Adenosin "Life Medical"

injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Life Medical Sweden AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml,

Injektions- eller infusionsvæske, opløsning

(Adenosin) 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adenosin Life Medical
 3. Sådan skal du bruge Adenosin Life Medical
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adenosin Life Medical er et lægemiddel mod arytmi. Det anvendes til at diagnosticere og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet. Det anvendes også som hjælp til at stille diagnoser, hvor det udvider blodkarrene i hjertet i forbindelse med en stresstest (fotografering af hjertet). 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adenosin Life Medical

Du vil få Adenosin Life Medical enten som injektion eller som infusion (drop). Før du får Adenosin Life Medical, vil din læge spørge til din sygehistorie. 

  

Brug ikke Adenosin Life Medical:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for adenosin eller mannitol
 • hvis du har lidt af alvorlige hjerteproblemer
 • hvis du skiftevis har hurtig og langsom hjerterytme og ikke har en velfungerende pacemaker
 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du somme tider har en trykkende smerte midt i brystet
 • hvis du har haft hjertesvigt.

  

Du må ikke få Adenosin Life Medical som infusion, hvis: 

 • du har forhøjet tryk i hjernen
 • du har nedsat væskemængde i kroppen (hypovolæmi)
 • du får dipyridamol (til at forebygge blodpropper).

  

Du bør fortælle det til din læge, hvis et af disse punkter passer på dig. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

På grund af lægemidlets virkemåde kan det påvirke hjertefunktionen. Din læge vil kontrollere, hvordan dit hjerte reagerer på behandling med dette lægemiddel. 

  

Du bør fortælle lægen: 

 • hvis du har fået en hjertetransplantation, da du i så fald kan være mere følsom over for lægemidlets virkning
 • hvis du har haft hjerteproblemer, herunder hjerteanfald
 • hvis du lider af kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller sygdom, der påvirker lungerne
 • hvis du tager theophyllin (mod astma eller bronkitis)
 • hvis du tager anden medicin, der påvirker hjerterytmen.

Brug af anden medicin sammen med Adenosin Life Medical:

Fortæl det til lægen hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

  

Brug af Adenosin Life Medical sammen med mad og drikke:

Fortæl lægen, hvis du inden for de sidste 12 timer har indtaget mad eller drikke, der indeholder koffein. 

  

Graviditet og amning

Fortæl lægen hvis du har mistanke om at du er gravid. Der foreligger begrænsede oplysninger om brug af Adenosin Life Medical under graviditet. 

  

Adenosin Life Medical kan anvendes under amning. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen særlige forholdsregler. 

3. Sådan skal du bruge Adenosin Life Medical

Adenosin Life Medical indgives direkte i en vene af en speciallæge. 

  

Når Adenosin Life Medical anvendes til at stille diagnosen og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet, gives det som hurtig injektion, og den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne: Startdosis er normalt 5 mg, og hvis den ikke virker, kan 10 mg og dernæst 15 mg gives. 

Spædbørn, børn og unge: Dosis afhænger af legemsvægten, og der gives en startdosis på 50 mikrogram pr. kg legemsvægt. 

  

Når Adenosin Life Medical anvendes til at stille diagnoser (stresstest), gives det som infusion (drop), og den normale infusionshastighed er 140 mikrogram pr. kg pr. minut i løbet af 4-6 minutter. 

  

Under indgift af Adenosin Life Medical kontrolleres din hjertefrekvens. Hvis du har indtryk af, at virkningen af Adenosin Life Medical er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge herom. 

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan dette lægemiddel have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger er milde og fortager sig hurtigt. 

  

Når Adenosin Life Medical gives som injektion, aftager symptomerne normalt i løbet af 30 sekunder. 

 • Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): Åndedrætsbesvær, rødmen, ubehag i brystet, hovedpine, svimmelhed, smerter i brystet, hurtig puls, kvalme, unormal snurrende fornemmelse.
 • Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): Øget svedtendens, palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, metalagtig smag i munden, trykken i lysken, hurtig vejrtrækning, ophidselse, uskarpt syn.
 • Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Astmatisk bronkitis kan blive forværret, og der kan opstå forandringer i hjertefunktionen.

  

Når lægemidlet gives som intravenøs infusion, er bivirkninger hyppigere, men de er stadig af mild grad og fortager sig i løbet af nogle minutter. Bivirkningerne kan mindskes, hvis infusionen kombineres med lettere motion. 

 • Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): Hovedpine, smerter i bryst og kæbe, svimmelhed, rødmen, rytmeforandringer i hjertet i form af oversprungne eller ekstra slag, uregelmæssig eller langsom hjerterytme, kvalme, mavepine, åndedrætsbesvær.
 • Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): Palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, hurtig vejrtrækning.
 • Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Bronkospasme selv hos patienter, der ikke lider af astmatisk bronkitis eller obstruktiv lungesygdom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på etiketten. 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

  

Eventuelle medicinrester, som ikke anvendes med det samme, skal bortskaffes. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adenosin Life Medical indeholder

 • Aktivt stof er adenosin, 5 mg/ml.
 • De øvrige indholdsstoffer er mannitol 50 mg og vand til injektionsvæsker.

Produktet udseende og pakningsstørrelse

Adenosin Life Medical er en opløsning af adenosin, der gives som injektion eller infusion (drop). Den udleveres som en klar og farveløs opløsning i hætteglas (10 eller 50 ml) eller glasampuller (2 ml). Et hætteglas eller en ampul indeholder 5 mg adenosin pr. ml. 

Pakkestørrelser: 10x2 ml, 1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Life Medical Sweden AB Brahegatan 29, SE-114 37 Stockholm, Sverige. 

  

Fremstiller:

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Formvägen 5 B; Box 3076, SE-903 03 Umeå, Sverige. 

  

Denne indlægsseddel indeholder ikke alle oplysninger om lægemidlet. Spørg lægen, hvis du føler dig usikker. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 27 oktober 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...