Levodopa/Carbi./Entaca. Teva

filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.

50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg og 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 

 3. Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og entacapon) i én filmovertrukken tablet. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. bruges til behandling af Parkinsons sygdom. 

 

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA B.V.

Tag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.:

 • hvis du er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har snævervinklet glaukom (en øjensygdom). 

 • hvis du har en svulst i binyrerne. 

 • hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombination af selektive MAO-A og MAO-B- hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere). 

 • hvis du tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion over for lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser). 

 • har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse). 

 • har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V., hvis du har eller tidligere har haft:
 

 • et hjertetilfælde eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelse i hjerterytmen, eller sygdom i blodårerne 

 • astma eller anden lungesygdom 

 • problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis 

 • nyre- eller hormonrelaterede sygdomme 

 • mavesår eller mavekramper 

 • hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i tyktarmen 

 • en alvorlig mental lidelse, som fx en psykose 

 • kronisk åbenvinklet grøn stær, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis og at kontrollere trykket i dine øjne. 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod psykoser (antipsykotika)
 • medicin, der kan bevirke, at du får lavt blodtryk, når du rejser dig fra en stol eller sengen. Du skal være opmærksom på, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. kan forværre denne virkning. 

Tal med din læge, hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: 

 • bemærker, at dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, eller hvis du begynder at ryste, bliver ophidset, forvirret, får høj feber, høj puls eller store forandringer i blodtrykket. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt 

 • føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller oplever andre unormale forandringer i din adfærd 

 • pludselig falder i søvn, eller hvis du føler dig meget søvnig. Hvis det sker, må du ikke køre bil eller betjene maskiner (se under afsnittet ”Trafik- og arbejdssikkerhed”) 

 • bemærker ukontrollerbare bevægelser, eller disse forværres, efter du begyndte at bruge Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.. Hvis dette er tilfældet, bør du kontakte din læge, fordi der kan være behov for at justere dosis af din medicin mod Parkinsons sygdom 

 • får diarré: Du anbefales at kontrollere din vægt for at undgå muligt overdrevent vægttab 

 • oplever stigende grad af appetitmangel (anoreksi), almen svækkelse (kraftesløs, udmattet) og vægttab inden for en relativt kort periode. I så fald bør det overvejes at foretage en generel medicinsk undersøgelse, som bør omfatte leverfunktionen 

 • føler behov for at holde op med at bruge Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V., se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.. 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke kontrollerbar trang og adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen til at udøve visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse adfærdssmønstre kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte vanedannende spilletrang, overspisning eller sygelig købelyst, en unormal høj sexlyst eller sex-interesse med øget seksuel tankegang eller seksuelle følelser. Din læge bliver måske nødt til at revurdere din behandling.
 

Din læge vil måske tage regelmæssige blodprøver, hvis du får behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. i længere tid.
 

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.. 


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. er ikke egnet til behandling af symptomer i nervebanerne (f.eks. ufrivillige bevægelser, rysten, muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre typer medicin.
 

Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. til patienter under 18 år. Derfor frarådes det at anvende Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. til børn. 

  

Brug af anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for
nylig.
 

Tag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V., hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).
 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler. Disse er: 

 • medicin, der bruges til behandling af depressioner, f.eks. moclobemid, amitriptylin, desipramin, maprotilin, venlafaxin og paroxetin 

 • rimiterol og isoprenalin, som bruges til behandling af sygdomme i luftvejene 

 • adrenalin, som bruges mod alvorlige allergiske reaktioner 

 • noradrenalin, dopamin og dobutamin, som bruges til behandling af hjertesygdomme og lavt blodtryk 

 • alfamethyldopa, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk 

 • apomorphin, som bruges til behandling af Parkinsons sygdom. 

Virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. kan svækkes af visse lægemidler. Disse er: 

 • dopamin-antagonister, som bruges til behandling af mentale lidelser, kvalme og opkastning 

 • phenytoin, som bruges til at forebygge kramper 

 • papaverin, som bruges til at afslappe musklerne.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. vanskeliggør fordøjelsen af jern. Tag derfor ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. og jerntilskud samtidigt. Efter du har indtaget ét af præparaterne, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager det andet.
 

