Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Buprenorphine Bluefish 0,4, 2 og 8 mg resoribletter, sublinguale  

 

Buprenorphin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Buprenorphine Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphine Bluefish 

 3. Sådan skal du tage Buprenorphine Bluefish 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Buprenorphine Bluefish anvendes, hvis: 

 • du er afhænig af oppoider som f.eks. heroin eller morfin og er en del af et medicinsk, socialt og psykologisk behandlingsprogram. 

Behandling ordineres og overvåges af læger, der er specialister i behandlingen af stofafhængighed. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphine Bluefish

Tag ikke Buprenorphine Bluefish, hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprenophine Bluefish 

 • har alvorlige vejrtrækningsproblemer 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion 

 • er alkoholiker eller har delirium tremens

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Buprenorphine Bluefish, hvis du:

 • har taget morfin eller heroin (opioder) indenfor de sidste 6 timer, da du kan få abstinensersymptomer 

 • har taget metadon indenfor de sidste 24 timer, da du kan få abstinenssymptomer (hvis du tager metadon skal din dosis muligvis justeres, før du tager buprenorphin, se pkt. 3) 

 • har astma eller vejrtrækningsproblemer 

 • har nedsat nedsat nyre- eller leverfunktion. Hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion må du ikke tage buprenorphin 

 • har forlavt blodtryk 

 • har vandladningsbesvær (på grund af forstørret prostata eller forsnævring af urinrørret) 

 • har kvæstelser i hovedet og har øget tryk i hjernen

 

Vær opmærksom på at Bupenorphine Bluefish kan:

 • forårsage afhængighed 

 • give positiv reaktion ved dopingtests 

 • forårsage, at dit blodtryk falder pludseligt, og at du føler dig svimmel og utilpas, hvis du rejser dig hurtigt op, efter at du har siddet eller ligget ned 

 • gøre, at du ikke mærker de smerter, som nogle sygdomme fremkalder, da buprenorphin har en smertelindrende effekt.

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Buprenorphin kan påvirke effekten af andre lægemidler og andre lægemidler kan påvirke effekten af buprenorphin. Det er derfor vigtigt, at du fortælle det til din læge, hvis du bruger en eller flere af følgende lægemidler:
 • medicin til behandling af angst og uro og søvnbesvær (benzodiazepiner og andre anxiolytika end benzodiazepiner) 

 • medicin til behandling af hudinfektion i hovedbunden (ketoconazol, itraconazol) 

 • medicin til behandling af visse infektioner (rifampicin) 

 • medicin til behandling af HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir) 

 • nogle typer medicin til behandling af allergi 

 • nogle typer medicin til behandling af depression 

 • medicin til behandling af migræne, hedeture og abstinenser som følge af misbrug af medicin (clonidin) 

 • hostestillende medicin (dextromethorphan, noscapin) 

 • smertestillende medicin (morfin og morfin lignende stoffer) 

 • medicin indeholdende alkohol 

 • medicin til behandling af epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin) 

 • medicin til behandling af psykoser (neuroleptics) 

 • medicin anvendt beroligende og som krampestillende (barbiturater).

 

Brug af Buprenorphine Bluefish sammen med mad og drikke

Du kan tage Buprenorphine Bluefish uafhængigt af et måltid.
Alkohol
Drik ikke alkohol når du er i behandling med Buprenorphine Bluefish, da alkohol forstærker buprenorphins sløvende effekt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du bør ikke tage buprenorphin under din graviditet. Hvis din læge finder det hensigtsmæssigt kan der gøres en undtagelse i de første 3 måneder af graviditeten.
Amning
Du må ikke tage buprenorphine, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mærkning
Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner.


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprenorphine Bluefish virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Buprenorphine Bluefish kan være sløvende, forårsage besvimelse og svimmelhed, og kan derfor reducere evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller døsig. Dette sker normalt i begyndelsen af behandlingen, og når dosis øges.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Buprenorphine BMMPharma

Buprenorphine Bluefish indeholder laktose.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.
 

3. Sådan skal du tage Buprenorphine Bluefish

Tag altid Buprenorphine Bluefish nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Sådan skal du tage Buprenorphine Bluefish

En resoriblet er en tablet der skal lægges under din tunge. Hold resoribletten under tungen indtil den er opløst - dette tager normalt 5-10 minutter. Du må ikke synke, knuse eller tygge resoribletten. 

