Jaydess

intrauterint indlæg 13,5 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Jaydess® 13,5 mg intrauterint indlæg

levonorgestrel 

  

Jaydess® er et registreret varemærke, som tilhører Bayer Oy.
 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilveje- bringes nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Jaydess® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Jaydess®
 3. Sådan skal De bruge Jaydess®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Jaydess® er et hvidligt T-formet livmoderindlæg, som langsomt afgiver en lille smule af hormonet levonorgestrel inde i livmoderen. T-formen gør, at indlægget passer til livmoderens indvendige form. Den lodrette del af T´et har en kappe, som indeholder hormonet. Der sidder to tråde i den nederste ende af T´ets lodrette del, som bruges til at fjerne indlægget.
 

Jaydess® virker ved: 

 • at ændre miljøet i livmoderen og æggelederne, så sædcellernes bevægelighed og funktion hæmmes, og befrugtning hæmmes.
 • at ændre slimen i livmoderhalsen, så sædcellerne ikke kan komme ind i livmoderen.

De kan bruge Jaydess® til forebyggelse af graviditet i op til 3 år.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge JAYDESS®

Brug ikke Jaydess®, hvis De:

 • er allergisk over for levonorgestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har underlivsbetændelse eller har tilbagevendende underlivsbetændelse.
 • har en infektion i skeden eller livmoderhalsen.
 • har infektion i livmoderen efter fødsel.
 • har infektion i livmoderen efter abort inden for de sidste 3 måneder.
 • har celleforandringer i livmoderhalsen.
 • har kræft eller mistanke om kræft i livmoderhalsen eller livmoderen.
 • har en gestagen-afhængig tumor, fx brystkræft.
 • bløder fra skeden af ukendt årsag.
 • har muskelknuder (fibromer) i livmoderen eller andre ændringer som kan påvirke oplægning eller udtagning af indlægget. 
 • har en leversygdom eller leversvulst.
 • er gravid, eller hvis De tror, at De er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Jaydess®, hvis nogle af nedenstående forhold gælder for Dem eller opstår for første gang, mens De anvender Jaydess®. Lægen vil beslutte, om De kan fortsætte med Jaydess®, eller om indlægget skal fjernes. 

 • Migræne, synsforstyrrelser eller andre symptomer, som kan være tegn på et midlertidigt slagtilfælde, som forsvinder igen.
 • Usædvanlig kraftig hovedpine.
 • Gulsot, ofte med hudkløe.
 • Meget forhøjet blodtryk.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjerne eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Alvorlige sygdomme i pulsårerne. 
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Tal også med lægen, før De bruger Jaydess®, hvis De: 

 • har diabetes.
 • har epilepsi, da oplægning eller fjernelse af Jaydess® kan udløse krampeanfald.
 • tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen, betændelse i underlivet eller har fået foretaget en tuba-operation (brystforstørrende operation gennem brystvorten). De er i større risiko for graviditet uden for livmoderen.

Kontakt lægen, hvis: 

 • Deres blødninger bliver kraftigere og/eller mere uregelmæssige efter de første måneder.
 • De tror, De er gravid.
 • De ammer.
 • De har en kønssygdom.
 • De ikke længere kan mærke trådene i Deres skede.
 • De kan mærke den nederste del af indlægget.
 • De har tilbagevendende eller akutte mave- og/ eller underlivssmerter, feber eller usædvanligt udflåd fra skeden. Det kan være tegn på infektion.
 • De ikke har gavn af den behandling. De får mod underlivsinfektion.
 • De eller Deres partner føler smerte eller ubehag ved samleje.
 • De får kraftig blødning eller smerter i underlivet. Det kan være tegn på, at indlægget er udstødt.
 • De oplever usædvanlig blødning eller smerte efter oplægningen af Jaydess®. Det kan være tegn på hul i livmoderen, eller at Jaydess® ikke sidder korrekt.

Kontakt omgående lægen, hvis De oplever noget af følgende, da De kan have en graviditet uden for livmoderen: 

 • Underlivssmerter evt. med samtidig udebleven menstruation.
 • De begynder at bløde på trods af, at De ikke længere får menstruation.
 • De bliver gravid. Hvis De ikke får menstruation inden for 6 uger efter starten af den forrige menstruation kan De være gravid.

Vær opmærksom på følgende: 

 • Oplægning og fjernelse kan være forbundet med nogen smerte og blødning.
 • Det er normalt at få uregelmæssig blødning/ pletblødning de første måneder, De anvender Jaydess®.
 • De bør få Jaydess® kontrolleret 4-6 uger efter oplægning og derefter mindst én gang om året.
 • Jaydess® påvirker ikke Deres menstruations- cyklus. Jaydess® kan dog give pletblødninger, kortere eller længere menstruationer, lettere eller kraftigere blødninger eller slet ingen blødning.
 • Det anbefales at bruge hygiejnebind. Hvis De bruger tamponer, skal De skifte dem forsigtigt, så De ikke kommer til at trække i indlæggets tråde.
 • De kan selv kontrollere om trådene er på plads efter Deres menstruation. Før forsigtigt Deres finger ind i skeden, og mærk efter om trådene er i bunden af Deres skede lige ved livmoderåbningen.
 • Træk ikke i trådene, da De kan komme til at trække Jaydess® ud. Såfremt De ikke kan mærke trådene, skal De kontakte Deres læge.

Jaydess® er ikke egnet som fortrydelsesmetode efter ubeskyttet samleje.
 

