Zolmitriptan "Stada"

tabletter 2,5 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter

zolmitriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Zolmitriptan STADA til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zolmitriptan STADA 

 3. Sådan skal De tage Zolmitriptan STADA 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zolmitriptan STADA indeholder zolmitriptan og tilhører gruppen af lægemidler der hedder triptaner. 

  

Zolmitriptan STADA bruges til at behandle migræne-hovedpine

 • Migrænesymptomer kan skyldes udvidelse af blodkar i hjernen. Zolmitriptan STADA reducerer udvidelsen af disse blodkar, hvilket hjælper til at fjerne hovedpinen og andre symptomer på migræneanfald forbindelse, såsom kvalme eller opkast og være meget lys- og lydfølsom.

Zolmitriptan STADA virker kun når migræneanfaldet er startet, det vil ikke virke forebyggende. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zolmitriptan STADA

Tag ikke Zolmitriptan STADA, hvis:

 • De er overfølsom (allergisk) overfor zolmitriptan, menthol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zolmitriptan STADA angivet i pkt 6

 • De har forhøjet blodtryk. 

 • De har haft hjerteproblemer, inklusive et hjerteanfald, angina pectoris (brystsmerter ved motion eller anstrengelse), Prinzmetal’s angina (brystsmerter ved hvile) eller har haft hjerterelaterede symptomer som f.eks. kortåndethed eller trykken for brystet. 

 • De har haft en hjerneblødning eller kortvarige symptomer på hjerneblødning (forbigående iskæmisk anfald eller TIA). 

 • De har alvorlige nyreproblemer. 

 • De samtidig tager følgende lægemidler for migræne: 

  • ergotamin 

  • lægemidler af ergot-typen (såsom dihydroergotamin og methysergid) 

  • eller andre triptan lægemidler mod migræne (se punkt nedenfor ”Brug af anden medicin” for yderligere information).

Hvis De er i tvivl om ovenstående gælder for Dem, så kontakt Deres læge eller apoteket.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Før De tager Zolmitriptan STADA, skal De fortælle lægen hvis: 

 • De har øget risiko for iskæmisk hjertesygdom (svigtende blodtilførsel til hjertets pulsårer). Risikoen er større, hvis De ryger, har højt blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet, sukkersyge eller har iskæmisk hjertesygdom i familien. 

 • De har fået at vide, at De har Wolff-Parkinson-White syndrom (uregelmæssig hjerterytme). 

 • De har haft leverproblemer. 

 • Deres hovedpine er anderledes end Deres normale migræne-hovedpine. 

 • De tager lægemidler til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin” senere i dette afsnit). 

Hvis De tager på hospitalet, bør De fortælle, at De tager Zolmitriptan STADA.  

  

Zolmitriptan STADA anbefales ikke til personer under 17 år eller over 65 år. 


Som for andre migrænebehandlinger kan overforbrug af Zolmitriptan STADA føre til daglige hovedpiner eller medføre, at Deres migrænehovedpine forværres. Kontakt Deres læge, hvis De mener, at det er tilfældet for Dem. Det er måske nødvendigt at afslutte behandlingen med Zolmitriptan STADA for at forbedre dette.
 

Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
 

De bør specielt kontakte lægen, hvis De tager nogle af følgende lægemidler: 

  

Lægemidler til migræne 

 • hvis du tager andre triptaner end Zolmitriptan STADA, skal du vente 24 timer, inden du tager Zolmitriptan STADA. 

 • hvis du tager Zolmitriptan STADA skal der gå 24 timer, inden du tager andre triptaner end Zolmitripan STADA. 

 • hvis De tager medicin, som indeholder ergotamin eller medicin af ergot-typen (såsom dihydroergotamin og methysergid), bør De vente 24 timer med at tage Zolmitriptan STADA. 

 • har De taget Zolmitriptan STADA, bør der gå 6 timer, før De tager ergotamin eller medicin af ergot-typen. 

Lægemidler til depression 

 • Moclobemid eller fluvoxamine. 

 • lægemidler som kaldes SSRI’er (serotonin-genoptags-hæmmere). 

 • lægemidler som kaldes SNRI’er (serotonin-noradrenalin-genoptags-hæmmere) f.eks. venlafaxin, duloxetin. 

Andre lægemidler: 

 • cimetidin (til behandling af sure opstød og mavesår). 

 • quinolon antibiotika (f.eks ciprofloxacin). 

Bivirkninger kan optræde hyppigere, hvis De sammen med Zolmitriptan STADA tager naturlægemidlet Johannesurt (Hypericum perfuratum).
 

Brug af Zolmitriptan sammen med mad og drikke

De kan tage Zolmitriptan STADA med eller uden mad og drikke. Det påvirker ikke virkningen af Zolmitriptan STADA.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge deres læge eller apotekspersonalet til råds, før de bruger dette lægemiddel,
 

 • Det er ikke klarlagt, hvorvidt Zolmitriptan STADA er skadeligt under graviditet. De skal fortælle det til din læge, hvis De er gravid eller prøver at blive gravid. 