Sædvanlig dosis, hvis du er/har:

 • Voksne eller ældre: 

  Din første dosis vil være mellem 0,8 mg til 4 mg (én tablet én gang dagligt).
  Alt efter din reaktion på behandlingen vil din læge øge din dosis indtil du opnår en stabil dosering, 16 mg daglig er ofte nok. Den maksimale daglige dosis er 24 mg.
  Din læge vil derefter individuelt bestemme længden af din behandling og gradvist nedsætte din dosis. Du må på ingen måde ændre behandlingen eller stoppe behandlingen uden samtykke fra den læge, der behandler dig.
 • Børn og unge (yngre end 18 år): 

  Børn og unge under 18 år må ikke anvende Buprenorphine Bluefish.
 • Nedsat nyre- eller leverfunktion: 

  Hvis du har problemer med dine nyrer eller din lever skal din dosis muligvis reduceres. Tal med din læge. Du må ikke tage buprenorphin, hvis du har alvorlige leverproblemer.
  • Samtidig metadonbehandling 

  Din dosis af metadon skal reduceres til maksimalt 30 mg dagligt, før behandling med Buprenorphine Bluefish. Kontakt din læge, hvis du oplever abstinenssymptomer (svedudbrud, uro eller rastløshed).

  Hvis du har taget for mange Buprenorphine Bluefish resoribletter

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Buprenorphin Bluefish resoribletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.
  I tilfælde af en buprenorphin overdosis skal du straks på skadestuen eller på sygehuset for at blive behandlet.
  Tegn på overdosering kan være vejrtrækningsproblemer, langsom vejrtrækning eller hjertesymptomer. Der er set forgiftning ved misbrug af medicinen (overdosis eller forkert indtagelse) og kan i værste tilfælde give vejrtrækningsstop/hjertestop og/eller leverskader.

  Hvis du har glemt at tage Buprenorphine Bluefish

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

  Hvis du holder op med at tage Buprenorphine Bluefish

  Stop ikke behandlingen selv, men spørg din læge hvordan du afslutte behandlingen. En pludselig afbrydelse kan give abstinenssymptomer (svedudbrud, uro og rastløshed).
  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Buprenorphine Bluefish kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du bør stoppe med at tage Buprenorphine Bluefish og straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på angioneurotisk ødem, såsom: 

 • hævet ansigt, tunge eller svælg 

 • synkebesvær 

 • nældefeber og åndedrætsbesvær 

Afhængighed af Buprenorphine Bluefish
Bemærk at Buprenorphine Bluefish kan forårsage afhængighed.
 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 men mindre end 10 ud af 100 patienter):  

Hovedpine, besvimelse, svimmelhed, forstoppelse, kvalme, opkastning, søvnbesvær, døsighed, kraftesløshed, blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende eller siddende til stående position, svedudbrud.
 

Ved langvarig brug af buprenorphin vil de almindelige bivirkninger efterhånden mindskes. Dog vil forstoppelse og svedudbrud ofte vare ved.
 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos end 1 men mindre end 10 ud af 10.000 patienter):  

Hallucinationer (kan være eller blive alvorligt, tal med lægen), svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (alvorlig, ring 112), åndenød (kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112), leverskade, leverbetændelse (kontakt læge eller skadestue), alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk chok, ring 112), udslæt (nældefeber) og hævelser (kan være alvorligt, tal med lægen, hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt, ring 112), vandladningsbesvær.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens nedsted www.meldenbivirkning.dk 

 


 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Buprenorphine Bluefish efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Yderligere oplysninger

Buprenorphine Bluefish indeholder:

 • Det aktive stof er buprenorphin som buprenorphinhydrochlorid. Hver resoriblet indeholder hhv. 0,4 mg, 2 mg og 8 mg buprenorphin. 

 • Øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mannitol (E421), majsstivelse, citronsyre (E330), natriumcitrat (E331), povidon (E1201), magnesiumstearat (E470b). 

 • 0,4 mg resoribletten indeholder også: Talcum (E553b) og silica, kolloid vandfri. 

Udseende og pakningsstørrelser

Buprenorphine Bluefish 0,4 mg er en rund, bikonveks og hvid resoriblet. 

Buprenorphine Bluefish 2 mg er en oval, bikonveks og hvid resoriblet med ”2” påtrykt på den ene side. 

Buprenorphine Bluefish 8 mg er en oval, bikonveks og hvid resoriblet med ”8” påtrykt på den ene side 

Buprenorphine Bluefish er pakket i blisterkort med 7, 14 og 28 resoribletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Torsgatan 11  

SE-111 23 Stockholm  

Sverige 

 

Fremstillere

Laboratórios Atral, S.A., Rua da Estação n°. 42,  

Vala do Carregado, 

Castanheira do Ribatejo, 2600-726  

Portugal 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Buprenorphine Bluefish  

Sverige: Buprenorphine Bluefish 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 11. juni 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...