Sumatriptan "Paranova"

næsespray, opløsning 10 mg og 20 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sumatriptan Paranova 10 mg og 20 mg næsespray, opløsning

sumatriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Sumatriptan Paranova til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Sumatriptan Paranova 

 3. Sådan skal De bruge Sumatriptan Paranova 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Sumatriptan Paranova tilhører en gruppe af lægemidler kaldet triptaner (også kaldet 5-HT1 -receptoragonister). 

Sumatriptan Paranova anvendes til behandling af migræne hovedpine. 

 

Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hjernen. Sumatriptan Paranova menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal de vide, før de begynder at bruge Sumatriptan Paranova

Brug ikke Sumatriptan Paranova, hvis De:

 • er allergisk over for sumatriptan, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sumatriptan Paranova (angivet i punkt 6). 

 • har haft en blodprop i hjertet. 

 • har forsnævrede blodkar i hjertet (iskæmisk hjertesygdom), brystsmerter (angina), eller hvis De har en sjælden sygdom i hjertet, der hedder Prinzmetal's angina. 

 • har dårligt blodomløb, især i benene (perifer vaskulær sygdom). 

 • tidligere har haft slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (transitorisk iskæmisk attack, TIA). 

 • har moderat til alvorligt forhøjet blodtryk eller forhøjet blodtryk, som De ikke bliver behandlet for. 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion. 

 • tager medicin af typen monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer) (mod depression). Vær opmærksom på, at De tidligst må bruge Sumatriptan Paranova to uger efter, De er holdt op med at tage MAO- hæmmere. 

 • samtidig tager anden medicin mod migræne, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin, stoffer der ligner ergotamin (methysergid) eller andre triptaner. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Sumatriptan Paranova, hvis De: 

 • ikke tidligere har fået stillet en migrænediagnose.
 • har fået at vide, at De har en særlig form for migræne (med lammelser eller andre alvorlige symptomer). 

 • har særlige risikofaktorer i forbindelse med hjertelidelser, herunder hvis De: 

  • er mand over 40 år. 

  • er kvinde og har været i overgangsalderen. 

  • ryger. 

 • har nedsat lever- eller nyrefunktion. 

 • har haft krampeanfald eller har andre risikofaktorer, der kan give større sandsynlighed for krampeanfald. 

 • er allergisk over for antibiotika af typen sulfonamider. De er måske også allergisk over for Sumatriptan Paranova. 

 • bruger medicin af typen selektive serotoningenop- tagshæmmere (SSRI) eller serotoninnoradrenalin- genoptags-hæmmere (SNRI) (mod depression). Se punkt 2 "Brug af anden medicin sammen med Sumatriptan Paranova". 

 • har mildt, kontrolleret forhøjet blodtryk, da Sumatriptan Paranova kan give forbigående stigninger i blodtrykket. 

Kontakt læge eller skadestue, hvis De efter brug af Sumatriptan Paranova får trykken for brystet eller stærke smerter i brystet med udstråling til halsen. Det kan være tegn på en hjertelidelse (iskæmisk hjertesygdom). 

  

Brug ikke mere Sumatriptan Paranova end De har aftalt med lægen. Hvis De ofte bruger Sumatriptan Paranova, kan De få kronisk hovedpine eller forværre migrænen. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Sumatriptan Paranova. 

Brug af anden medicin sammen med Sumatriptan Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • Anden medicin mod migræne (ergotamin eller triptaner) sammen med Sumatriptan Paranova. Vent mindst 24 timer efter brug af ergotamin eller andre triptaner, inden De bruger Sumatriptan Paranova. Vent mindst 6 timer efter indtagelse af Sumatriptan Paranova før De tager ergotamin, og mindst 24 timer inden De tager andre triptaner. 

 • Medicin mod depression (MAO-hæmmere). Se punkt 2 "Brug ikke Sumatriptan Paranova, hvis De". 

 • SSRI'ere eller SNRI'ere, der bruges til behandling af depression. Brug af Sumatriptan Paranova samtidig med denne gruppe af lægemidler kan forårsage forvirring, en følelse af svaghed og/eller manglende koordinationsevne (serotonin syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue, hvis De oplever nogle af disse symptomer. 

 • Naturlægemidler, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), da risikoen for bivirkninger bliver større. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Sumatriptan Paranova efter aftale med lægen.
 

Amning
Sumatriptan Paranova går over i modermælken. Undlad at amme i 12 timer efter, De har taget Sumatriptan Paranova. Modermælk, malket ud i denne periode, smides ud og må ikke gives til Deres barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sumatriptan Paranova kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Selve migrænen kan også gøre Dem døsig. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen og migræneanfaldet påvirker Dem. 

3. Sådam skal de bruge Sumatriptan Paranova

Brug altid Sumatriptan Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Brug Sumatriptan Paranova så tidligt som muligt efter migræneanfaldet er begyndt. De kan dog bruge medicinen når som helst under anfaldet. 

De kan ikke bruge Sumatriptan Paranova til forebyggelse af migræne. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne mellem 18 år og 65 år: 

 • Én Sumatriptan Paranova 20 mg næsespray i ét næsebor. Dog kan én Sumatriptan Paranova10 mg næsespray i et næsebor være effektiv for nogle personer. 

 • Hvis migrænen vender tilbage, og De oplevede lindring af startanfaldet, kan De tage yderligere en dosis inden for de næste 24 timer, men der skal være gået mindst 2 timer siden den første dosis. 