 • De må ikke 24 timer efter De har taget Zolmitriptan STADA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved et migræneanfald kan reaktionsevnen være nedsat midlertidigt. Dette bør De tænke på ved bilkørsel og maskinbetjening.
 

Det er usandsynligt, at Zolmitriptan STADA påvirker evnen til at køre eller betjene maskiner. De bør dog vente og se, hvordan Zolmitriptan STADA påvirker Dem, før De udfører ovenstående. 

3. Sådan skal De tage Zolmitriptan STADA

Tag altid Zolmitriptan STADA nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. De kan tage Zolmitriptan STADA så snart migræne-hovedpinen starter. De kan også tage det når et anfald er undervejs. 

 • Den almindelige dosis er en tablet (enten 2,5 mg eller 5 mg). 

 • Synk tabletten hel med et glas vand. 

 • De kan tage endnu en tablet, hvis migrænen stadig er til stede efter to timer, eller hvis den vender tilbage indenfor 24 timer. 

Hvis disse tabletter ikke giver tilfredsstillende hjælp med Deres migræne, skal De fortælle det til deres læge. 

Deres læge kan øge dosis til 5 mg eller ændre Deres behandling.
 

De må ikke tage mere end den dosis der er anvist til Dem. 

 • De må ikke tage mere end to doser på en dag. Hvis De har fået ordineret 2,5 mg tabletter, er den maksimale døgndosis 5 mg. Hvis du har fået ordineret 5 mg tabletter er den maksimale døgndosis 10 mg.

Hvis De har taget for mange Zolmitriptan STADA tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Zolmitriptan STADA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Hvis De har yderligere spørgsmål spørg da lægen eller på apoteket.
 

4. Bivirkninger

Zolmitriptan STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Nogle af nedenstående symptomer kan være en del af selve migræneanfaldet. 

  

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Unormal følelse som prikken eller stikken i dine fingre, tæer eller hud, eller hud, som er følsom overfor berøring. 

 • Søvnighed, svimmelhed eller varmefølelse. 

 • Hovedpine. 

 • Uregelmæssig hjerterytme. 

 • Kvalme, opkastning. 

 • Mavesmerter. 

 • Mundtørhed. 

 • Muskelsvaghed eller muskelsmerter. 

 • Følelse af svaghed. 

 • Tyngdefornemmelse eller følelse af tæthed, smerter eller tryk på svælg, hals, nakke, arme, ben eller bryst. 

 • Synkebesvær.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Meget hurtig hjerterytme. 

 • Lettere forhøjet blodtryk. 

 • Øget urinmængde eller hyppigere vandladning.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Allergiske reaktioner inklusive kløende udslæt (nældefeber) og hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og svælg. Hvis du tror, at Zolmitriptan Stada giver dig en allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge det og kontakte din læge øjeblikkeligt.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Angina (smerter i brystet, ofte udløst af bevægelse), hjerteanfald eller kramper i hjertets blodårer. 

  Hvis du bemærker brystsmerter eller kortåndethed efter du har taget Zolmitriptan Stada, skal du kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan Stada.
 • Kramper i blodårerne i maven, som kan forårsage skader i maven. Du kan få mavesmerter eller blodig diarré. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan Stada. 

 • Pludselig vandladningstrang.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev via:  

  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Zolmitriptan STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i original pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolmitriptan STADA indeholder: 

Det aktive stof er zolmitriptan. 

  

1 Zolmitriptan STADA 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg zolmitriptan. De øvrige ingredienser i tabletkernen er: 

 • mannitol (Ph.Eur.) 

 • Maltodextrin 

 • Mikrokrystallinsk cellulose 

 • Crospovidon type A 

 • Natriumhydrogenkarbonat 

 • Citronsyre, vandfri 

 • Kolloid sillica, vandfri 

 • Saccharinnatrium 

 • Magnesiumstearat 

 • Menthol aroma (maltodextrin, naturlig menthol, modificeret majsstivelse) 

Udseende og pakningsstørrelser

Zolmitriptan STADA tabletter er hvide, runde og flade tabletter med skårne kanter. 

  

Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter er pakket i aluminium/aluminium blister indeholdende 1, 3, 6 eller 18 tabletter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
 

Dansk repræsentant 

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46A
DK-2730 Herlev 

Fremstiller 

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 

D-61118 Bad Vilbel
Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter 

Finland Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletti Zolmitriptan STADA 5 mg tabletti 

Tyskland Zolmitriptan STADA 2,5 mg Tabletten Zolmitriptan STADA 5 mg Tabletten 

Polen Zolmitriptan STADA 

Portugal Zolmitriptano Ciclum 2,5 mg comprimidos Zolmitriptano Ciclum 5 mg comprimidos 

Sverige Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter Zolmitriptan STADA 5 mg tabletter 

Østrig Zolmitriptan STADA 5 mg - Tabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...