Azilect®

tabletter 1 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

AZILECT® 1 mg tabletter 

rasagilin 

  

AZILECT® er et registreret varemærke, der tilhører Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret AZILECT til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage AZILECT
3. Sådan skal De tage AZILECT
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Azilect anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom).
 

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i hjernen, som er med til at styre bevægelser. AZILECT er med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage AZILECT

Tag ikke AZILECT 

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i AZILECT
 • hvis De lider af alvorlige leverlidelser

Tag ikke følgende lægemidler, mens De er i behandling med AZILECT: 

 • Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i håndkøb, som f.eks. perikon
 • Pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel)

Der skal gå mindst 14 dage, efter at De er stoppet med Deres behandling med AZILECT, før De må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin. 

  

Vær ekstra forsigtig med at tage AZILECT

 • hvis De lider af let til moderat leverlidelse
 • hvis De får mistænkelige hudforandringer, skal De tale med Deres læge

Børn

AZILECT anbefales ikke til unge under 18 år. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De 

 • bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 • ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.

Spørg Deres læge til råds, inden De tager et af følgende lægemidler sammen med AZILECT: 

 • Visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler)
 • antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner
 • det hostestillende middel dextromethorphan
 • øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin

AZILECT bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin. 

 • De skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden De påbegynder behandling med AZILECT.
 • De skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med AZILECT, inden De påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Fortæl det til lægen, hvis De eller Deres familie/omsorgsperson bemærker, at De er ved at udvikle en usædvanlig adfærd, hvor De ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, der er uønskede eller skadelige for Dem selv eller andre. En sådan adfærd kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med AZILECT og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre Deres dosis eller stoppe behandlingen. 

  

Brug af AZILECT sammen med mad og drikke

AZILECT kan tages uafhængigt af måltider. 

  

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.  

 

Spørg Deres læge til råds, inden De kører bil, motorcykel eller på cykel, og inden De arbejder med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal De tage AZILECT

Tag altid AZILECT nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (1 mg) AZILECT én gang dagligt. Tabletten indtages gennem munden. AZILECT kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne. 

  

Hvis De har taget for meget AZILECT

Hvis De mener, at De har taget for mange AZILECT tabletter, skal De straks kontakte Deres læge eller apotek. Medbring AZILECT æsken/beholderen, når De opsøger Deres læge/skadestue eller apotek. 

  

Hvis De har glemt at tage AZILECT

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor De normalt tager Deres AZILECT. 

  

Hvis De holder op med at tage AZILECT

Hold ikke op med at tage AZILECT uden først at have talt med Deres læge om det.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

AZILECT kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Følgende bivirkninger er observeret i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser:  

  

Hyppigheden af mulige bivirkninger er anført nedenfor i henhold til følgende konvention: 

 • Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)
 • Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
 • Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
 • Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
 • Meget sjælden forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)
 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

Meget almindelig: 

 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi)
 • Hovedpine

Almindelig: 

 • Mavesmerter
 • Fald
 • Allergisk reaktion
 • Feber
 • Influenza
 • En følelse af at være sløj (utilpashed)
 • Nakkesmerter
 • Smerter i brystet (angina pectoris)
 • Blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension)
 • Nedsat appetit
 • Forstoppelse
 • Mundtørhed
 • Kvalme og opkastning
 • Luftafgang fra tarmen
 • Unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer))
 • Ledsmerter (artralgi)
 • Smerter i muskler og led
 • Betændelsestilstand i led (artritis)
 • Følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)
 • Vægttab
 • Unormale drømme
 • Manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)
 • Depression
 • Svimmelhed
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni)
 • Løbenæse (snue)
 • Irritation af huden (dermatitis)
 • Udslæt
 • Øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis)
 • Pludseligt opstået vandladningstrang.

Ikke almindelig: 

 • Slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)
 • Hjerteanfald (myokardieinfarkt)
 • Udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt)

Desuden observeredes hudcancer hos ca. 1% af patienterne, der deltog i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser. Alligevel tyder videnskabelige beviser på, at det er Parkinsons sygdom og ikke noget anvendt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør diskuteres med Deres læge.
 

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter produktet er kommet på markedet, er disse symptomer også set hos patienter i behandling med AZILECT for Parkinsons syge.
 

Der har været rapporter om patienter, som under behandling med et eller flere lægemidler mod Parkinsons sygdom har været ude af stand til at modstå lysten, trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dem selv eller andre. Disse handlinger kaldes impulskontrolforstyrrelser. Følgende er blevet observeret hos patienter i behandling med AZILECT og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom: 

 • Tvangstanker eller impulshandling
 • Stærk trang til umådeholdent spil på trods af alvorlige, personlige eller familiemæssige konsekvenser
 • Ændret eller øget seksuel interesse eller adfærd, der vækker betydelig bekymring hos Dem selv eller andre, f.eks. øget sexlyst
 • Uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug

Fortæl det til Deres læge, hvis De oplever ovennævnte adfærd. Lægen vil overveje, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke AZILECT efter den udløbsdato, der står på æsken, beholderen eller blisterpakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 oC.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

AZILECT indeholder:

 • Aktivt stof: Rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, kolloid vandfri silica, majsstivelse, prægelatineret majsstivelse, stearinsyre, talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

AZILECT tabletter fås som hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant, præget på den ene side med ”GIL” og nedenunder ”1” og uden præg på den anden side.
 

Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 10, 28, 30, 100 og 112 tabletter eller i en beholder med 30 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva Pharma GmbH  

Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Tyskland
 

Fremstiller

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.  

Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland
 

Paralleldistribueret af

Paranova Danmark A/S 

DK-2730 Herlev 

Danmark 

  


Hvis De vil have yderligere oplysninger om AZILECT, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant:
Danmark Teva  

Denmark A/S  

Tlf: +45 4498 5511 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 08/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...