 • Hvis De ikke oplever effekt af den første dosis, bør 

  De ikke tage en dosis mere. Brug ikke mere end to doser Sumatriptan Paranova 20 mg næsespray inden for 24 timer.

Unge mellem 12 år og 17 år: 

 • Én Sumatriptan Paranova 10 mg næsespray i ét næsebor. 

 • Hvis migrænen vender tilbage, og De oplevede lindring af startanfaldet, kan De tage yderligere en dosis inden for de næste 24 timer, men der skal være gået mindst 2 timer siden den første dosis. 

 • Hvis De ikke oplever effekt af den første dosis, bør De ikke tage en dosis mere. Brug ikke mere end to doser Sumatriptan Paranova 10 mg næsespray inden for 24 timer. 

Børn under 12 år: Sumatriptan Paranova bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

 

Ældre over 65 år: Sumatriptan Paranova bør ikke anvendes til ældre over 65 år. 

Brugsanvisning

Åbn ikke blisteren, før De er klar til at bruge næsesprayen. Hver spray er forseglet i en blister for at hjælpe med at holde sprayen ren og sikker. Hvis De medbringer sprayen i åben blister eller uden indpakning, er det ikke sikkert, at sprayen virker korrekt, når De har brug for den.
Hver Sumatriptan Paranova næsespray indeholderkun én dosis.
Tryk ikke stemplet i bund for tidligt, da De så vil miste dosis.
Sumatriptan Paranova næsespray består af tre dele:
Sumatriptan "Paranova" Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 10 mg og 20 mg 

 

Sådan bruges Sumatriptan Paranova næsespray

 1. Pak næsesprayen ud af blisterpakningen lige før brug. 

 2. Find en behagelig position. Sid eventuelt ned. 

 3. Puds næsen, hvis den føles tillukket eller De er forkølet. 

 4. Hold næsesprayen forsigtigt mellem fingrene som vist på billedet. Tryk ikke på stemplet endnu


  Sumatriptan "Paranova" Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 10 mg og 20 mg 

 5. Luk det ene næsebor til med en finger. Det er ligegyldigt, hvilket næsebor De vælger. 


  Sumatriptan "Paranova" Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 10 mg og 20 mg
 6. Før næsestudsen op i det andet næsebor, så langt, at det stadig føles behageligt (ca. 1 cm). Pust forsigtigt ud gennem munden

  Hold hovedet oprejst og hold munden lukket.
  Sumatriptan "Paranova" Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 10 mg og 20 mg
 7. Begynd at trække vejret forsigtigt ind gennem næsen. 

  Mens De trækker vejret, trykkes det blå stempel ibund med tommelfingeren.
  Der kan være lidt modstand ved stemplet, og De hører måske et klik. Bliv ved med at trække vejret ind, så længe De sprayer.
 8. De kan nu fjerne sprayen og Deres finger fra den anden side af Deres næse. 

Hold fortsat hovedet oprejst i 10-20 sekunder og træk nu vejret forsigtigt ind gennem næsen og ud gennem munden. Dette hjælper lægemidlet til at blive i næsen. Deres næse føles måske våd indeni og De bemærker muligvis en anden smag efter brug af sprayen – dette forsvinder normalt hurtigt igen.

  

9. Deres næsespray er nu tom. Den bør smides sikkert og hygiejnisk ud. 

Hvis De har brugt for meget Sumatriptan Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt flere Sumatriptan Paranova, end der står i denne information eller flere end lægen har foreskre- vet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Akutte smerter i maven, opkastninger, blødning fra endetarmen og påvirket almentilstand pga. en tarmlidelse kaldet iskæmisk colitis. Kontakt omgående læge eller skadestue. 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Smagsforstyrrelser, ubehagelig smag. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Smerte, varmefølelse, kuldefølelse, muskelsmerter, tyngde og trykken overalt i kroppen, inkl. bryst og hals. Det kan være kraftigt, men er ofte kortvarigt. 

 • Svaghed og træthed, svimmelhed, døsighed. 

 • Forbigående blodtryksstigning, rødme. 

 • Kvalme og opkastning kan forekomme, men kan skyldes selve migrænen. 

 • Føleforstyrrelser, herunder nedsat følelse ved berøring og prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden. 

 • Mild forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals. 

 • Næseblod. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser. 

 • Synsforstyrrelser såsom flimren, nedsat syn, dobbeltsyn, synstab og i nogle tilfælde permanente skader (synsforstyrrelser kan dog skyldes selve migrænen). 

 • Hjertebanken. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Nakkestivhed, smerter i leddene. 

 • Angst. 

 • Kraftig sveden. 

 • Diarré. 

 • Overfølsomhedsreaktion, hududslæt, nældefeber. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Sumatriptan Paranova kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sumatriptan Paranova utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Sumatriptan Paranova ved temperaturer over 30 °C. 

 • Må ikke fryses. 

 • Opbevar Sumatriptan Paranova i den ydre karton, for at beskytte mod lys. 

 • Brug ikke Sumatriptan Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sumatriptan Paranova næsespray, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Sumatriptan 10 mg eller 20 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumdihydrogenphosphat, dinatriumphosphat (vandfri), svovlsyre, natriumhydroxid, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Sumatriptan Paranova findes i forfyldt næsespray og indeholder sumatriptan i 0,1 ml gul vandig opløsning. Sumatriptan Paranova næsespray fås i pakningsstørrelsen 6 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...