Estracyt®

hårde kapsler 140 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estracyt®

140 mg hårde kapsler

Estramustinphosphat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Estracyt til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Estracyt 

 3. Sådan skal du tage Estracyt 

 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Estracyt er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Behandling med Estracyt kaldes også kemoterapi. 

 

Estracyt virker ved at hæmme kræftcellers vækst og ved at nedsætte mængden af mandligt kønshormon (testosteron). 

 

Du skal tage Estracyt til behandling af 

 • visse former for kræft, f.eks. kræft i blærehalskirtlen (prostata) hos mænd.  

 

Lægen kan have givet dig Estracyt til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Estracyt

Tag ikke Estracyt

 • hvis du er allergisk over for estramustinphosphat, estradiol, kvælstofsennepsgas eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har meget dårlig lever. 

 • hvis du har en alvorlig hjertekarsygdom. 

 • Hvis du har sygdomme med tendens til væskeansamlinger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Estracyt. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 

Tal med lægen inden du tager Estracyt, hvis du 

 • har dårlige nyrer eller dårlig lever. 

 • har sygdom i hjerte eller blodkar. 

 • tidligere har haft blodprop eller hjertekarsygdomme. 

 • har mavesår. 

 • har dårligt fungerende knoglemarv. 

 • har en sygdom, der forværres af væskeansamling, f.eks epilepsi, migræne, nyre- eller hjertesygdom. 

 • har diabetes. Du skal jævnligt kontrollere dit blodglukose og evt. tale med din læge om ændring af din diabetesbehandling. 

 • har en knoglesygdom, der giver for meget kalk i blodet. f.eks. knogleskørhed.

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får 

 • åndenød, hævelse i ansigt, læber og hals. 

 • væskeansamlinger i fødderne eller hænderne.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Så længe du er i behandling med Estracyt, skal du have undersøgt dit blod og blodtryk regelmæssigt. 

 • Du kan få kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lidt kalk i blodet. Tal med lægen. 

 • Hvis du er seksuelt aktiv, skal du bruge sikker prævention under behandlingen. Tal med lægen. 

 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Estracyt, da du normalt ikke vil blive vaccineret med visse typer vacciner.

Brug af anden medicin sammen med Estracyt

Fortæl det altid til lægen, sundhedspersonalet eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har
brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • mavesår eller for meget mavesyre. 

 • depression (tricykliske antidepressiva). 

 • for højt blodtryk (ACE-hæmmere). 

  samt, hvis du tager produkter, der indeholder
 • calcium, magnesium og aluminium eller mælkeprodukter.

Brug af Estracyt sammen med mad og drikke

Du skal tage kapslerne enten mindst 1 time før et måltid eller tidligst 2 timer efter et måltid.
 

Du skal undgå at tage Estracyt sammen med mælkeprodukter, medicin mod for meget mavesyre (syreneutraliserende medicin) eller produkter, der indeholder kalk.
 

Du skal synke kapslerne hele med et glas vand.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager Estracyt.
 

Graviditet 

Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under behandlingen. 

  

Amning 

Ikke relevant. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ukendt, om Estracyt påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Estracyt

Tag altid Estracyt nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apoteket. 

 

Du skal synke kapslerne hele med et glas vand. Du må ikke tage kapslerne sammen med mælk, mælkeprodukter, syreneutraliserende medicin eller produkter, der indeholder kalk. 

 

Kontakt lægen, hvis du føler, at medicinen ikke virker efter 3-4 ugers behandling. 

 

Den sædvanlige dosis er

2-3 kapsler (280-420 mg) 2 gange dagligt. 

Du skal tage kapslerne enten mindst 1 time før et måltid eller tidligst 2 timer efter et måltid. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:‌ 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Hvis du har taget for mange Estracyt kapsler

Kontakt lægen, skadestuen, apoteket eller Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12), hvis du har taget flere 

Estracyt kapsler, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under afsnittet Bivirkninger, men i sværere grad f.eks. træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber (pga. forandringer i blodet) samt problemer med maven, som kvalme opkastning og diaré. 

 

Hvis du har glemt at tage Estracyt

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage 

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Estracyt

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Estracyt. 

4. Bivirkninger

Estracyt kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blod legemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

  

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.

  

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Nedsat ilttilførsel til hjertemuskelen, som skyldes forsnævrede eller blokerede kranspulsårer. 

 • Allergiske reaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndenød, hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Blodmangel der kan vise sig i form af bleghed, træthed og svimmelhed. Kontakt læge. 

 • Kvalme, opkastning og diaré, især i de første 2 uger af behandlingen. 

 • Påvirkning af leverens funktion. Kan være alvorlig, hvis du får gulsot, kontakt lægen. 

 • Udvikling af bryster hos mænd. 

  

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Væskeansamlinger. Kontakt lægen. 

 • Hovedpine. 

 • Søvnlignende sløvhedstilstand. 

  

Hyppigheden er ikke kendt 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 

 • Forvirring. 

 • Eksem eller irritation af huden/udslæt. 

 • Muskelsvaghed. 

 • Impotens. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Estracyt utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Estracyt ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke Estracyt efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Estracyt indeholder:

Aktivt stof: Estramustinphosphat. 

Øvrige indholdsstoffer: natriumlaurilsulfat, talcum, magnesiumstearat, kolloid vandfrit silica,  

Kapslen: gelatine og titandioxid (E171). 

Trykkeblæk: jernoxid E172, shellac. 

 

Udseende og pakningstørrelse

Udseende‌ 

Kapslerne er hvide, uigennemsigtige og mærket ”ESTRACYT KPh 750”. 

 

Pakningstørrelser 

Tabletbeholder (brunt glas) med 100 stk. Der er et tørremiddel af silica i glasset. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller

Pfizer Italia S.r.l., I-63100 Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...