Clopixol®

filmovertrukne tabletter 10 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CLOPIXOL®

10 mg filmovertrukne tabletter

Zuclopenthixol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Clopixol til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopixol. 

 3. Sådan skal du tage Clopixol. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Clopixol er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum).
 • Clopixol virker på hjernen og er med til at rette den ubalance i hjernen, som er årsagen til dine symptomer. 

 • Du kan få Clopixol til behandling af skizofreni, akut skizofreni og andre sindslidelser. 

 • Du kan også få Clopixol til behandling af mani og til at dæmpe rastløs uro og truende, voldelig adfærd. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopixol

Tag ikke Clopixol

 • Hvis du er allergisk over for zuclopenthixol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Clopixol (angivet i punkt 6). 

 • Hvis du er påvirket af alkohol, stærk smertestillende medicin (morfin) eller medicin mod epilepsi (phenobarbital). 

 • Hvis du har et voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt. 

Bemærk: Bevidstløse patienter må ikke få Clopixol.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Clopixol
 

 • hvis du har en leversygdom. 

 • hvis du lider af eller tidligere har lidt af kramper eller krampeanfald. 

 • hvis du har diabetes. Det kan være nødvendigt at justere din dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes. 

 • hvis du har hjerneskade som følge af alkoholforgiftning eller brug af organiske opløsningsmidler. 

 • hvis du har et stort forbrug af alkohol eller stærk, smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin). 

 • hvis du har eller tidligere har haft sygdom i hjertet. 

 • hvis nogen i din familie har sygdom i hjertet med for langsomt hjerteslag og ændringer i hjertekurven (QT-forlængelse). 

 • hvis du tager anden medicin for din sindslidelse (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin). 

 • hvis du er psykisk udviklingshæmmet. 

 • hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper. 

Vær opmærksom på

Nogle patienter (f.eks. ældre med demens) har større risiko for at få slagtilfælde. Tal med lægen.
 

Kontakt straks lægen, hvis du får høj feber med stivhed i muskler og bevægelser, stærk svedtendens og sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. 

Brug af anden medicin sammen med Clopixol

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
 

 • Forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. chinidin, amiodaron, sotalol). 

 • Sindslidelser (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin). 

 • Depression (tricykliske antidepressiva, f.eks. amitriptylin, imipramin). 

 • Angst, uro, søvnløshed (f.eks. diazepam, flunitrazepam). 

 • Epilepsi (barbiturater, f.eks. phenobarbital). 

 • Parkinsons sygdom (f.eks. biperidin, levodopa). 

 • For højt blodtryk (f.eks. guanethidin). 

 • Infektioner (f.eks. erythromycin, moxifloxacin). 

 • Allergi (f.eks. terfenadin, astemizol) 

 • Mave- og tarmsygdomme (f.eks. metoclopramid, cisaprid). 

 • Adrenerge midler, såsom astmamidler (f.eks. salbutamol, terbutalin). 

 • Samt hvis du tager vanddrivende medicin (f.eks. bendroflumethiazid, furosemid). 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

  

Anden medicin kan påvirke virkningen af Clopixol, og/ eller Clopixol kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Clopixol sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Clopixol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 • Du skal tage Clopixol med et glas vand. 

 • Clopixol kan øge den sløvende virkning af alkohol og gøre dig mere døsig. Du bør derfor ikke indtage alkohol, mens du er i behandling med Clopixol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

Graviditet:
 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Clopixol efter aftale med lægen. 

 • Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Clopixol i de sidste tre måneder af graviditeten: rystelser, muskelstivhed, og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal
  du kontakte lægen. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Clopixol efter aftale med lægen. 

Fertilitet: 

 • Clopixol kan have uønsket virkning på kvinders og/eller mænds seksuelle funktion og fertilitet. Både kvinder og mænd skal bruge sikker prævention, så længe de tager Clopixol. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clopixol kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken og betjene maskiner i mindre eller moderat grad. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clopixol

 • Denne medicin indeholder 21,6 mg lactosemonohydrat pr. 10 mg Clopixol. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Clopixol. Hvis du har medfødt lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller du har mangelfuld optagelse af glucose og galactose. 

 • Tabletterne indeholder hydrogeneret ricinusolie, som kan give mavebesvær og diaré. 

3. Sådan skal du tage Clopixol

Tag altid Clopixol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Dosis er afhængig af din sygdom. 

 

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. 

Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles. Bliv derfor ved med at tage Clopixol i den periode, lægen har anbefalet - også selvom du får det bedre. Din sygdom kan vare længe, og hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Du skal normalt tage 1-5 tabletter på 10 mg (10-50 mg) dagligt. 

I visse tilfælde vil din startdosis oftest være 2 tabletter på 10 mg (20 mg) dagligt, og den kan evt. sættes op med 1-2 tabletter på 10 mg (10-20 mg) dagligt hver 2.-3. dag. 

 

Afhængig af din sygdom kan lægen sætte din dosis op til 7 tabletter eller mere (75 mg) dagligt.  

