

Derfor skal alle poser undersøges nøje for skader, før posen tilsluttes og før anvendelse af hæmofiltreringsvæsken. Man skal især være opmærksom på enhver skade, hvor lille den end er, på posens lukkemekanisme og stiplede posesøm og –hjørner på grund af faren for kontaminering. 

  

Opløsningen må kun anvendes, hvis den er klar og farveløs og hvis posen og koblinger er intakte og ubeskadigede. 

  

Ved enhver tvivl skal den behandlende læge afgøre, hvorvidt hæmofiltreringsvæsken kan anvendes eller ej. 

  

2. Blanding af de to væskekamre. 

To-kammerposen skal blandes umiddelbart før anvendelse, hvorved den brugsfærdige væske fremkommer. 

A) 

Multibic Fresenius AG, hæmofiltreringsvæske 

Fold det lille kammer ud. 

  

B) 

Multibic Fresenius AG, hæmofiltreringsvæske 

Rul væskeposen sammen fra hjørnet modsat det lille kammer... 

  

C) 

Multibic Fresenius AG, hæmofiltreringsvæske 

…indtil den stiplede posesøm mellem de to kamre er fuldstændig åben og væsken fra de to kamre er blandet. 

  

Efter blanding af væsken fra de to kamre skal det kontrolleres, at den stiplede posesøm er helt åben, at væsken er klar og farveløs og at posen ikke lækker. 

  

3. Brugsfærdig opløsning 

Efter anvisning af lægen kan hæmofiltreringsopløsningen tilsættes lægemidler. Enhver tilsætning til hæmofiltreringsvæsken må først ske efter at sømmen mellem de to kamre er helt åben og de to opløsninger er omhyggeligt blandet. Enhver tilsætning af et lægemiddel må kun ske efter lægens anvisning og der skal udvises forsigtighed for ikke at kontaminere indholdet i posen. Efter en sådan tilsætning skal hæmofiltreringsvæsken igen blandes omhyggeligt inden infusionen påbegyndes. 

Poserne skal mærkes med oplysning om lægemidlets navn og mængden af det tilsatte lægemiddel samt klokkeslæt og dato. 

Den brugsfærdige opløsning skal anvendes straks, og hvis dette ikke er muligt inden for 48 timer efter blanding. 

  

Den brugsfærdige blanding skal opvarmes til kropstemperatur (36,5ºC-38,0°C) umid- delbart inden infusion. Den præcise temperatur bestemmes af lægen og afhænger af det kliniske behov. Der må kun anvendes godkendt udstyr til opvarmning af hæmofiltre- ringsvæsken. Det anbefales at anvende et godkendt apparat, der er specielt beregnet 

til hæmofiltreringsbehandling og som også opvarmer hæmofiltreringsopløsningen inden infusion. Der må ikke anvendes mikroovn til opvarmning af hæmofiltreringsopløsningen på grund af faren for lokal overophedning. 

  

Hæmofiltreringsopløsning er til engangsbrug. 

  

Delvist brugte eller beskadigede poser skal kasseres. 

 

Hvis De har brugt for meget multiBic®

Væskebalancen, dvs. væskeind- og udløb under hæmofiltrering, skal fastsættes præcist og overvåges nøje for at forhindre overhydrering eller væskeoverskud med symptomer som f.eks. åndenød og/eller hævede ben og ankler eller dehydrering, der skyldes underhydrering med deraf følgende svimmelhed, muskelkramper og tørst. Hvis nogle af disse symptomer på enten overhydrering eller dehydrering forekommer, skal De straks fortælle det til lægen eller til den sygeplejerske, der tilser Dem. I disse tilfælde kan Deres hjertefrekvens øges og blodtrykkes ændres. Deres læge vil tilpasse filtrationshastigheden og dermed justere den mængde væske, der skal fjernes eller indgives. Ved overhydrering skal ultrafiltrationen øges og hæmofiltrationshastigheden og mængden af tilført væske nedsættes. Ved udtalt dehydrering kan det være nødvendigt at nedsætte eller afbryde ultrafiltrationen og mængden af tilført hæmofiltreringsvæske øges til et passende niveau.  

 

Overbehandling kan også føre til forstyrrelser i salt- og syre-basebalancen. Der kan forekomme muskelkramper. 

4. Bivirkninger

multiBic® kaliumfri kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger såsom kvalme, opkastning, muskelkramper, for lavt og for højt blodtryk kan enten opstå som et resultat af hæmofiltreringsteknikken eller udløses af selve hæmofiltreringsvæsken. 

 

Bivirkninger som udløses af selve hæmofiltreringsvæsken kan være: overhydrering (f.eks. åndenød eller hævede ben og ankler), dehydrering (f.eks. svimmelhed, muskelkramper, tørst), elektrolyt(salt)ubalance som kan medføre nedsat kalium- eller phosphatkoncentration i blodet, høj blodsukkerkoncentration (hyperglycæmi) og en tilstand, der kaldes metabolisk alkalose og som skyldes forstyrrelser i stofskiftet. 

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty- relsen. 

 

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares under 4°C. 

 

Anvend ikke multiBic® kaliumfri efter udløbsdatoen, der er trykt på posen. 

 

Anvend ikke multiBic® kaliumfri, medmindre væsken er klar og farveløs og posen er ubeskadiget. 

 

Den brugsfærdige væske skal anvendes straks, må ikke opbevares ved over 25°C og skal anvendes inden for 48 timer efter blanding. 

 

Hæmofiltrationsvæsken er til engangsbrug; enhver ubrugt rest skal kasseres. 

6. Yderligere oplysninger

multiBic® kaliumfri indeholder:

 • De aktive stoffer er natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, calciumchloriddihy- drat, magnesiumchloridhexahydrat og glucose (som monohydrat).
  multiBic® kaliumfri leveres i en to-kammerpose. Det store kammer indeholder den basiske væske (natrium 147,37 mmol/l, hydrogencarbonat 36,95 mmol/l, chlorid 110,42 mmol/l). Det lille kammer indeholder sur glucosebaseret elektrolytopløsning (calcium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, chlorid 82 mmol/l, glucose 111 mmol/l). Den brugsfærdige opløsning fremkommer ved at midtersømmen mellem de to kamre brydes, og væskerne i de to kamre blandes.
  1000 ml brugsfærdig multiBic® kaliumfri væske indeholder: natriumchlorid 6,136 g, natriumhydrogencarbonat 2,940 g, calciumchloriddihydrat 0,2205 g, magnesiumchloridhexahydrat 0,1017 g og glucose, vandfri 1,0 g svarende til elektrolytindhold: natrium 140 mmol/l, calcium 1,5 mmol/l, magnesium 0,50 mmol/l, chlorid 109 mmol/l, hydrogencarbonat 35 mmol/l, glucose 5,55 mmol/l.
 • De øvrige indholdsstoffer er vand til injektionsvæsker, saltsyre (25%) og kuldioxid. Den teoretiske osmolaritet er 292 mosm/L og pH ≈ 7,40.

Pakningsstørrelse

multiBic® kaliumfri leveres i pakker med 2 poser á 5000 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland 

 

Fremstiller

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland 

 

Dansk repræsentant

Fresenius Medical Care Denmark A/S Oldenburg Allé 1, 2630 Tåstrup 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest opdateret april 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...