Brug af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. sammen med mad og drikke

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. kan tages med eller uden mad. Hos nogle patienter optages Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. dårligt, hvis tabletten tages sammen med eller kort tid efter proteinrig mad (så som kød, fisk, mælkeprodukter, kerner og nødder). Hvis du synes, dette passer på dig, skal du kontakte din læge.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal
du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Du må ikke amme, når du er i behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V..
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. kan sænke blodtrykket, og du kan føle dig ør og svimmel. Du skal derfor være specielt forsigtig, når du kører bil eller bruger værktøj og maskiner.
Hvis du føler dig meget søvnig, eller hvis du mærker, at du pludselig falder i søvn, skal du vente med at køre bil, til du er helt vågen. Det samme gælder, hvis du skal lave andet, der kræver fuld opmærksomhed. Ellers risikerer du at være til fare for dig selv og andre.
 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. indeholder lactose, 100 mg/25 mg/200 mg indeholder også allura red og 150 mg/37,5 mg/200 mg indeholder også carmoisin

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. indeholder lactose, vandfri (80 mg/tablet). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 100 mg/25 mg/200 mg indeholder også allura red (E129), som kan forårsage en allergisk reaktion.
 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 150 mg/37,5 mg/200 mg indeholder også camoisin (E122), som kan forårsage en allergisk reaktion. 

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA B.V.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Voksne og ældre: 

 • Din læge vil fortælle dig, nøjagtigt hvor mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. tabletter du skal tage hver dag. 

 • Tabletterne er ikke beregnet til at deles eller knuses. 

 • Du skal kun tage én tablet ad gangen. 

 • Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis. 

 • Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg, må du ikke tage flere end 10 tabletter pr. dag. 

 • Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 175 mg/43,75 mg/200 mg, må du ikke tage flere end 8 tabletter af denne styrke pr. dag. 

 • Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 200 mg/50 mg/200 mg, må du ikke tage flere end 7 tabletter af denne styrke pr. dag. 

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, hvis du mener, at virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. er for kraftig eller for svag, eller hvis du får mulige bivirkninger. 

  

Hvis du har taget for mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget flere Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. tabletter, end du burde. I tilfælde af en overdosis kan du blive forvirret eller urolig, din puls kan blive hurtigere eller langsommere end normalt eller farven på din hud, din tunge, i dine øjne eller din urin kan ændres. 

  

Hvis du har glemt at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 


Hvis der er mere end 1 time til næste dosis:
Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, og den næste tablet til sædvanlig tid. 


Hvis der er mindre end 1 time til næste dosis:
Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, vent 1 time og tag så en ny tablet. Herefter kan du Fortsætte som normalt. 


For at undgå eventuelle bivirkninger skal der altid være mindst én time mellem Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.-tabletterne.
 

Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.

Du må ikke holde op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V., med mindre din læge
har givet dig besked på det. For at få kontrol over dine symptomer kan det i et sådant tilfælde være nødvendigt, at lægen justerer dosen af den anden medicin, du tager mod Parkinsons sygdom, specielt levodopa. Hvis du pludselig stopper med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. og anden medicin mod Parkinsons sygdom, kan der opstå bivirkninger.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Mange bivirkninger kan mindskes ved at justere dosis. 

Hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. bemærker følgende symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt

 • Dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, du begynder at ryste, bliver ophidset, forvirret, får feber, høj puls eller store udsving i dit blodtryk. Disse kan være symptomer på malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin, der anvendes til behandling af forstyrrelser i centralnervesystemet) eller rhabdomyolyse (en sjælden og alvorlig muskelsygdom). 

 • Allergisk reaktion. Tegnene på dette kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt og hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg. Dette kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær. 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier) 

 • kvalme 

 • harmløs rødbrun misfarvning af urinen 

 • muskelsmerter 

 • diarré 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • ørhed eller besvimelse på grund af for lavt blodtryk, højt blodtryk 

 • forværring af Parkinson-symptomer, svimmelhed, søvnighed 

 • opkastning, smerter og ubehag i maven, halsbrand, mundtørhed, forstoppelse 

 • søvnproblemer, hallucinationer, forvirring, unormale drømme (herunder mareridt), træthed 

 • mentale forandringer - herunder problemer med hukommelsen, angst og depression (evt. med selvmordstanker) 

 • hjerte- eller karsygdomme (f.eks. smerter i brystet), uregelmæssig puls eller hjerterytme 

 • øget faldtendens 

 • åndenød 

 • øget svedtendens, udslæt 

 • muskelkramper, hævede ben 

 • sløret syn 

 • blodmangel 

 • nedsat appetit, vægttab 

 • hovedpine, ledsmerter 

 • urinvejsinfektion 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • hjerteanfald 

 • blødning fra tarmen 

 • nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blødning, unormale leverfunktionsprøver 

 • kramper 

 • følelse af uro 

 • psykotiske symptomer 

 • kolitis (betændelse i tyktarmen) 

 • andre misfarvninger end af urinen (f.eks. hud, negle, hår, sved) 

