Glypressin®

injektionsvæske, opl. 1 mg

Ferring Lagemidler

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glypressin®, 1 mg Injektionsvæske, opløsning

Terlipressinacetat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at bruge Glypressin
 3. Sådan bliver du behandlet med Glypressin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glypressin injektionsvæske, opløsning indeholder det aktive stof terlipressinacetat. 

  

Glypressin benyttes til behandling af blødende esofagusvaricer. 

Esofagusvaricer er forstørrede blodkar, der er dannet i spiserøret som en komplikation af leversygdom. De kan briste og bløde, og dette er en alvorlig og livstruende situation.
 

Når det aktive stof, terlipressin, indsprøjtes ind i blodbanen, nedbrydes stoffet for at frigive et stof kaldet lysin vasopressin. Dette virker på blodkarrenes vægge og får dem til at blive smallere og begrænser blodgennemstrømningen, så blødning bliver reduceret.
 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Glypressin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Du må ikke få Glypressin

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for terlipressinacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glypressin.
 • hvis du er gravid

Advarsler og forsigtighedsregler

 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du lider af en hjertesygdom
 • hos børn og ældre, idet der er begrænset erfaring med brug til disse aldersgrupper
 • hvis du har septisk shock. Septisk shock er en alvorlig tilstand, som opstår når en større infektion medfører lavt blodtryk og lav blodgennemstrømning.

Fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig før du begynder at bruge Glypressin. 

  

Under behandling med Glypressin vil dit blodtryk, puls og væskebalance normalt blive overvåget konstant. 

  

Glypressin indeholder natrium:

Dette lægemiddel indeholder 1,33 mmol (eller 30,7 mg) natrium pr. ampul. Fortæl det til din læge, hvis du er på en natrium-kontrolleret kost. 

  

Brug af anden medicin sammen med Glypressin. 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Det er meget vigtigt, at du informerer din læge, hvis du tager nogen form for hjertemedicin (f.eks. propofol eller betablokkere), da virkningen af disse kan øges, hvis de anvendes samtidigt med Glypressin. 

  

Graviditet og amning

Du må ikke få Glypressin under graviditet. Husk at informere lægen.
Du må ikke amme, hvis du får Glypressin, da det er ukendt, om Glypressin overføres til modermælk.  

  

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant. Glypressin er et lægemiddel, som kun bruges på sygehus. 

3. Sådan bliver du behandlet med Glypressin

Glypressin er et lægemiddel til anvendelse på hospitaler og bør kun administreres af kvalificeret personale.
 

Glypressin injiceres intravenøst (direkte ind i blodbanen).
 

Den sædvanlige startdosis af Glypressin ved akut blødning fra esofagusvaricer er 2 milligram (mg). Yderligere doser er normalt på 1-2 mg hver 4. time, indtil blødningen har været under kontrol i 24 timer. Behandlingen bør højst vare 48 timer.  

 

Efter startdosen, vil din dosis eventuelt justeres i forhold til din kropsvægt eller i tilfælde af, at du oplever bivirkninger. 

4. Bivirkninger


Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine
 • Bradykardi (meget langsom puls)
 • Perifer sammentrækning af blodårer (nedsat blodtilførsel til vævet), som fører til bleghed
 • Forhøjet blodtryk
 • Forbigående mavesmerte
 • Forbigående diarré (tynd mave)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • For lidt natrium i blodet hvis væskebalancen ikke kontrolleres
 • Uregelmæssige hjerteslag
 • Hurtigere puls
 • Brystsmerter
 • Myokardieinfarkt (hjerteanfald)
 • Lungeødem
 • Torsades de Pointes (akutte alvorlige hjerterytmeforstyrrelser ed hurtig, uregelmæssig puls)
 • Hjertesvigt, Symptomer omfatter stakåndethed, træthed og hævede ankler.
 • Utilstrækkelig blodtilførsel til fordøjelsessystemet
 • Perifer cyanose (blå misfarvning af hud på grund af iltmangel)
 • Hedeture
 • Åndedrætsbesvær eller åndenød
 • Forbigående kvalme
 • Forbigående opkastninger
 • Hudnekrose (vævsskade)
 • Sammentrækninger i livmoderen
 • Nedsat blodtilførsel til livmoderen
 • Nekrose ved injektionsstedet (vævsskade)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Dyspnø (svært at trække vejret)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
Sundhedsstyrrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: meldenbivirkning.dk 

Email: sst@sst.dk 

 

Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Glypressin utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Glypressin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Opbevar ampullerne i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

6. Yderligere oplysninger

Glypressin indeholder:

Én ampul med 8,5 ml indeholder 1 mg terlipressinacetat svarende til 0,85 mg terlipressin. 1 ml indeholder 0,12 mg terlipressinacetat.
 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, eddikesyre, natriumacetat, vand til injektionsvæsker. 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Produktet er en klar, farveløs injektionsvæske.
 

Glypressin findes i én pakningsstørrelse:
5 ampuller med 8,5 ml opløsning i hver. 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: Glypressin 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Ferring Lægemidler A/S 

Kay Fiskers Plads 11
2300 København S 

  

Fremstiller:

Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...