Undersøgelse før oplægning
Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse og en gynækologisk undersøgelse. Dette er for at udelukke graviditet og seksuelt overførte sygdomme. De vil blive informeret om virkning, risici og bivirkninger ved brug af Jaydess®. De bør blive undersøgt regelmæssigt og især få foretaget regelmæssig undersøgelse af brysterne.
 

Brug af anden medicin sammen med Jaydess® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har g jort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis De tager: 

 • Medicin mod epilepsi (fx barbiturater, phenytoin, carbamazepin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat).
 • Medicin mod betændelse (fx rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, griseofulvin, itraconazol, ketoconazol).
 • Medicin mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (bosentan)
 • Medicin, der indeholder perikum (mod depression).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteks- personalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
De må ikke bruge Jaydess® under graviditet. Hvis De bliver gravid, skal De straks kontakte lægen.
 

Amning
De kan bruge Jaydess®, selvom De ammer. Behandling med Jaydess®, bør dog undgås i barnets første 6 leveuger.
 

Fertilitet
Efter udtagning af Jaydess® får De Deres normale fertilitet tilbage. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Jaydess® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Jaydess® indeholder bariumsulfat

Det T-formede stykke i Jaydess® er imprægneret med bariumsulfat af hensyn til identifikation med røntgen. 

3. Sådan skal De bruge JAYDESS®

Brug altid Jaydess® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
 

Jaydess® lægges op i livmoderhulen. Jaydess® skal lægges op af en læge som har erfaring med dette.
Jaydess® er virksom i op til 3 år, hvorefter den skal fjernes. Hvis De ønsker det, kan De få lagt en ny Jaydess® op.
 

De skal få lagt Jaydess® op inden for 7 dage efter menstruationens 1. dag. Jaydess® kan også lægges op efter abort i første trimester. Jaydess® bør først lægges op efter, at livmoderen har genvundet sin normale størrelse efter fødsel, og ikke tidligere end 6 uger efter fødsel. De kan få skiftet Jaydess® ud med et nyt indlæg når som helst i cyklus.
 

Fjernelse af Jaydess®

Jaydess® skal fjernes under menstruationen, hvis De ikke ønsker at blive gravid. Hvis De har brugt anden prævention (f.eks. kondom eller pessar) i mindst 7 dage inden fjernelse af Jaydess®, kan Jaydess® fjernes uden for menstruationsperioden. Herefter skal De bruge anden prævention indtil Deres menstruation kommer igen.
De kan få lagt en ny Jaydess® op straks efter fjernelsen af den gamle Jaydess®. I det tilfælde er anden prævention ikke nødvendig.
Deres læge kan fjerne Jaydess® når som helst, hvis De ønsker at blive gravid. Når Jaydess® fjernes, bliver Deres menstruation normal igen. Deres frugtbarhed er ikke påvirket efter brug af Jaydess®.
 

Ældre
Jaydess® er ikke undersøgt hos kvinder over 65 år.
 

Børn og unge
Jaydess® bruges til kvinder i den fødedygtige alder. Brug af Jaydess® er ikke undersøgt hos kvinder under 18 år.
 

Nedsat leverfunktion
Jaydess® må ikke bruges af kvinder med akut leversygdom eller kræft i leveren. Tal med lægen.
 

Nedsat nyrefunktion
Jaydess® er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat nyrefunktion. 

4. Bivirkninger


Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

De fleste kvinder oplever ændringer i deres blødningsmønster efter oplægning af Jaydess®. De kan opleve pletblødning, kortere eller længere blødningsperioder, lettere eller kraftigere blødning eller slet ingen blødning.
 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. hul i livmoderen. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, underlivssmerter.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Blødningsændringer, herunder kortere eller længere menstruationsperioder, pletblødning, uregelmæssig menstruation eller manglende menstruation.
 • Cyster på æggestokkene.
 • Betændelse i de ydre kønsorganer eller skeden.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Migræne.
 • Kvalme.
 • Hårtab.
 • Underlivsbetændelse.
 • Menstruationssmerter.
 • Brystsmerter, ubehag i brysterne.
 • Udstødelse af Jaydess® (helt og delvist).
 • Udflåd fra skeden.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Øget kropsbehåring.

Andre mulige bivirkninger: 

 • Overfølsomhed herunder udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hvis De bliver gravid, mens De bruger Jaydess® er der en risiko for graviditet uden for livmoderen.
 • Udtagningstrådene kan eventuelt mærkes under samleje.
 • I forbindelse med oplægning eller fjernelse af Jaydess® er der set bivirkninger i form af smerter, blødninger, svimmelhed eller besvimelse.
 • Fremskyndelse af anfald hos epileptikere ved oplægning eller udtagning af Jaydess®.
 • Blodforgiftning efter oplægning eller fjernelse af Jaydess® pga. infektion.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Jaydess® utilgængeligt for børn.
 • De kan opbevare Jaydess® ved almindelig temperatur.
 • Oplægning skal finde sted før den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jaydess® indeholder:

 • Aktivt stof: Levonorgestrel 13,5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Polydimethylsiloxan- elastomer, kolloid vandfri silica, polyethylen, bariumsulfat, jernoxid (E172) og sølv.

Pakningsstørrelse:

Jaydess® fås i en pakning indeholdende 1 intrauterint indlæg. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev
 

Ompakket og frigivet af: 

Paranova Pack A/S  

Vijzelweg 32,  

8243 PM, Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...