 • synkebesvær 

 • vandladningsbesvær 

Følgende bivirkninger er også indberettet: 

 • leverbetændelse (hepatitis) 

 • kløe 

Du kan få følgende bivirkninger: 

 • Ikke være i stand til at modstå lysten til at udføre aktiviteter, der kan være skadelige. Det kan omfatte: 

 • voldsom trang til at spille umådeholdent på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser
   

 • forandret eller øget seksuel lyst og adfærd, der giver betydelig bekymring for dig eller andre, for eksempel en øget sexlyst 

 • ukontrolleret og udtalt købelyst eller pengeforbrug 

 • udtalt overspisning (at spise store mængder af mad i løbet af kort tid) eller tvangsspisning (at spise mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten). 

Fortæl det til lægen, hvis du oplever sådanne adfærdsændringer. Lægerne vil tale med dig om, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller mindskes.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette
gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Brug tabletterne inden 175 dage efter første åbning af beholderen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. indeholder:

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. 

 • Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 50 mg/12,5 mg/200 mg tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

 • De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat 

 • Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat. 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. 

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 75 mg/18,75 mg/200 mg tablet indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), og magnesiumstearat. 

 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon.  

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 100 mg/25 mg/200 mg tablet indeholder 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat 

Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), polysorbat 80, allura red ac (E129), carmin (E120) og magnesiumstearat. 

 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. 

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 125 mg/31,25 mg/200 mg tablet indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat 

Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), carmin (E120) og magnesiumstearat. 

 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. 

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 150 mg/37,5 mg/200 mg tablet indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat 

Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), carmoisin (E122) og magnesiumstearat. 

 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. 

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 175 mg/43,75 mg/200 mg tablet indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat. 

 

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V.: levodopa, carbidopa, entacapon. Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 200 mg/50 mg/200 mg tablet indeholder 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon. 

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hydroxypropylcellulose, povidon (K-30) kolloid vandfri silica, og magnesiumstearat 

Ingredienserne i filmorvertrækket er titaniumdioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 50 mg/12,5 mg/200 mg: Rund, bikonveks, lysebrun tablet, præget med ”50” på den ene side og uden prægning på den anden side. Størrelse: ca 14 mm i diameter. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 75 mg/18,75 mg/200 mg: Oval, bikonveks, lys orange tablet, præget med ”75” på den ene side og uden prægning på den anden side. Størrelse ca. 16x10 mm. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 100 mg/25 mg/200 mg: Aflang, bikonveks, lyserød tablet, præget med “100” på den ene side og uden prægning på den anden side. Størrelse: ca. 17x9 mm. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 125 mg/31,25 mg/200 mg: Rund, bikonveks, gullig brun tablet, præget med “125” på den ene side, uden prægning på den anden side. Størrelse: ca. 14 mm. i diameter. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 150 mg/37,5 mg/200 mg: Oval, bikonveks, mørkerød tablet, præget med “150” på den ene side og uden prægning på den anden side. Størrelse: ca. 16x10 mm. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 175 mg/43,75 mg/200 mg: Ellipseformet, bikonveks, lysebrun tablet, præget med “175” på den ene side og uden prægning på den anden side. Størrelse: ca. 17x10 mm. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 200 mg/50 mg/200 mg: Aflang, bikonveks, brun tablet, præget med “200” på den ene side og uden prægning på den anden. Størrelse ca. 17x9 mm. 

 

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. er tilgængelig i beholdere med 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 

100, 130, 150, 175, 200 eller 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:  

 

Teva B.V.  

Swensweg 5  

2031GA Haarlem  

Holland 

 

Repræsentant i Danmark:  

Teva Denmark A/S  

Parallelvej 10-12 

2800 Kgs. Lyngby  

Danmark 

 

Fremstiller: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company) 

H-4042 Debrecen, Pallagi út 13,  

Ungarn 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark:  

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva B.V. 

 

Spanien:  

Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 50/12.5/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 75/18.75/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 100/25/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 125/31.25/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 150/37.5/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG Levodopa/Carbidopa/Entacapona ratiopharm 200/50/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

 

Storbritannien:  

Stanek 50 mg /12.5 mg/200 mg Film-coated Tablets  

Stanek 75 mg /18.75 mg/200 mg Film-coated Tablets 

Stanek 100 mg /25 mg/200 mg Film-coated Tablets 

Stanek 125mg/31.25 mg/200 mg Film-coated Tablets 

Stanek 150 mg /37.5 mg/200 mg Film-coated Tablets  

Stanek 175 mg /43.75 mg/200 mg Film-coated Tablets  

Stanek 200 mg /50 mg/200 mg Film-coated Tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...