  

Vedligeholdelsesdosis 

Den dosis, de fleste skal have som fast dosis, er 2-4 tabletter på 10 mg (20-40 mg) dagligt. 

 

Ældre: 

Du skal normalt tage 1-3 tabletter på 2 mg (2-6 mg) dagligt. Lægen kan øge dosis op til 5-10 tabletter på 2 mg (10-20 mg) dagligt. Du kan i stedet for tage 1- 2 tabletter på 10 mg (10-20 mg) dagligt. 

 

Børn: 

Du kan normalt ikke bruge Clopixol til børn. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Clopixol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Clopixol, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

Symptomer: 

 • Sløvhed (søvntrang), bevidstløshed stigende til koma. 

 • Kramper, ufrivillige bevægelser. 

 • For lavt blodtryk, svag puls, hurtig hjertebanken, bleghed, rastløshed. 

 • Forhøjet eller nedsat legemstemperatur. 

 • Ændringer i hjerterytmen (f.eks. uregelmæssig hjerterytme eller langsom hjerterytme). 

Hvis du har glemt at tage Clopixol

 • Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Clopixol

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

 • Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Hvis du afslutter behandlingen pludseligt, kan du få kvalme, opkastning, diaré, madlede, løbende næse, svedtendens, muskelsmerter, prikken/snurren i huden, søvnløshed, rastløshed, angst, uro, rysten, svimmelhed og følelse af at være for varm eller kold. 

 • Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Clopixol er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Ufrivillige bevægelser (hyperkinesi). Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen. 

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni). Forsvinder ikke efter du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen. 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig, puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Det kan være livsfarligt. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni, agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge. 

 • Vedvarende og smertefuld rejsning af penis (priapisme). 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Høj feber, muskelstivhed stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Ring 112. Det kan være livsfarligt. 

 • Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop (venøs tromboemboli). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Langsomme bevægelser (hypokinesi). 

 • Rokkende, vridende bevægelser især i benene. 

 • Sløvhed (søvntrang). 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Clopixol i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls (takyrdi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Depression. Det kan hos nogen udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Vandladningsbesvær, forøget urinmængde, evt. vandladningsstop (urinretention). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Hjertebanken. 

 • Rysten (tremor), øget muskelspænding (hypertoni), svimmelhed. 

 • Hovedpine, nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab. 

 • Prikken/snurren eller følelsesløshed i huden. 

 • Unormal gang. 

 • Nedsat evne til at se skarpt, synsforstyrrelser. 

 • Tilstoppet næse. 

 • Forøget mængde af spyt, forstoppelse, opkastning, sure opstød/halsbrand, diaré. 

 • Stærkt forøget svedtendens, hudkløe. 

 • Smerter, muskelsmerter. 

 • Øget appetit, vægtøgning. 

 • Kraftesløshed, træthed, ubehag i kroppen. 

 • Søvnløshed, angst, nervøsitet, abnorme drømme, rastløs uro, nedsat seksuallyst. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser (tardiv dyskinesi), muskelstivhed. 

 • Livlig reaktion ved undersøgelse af reflekser. 

 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk, nedsat kraft i musklerne. 

 • Usikre bevægelser, taleforstyrrelser, migræne. 

 • Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Kredsende bevægelser af øjnene, store pupiller. 

 • Sensitiv hørelse (hyperakusi), susen for ørerne (tinnitus). 

 • Mavesmerter, kvalme, øget luft i tarmen. 

 • Udslæt, øget følsomhed af huden for lys, pigmentforstyrrelser, meget fedtet hud. 

 • Eksem eller irritation af huden, mindre blødning i hud og slimhinder. 

 • Kraftig sammenbidning af munden pga. spænding i tyggemusklerne, krampagtig, skæv holdning af hovedet. 

 • Nedsat appetit, vægttab, tørst. 

 • Hedeture, lav legemstemperatur, feber. 

 • Impotens og manglende sædafgang. 

 • Manglende orgasme hos kvinder, tørhed i skeden. 

 • Ligegyldighed, mareridt, øget seksuallyst, forvirring. 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund af højt blodsukker (blodglukose), unormal glukosetolerans. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (neutropeni, leukopeni). Det kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet. 

 • Overfølsomhed. 

 • Mælkeflåd og ophør af menstruation pga forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Brystudvikling hos mænd. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Abstinenssymptomer hos nyfødte, se "Graviditet og amning". 

Clopixol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Clopixol utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Clopixol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Opbevar ikke Clopixol ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar Clopixol i original emballage for at beskytte mod lys. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopixol, 10 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Zuclopenthixoldihydrochlorid svarende til zuclopenthixol. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, glycerol 85 %, talkum, hydrogeneret ricinusolie, magnesiumstearat, hypromellose 5, macrogol 6000, titandioxid (E 171) og rød jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Clopixol 10 mg filmovertrukne tabletter er runde, bikonvekse og lys rødbrune. 

 

Clopixol fås i: 

Clopixol 10 mg i pakninger med 50 og 100 filmovertrukne tabletter.  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Clopixol® også som Cisordinol® 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...