Sevorane®

væske til inhalationsdamp

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sevorane® væske til inhalationsdamp

Sevofluran 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Sevorane® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes 

på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide om Sevorane® 

 3. Sådan bliver De behandlet med Sevorane® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Sevorane® indeholder det aktive stof sevofluran, som er et bedøvelsesmiddel (narkosemiddel). Sevorane® bruges i forbindelse med operation for at opnå og opretholde den dybe søvn, som kræves under en operation. Sevorane® bevirker, at De mister bevidstheden og evnen til at føle smerte under operation.  

 

Sevorane® gives af en narkoselæge i den luft, som De indånder, inden De skal gennemgå en operation. Narkoselægen giver Dem Sevorane® ved hjælp af en fordamper, som omdanner væsken til en gas, så De kan indånde den. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg lægens anvisning. 

2. Det skal de vide før de begynder at bruge Sevorane®

De må ikke få Sevorane®, hvis De:

 • er allergisk over for sevofluran. 

 • tidligere har reageret negativt på bedøvelse/ narkose eller De ved, at De er særlig følsom over for bedøvelse/narkose. 

 • har en kendt eller mistænkt arvelig tendens til at få alvorlig høj feber (malign hypertermi) i forbindelse med bedøvelse. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, inden De får Sevorane®, hvis: 

 • De har nedsat nyrefunktion. 

 • De har, har haft eller som barn har haft en neuromuskulær sygdom såsom Duchennes muskeldystrofi eller Pompe´s sygdom. 

 • De har hjerteproblemer. 

 • De har en sygdom i mitokondrierne. 

 • De har eller har haft leverproblemer, herunder leverbetændelse, gulsot eller nedsatleverfunktion, eller hvis De får medicin, der nedsætter leverfunktionen. 

 • De har lavt blodtryk, nedsat blodvolumen eller anden påvirkning af blodets bevægelse, f.eks. på grund af samtidig medicinering. 

 • De flere gange inden for en kort tid har fåetbedøvelsesmiddel, der skal inhaleres. 

 • De har øget tryk i hjernen eller risiko for forhøjet tryk i hjernen. 

 • De er i risiko for at få krampeanfald. 

Sevorane® må kun anvendes af sundhedspersonale, som er uddannet i at give bedøvelse/ narkose.

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Sevorane®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis De får kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hvis De får alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Deres barn får uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Hvis De får leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • De kan opleve humørsvingninger flere dage efter bedøvelsen/narkosen. 

 • Sevorane® kan give bivirkninger i nogen tid efter bedøvelsen/narkosen, der kan påvirke arbejdssikkerheden og Deres evne til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin sammen med Sevorane®

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersona- let, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk (beta-blokkere). 

 • medicin mod uregelmæssig puls (verapamil). 

 • medicin mod tuberkulose (isoniazid). 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. phenobarbital, clonazepam, diazepam). 

 • medicin mod angst (f.eks. alprazolam, oxazepam, diazepam). 

 • Medicin mod søvnløshed (f.eks. nitrazepam, triazolam, midazolam). 

 • medicin mod smerter (f.eks. morfin, alfentamil, sufentamil). 

 • muskelafslappende medicin. 

 • amfetamin. 

 • efedrin. 

 • isoprenalin. 

 • naturlægemidler indeholdende prikbladet perikum (Hypericum perforatum). 

 • Ikke selektive MAO-hæmmere til behandling af depression. Det anbefales at afbryde behandling med ikke selektive MAO- hæmmere senest 2 uger før operation. 

 • Calciumantagonister som bruges til behandling af forhøjet blodtryk. Sevorane® kan medfører et udtalt fald i blodtrykket, hvis det gives samtidig med en calciumantagonist. 

Sevorane® kan påvirke hjertets følsomhed over for adrenalin og nordadrenalin. Dette kan medføre en øget risiko for uregelmæssig hjerterytme.

  

Brug af succinylkolin inden operation er i sjældne tilfælde blevet forbundet med stigninger i kaliumbalancen, som har medført ændring af hjerterytmen (forhøjet puls/langsom puls) og dødsfald hos børn.
 

Alkohol påvirker virkningen af Sevorane®. De bør derfor undgå at drikke alkohol inden De skal bedøves. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De bruger nogen form for medicin.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må de normalt ikke få Sevorane®. Tal med lægen.
 

Amning
De må ikke få Sevorane®, hvis De ammer, da det kan skade barnet. Hvis De skal bedøves mens De ammer, bør De ikke amme i 48 timer efter bedøvelsen/narkosen, men kassere den mælk De har produceret i dette tidsrum. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sevorane® kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver de behandlet med Sevorane®

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

 

De vil få Sevorane® under overvågning af sundhedspersonale. 

Den sædvanlige dosis er:

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient. Spørg lægen. 

 

Opvågning sker normalt hurtigt efter bedøvelse med Sevorane®. De kan derfor have behov for at få noget medicin mod smerter efter operationen. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient. Spørg lægen. 

Hvis De har fået for meget Sevorane®

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror De har fået for meget Sevorane®, (og De føler Dem utilpas). 

 

Hvis De har fået for meget Sevorane® vil lægen eller sundhedspersonalet tage de forholdsregler som kræves. 

Hvis en dosis er glemt

De vil normalt få Sevorane® under overvågning af sundhedspersonale. 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Sevorane® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 - 10 ud af 100 patienter): 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertestop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt og levernekrose. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Allergisk reaktion med høj feber og stærkt forhøjet stofskifte (malign hypertermi). Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hosflere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Rastløs uro. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Hoste. 

 • Kvalme, opkastning. 

 • Forvirring. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Døsighed, svimmelhed. 

 • Hovedpine. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Luftvejsproblemer. 

 • Øget spytsekretion. 

 • Kulderystelser 

 • Feber 

 • Unormal blodsukker. 

 • Påvirkning af leverens funktion. 

 • Unormal antal af hvide blodlegemer i blodet. 

 • Forhøjet niveau af fluor i blodet. Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhed, herunder kontakteksem, kløe, udslæt, åndenød, hvæsende vejrtrækning, ubehag i brystet, hævelse i ansigtet, nældefeber. 

 • Ufrivillige bevægelser af kroppen. 

 • Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Sevorane® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever- og blodprøver, som igen bliver normale når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sevorane® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Sevorane® ved temperaturer over 25°C. 

 • Opbevar Sevorane® i original emballage. 

 • Brug ikke Sevorane® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sevorane®, væske til inhalationsdamp indeholder:

Aktivt stof: Sevofluran. 

Sevorane® indeholder ingen øvrige indholdsstoffer. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Sevorane® væske til inhalationsdamp er en klar, farveløs væske som leveres i en brunlig plastikflaske med et gult låg. 

 

Sevorane® findes i en pakningsstørrelse 250 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack B.V. Vijzelweg 32,  

8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...