Betnovat® med Chinoform

creme 1+30 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betnovat® med chinoform 1 mg/g + 30 mg/g, creme

Betamethason + clioquinol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat® med chinoform 

 3. Sådan skal du bruge Betnovat® med chinoform 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Betnovat indeholder et stærktvirkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse. Chinoform virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.  

Betnovat® med chinoform anvendes til behandling af udslæt, eksemer og psoriasis, når huden samtidig er betændt. 

Betnovat® med chinoform creme anvendes ved væskende hudforandringer. 

 

Lægen kan have givet dig Betnovat® med chinoform for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat® med chinoform

Brug ikke Betnovat® med chinoform

 • hvis du er overfølsom over for betamethason, clioquinol, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat® med chinoform (angivet i afsnit 6). 

 • ved hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis. 

 • ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea). 

 • ved akne (bumser). 

 • ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit). 

 • ved åbne sår med betændelse (kun efter lægens anvisning). 

 • ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper. 

 • til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem. 

 • ved kløe uden inflammation (betændelses- tilstand). 

 • ved kløe omkring endetarmsåbningen og kønsorganerne, når det ikke er forårsaget af infektionen lichen simplex. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Betnovat® med chinoform.
Vær opmærksom på følgende 

 • Bør ikke anvendes til langvarig behandling, især hos børn og spædbørn. 

 • Hvis der forekommer irritation, anden hudreaktion eller infektionen spredes, skal behandlingen straks afbrydes. 

 • Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås ved eksem med infektion. 

 • Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og kun i kort tid. 

 • Undgå at få Betnovat® med chinoform i øjnene. 

 • Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen. 

 • Betnovat® med chinoform kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion. 

 • Behandling omkring kroniske sår på benene skal ske med forsigtighed og kun i kort tid. 

Brug af anden medicin sammen med Betnovat® med chinoform

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • HIV (ritonavir). 

 • svamp (itraconazol). 

 • epilepsi (vigabatrim). 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Betnovat® med chinoform efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Betnovat® med chinoform efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovat® med chinoform påvirker ikke arbejds- sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Betnovat® med chinoform indeholder cetostearylalkohol

Betnovat® med chinoform indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Betnovat® med chinoform

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er  

Voksne 

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1 – 2 gange daglig i op til 4 uger, indtil der sker en bedring. Brug kun akkurat den mængde, der skal til for at dække området. 

  

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles. 

Vær opmærksom på, at Betnovat med chinoform kan misfarve hud, hår og tøj. 

  

Børn 

Du må kun bruge Betnovat® med chinoform til børn efter aftale med en læge. 

  

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har brugt for meget Betnovat® med chinoform

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Betnovat® med chinoform creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses rødt, rundt ”måne- ansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. 

  

Hvis du har glemt at bruge Betnovat® med chinoform

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Betnovat® med chinoform

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen. 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Brændende fornemmelse, kløe. 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Udslæt i ansigtet. 

 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme og evt. små knopper og bumser. 

 • Bristede blodkar, blødninger i huden eller mindre blødning i hud og slimhinder. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktioner som tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, pigmentforandringer, øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben, forværring af symptomer, allergisk kontakteksem, tydelige små blodkar i huden. 

 • Hudrynker/ tør hud, udslæt, nældefeber. 

 • Hårtab og/eller håret knækker lettere, misfarvning af håret. 

 • Irritation eller smerte på applikationsstedet. 

 • Infektioner som raske mennesker er modstandsdygtige over for, og som kun angriber mennesker med nedsat immunforsvar, f.eks. aids-smittede, transplanterede, alkoholskadede og meget gamle mennesker. 

 • Forsinket vægtøgning/væksthæmning hos børn. 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen. 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose), sukker i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløring eller forværring af hudinfektion. 

 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit). 

 • Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber. 

Betnovat® med chinoform kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundheds- styrelsen via 

  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Betnovat® med chinoform utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Betnovat® med chinoform ved temperaturer over 25 °C. 

Tag ikke Betnovat® med chinoform efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betnovat® med chinoform indeholder: 

Aktive stoffer: Betamethason som betamethasonvalerat og clioquinol.  

Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumhydrogenphosphat, chlorcresol, phosphorsyre, natriumhydroxid (pH-regulerende) og renset vand. 

  

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

Svagt gul creme. 

  

Pakningsstørrelse 

Betnovat® med chinoform fås i en pakningsstørrelse á 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Betnovat® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...