Doxazosin "Orifarm"

depottabletter 4 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doxazosin Orifarm, 4mg depottabletter

doxazosin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Orifarm 

 3. Sådan skal du tage Doxazosin Orifarm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde: 

Doxazosin Orifarm er et blodtryksnedsættende lægemiddel, der virker ved at udvide blodkarrene, således at modstanden nedsættes og blodtrykket falder. Desuden virker Doxazosin Orifarm afslappende på muskulaturen i blærehalskirtlen. 

  

Doxazosin Orifarm anvendes til: 

Doxazosin Orifarm anvendes til symptomatisk behandling af vandladningsbesvær ved forstørret prostata.  

Doxazosin Orifarm anvendes også til behandling af forhøjet blodtryk. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Orifarm

Tag ikke Doxazosin Orifarm hvis:

 • du er allergisk over for doxazosin, andre quinazoliner (f.eks. prazosin og terazosin), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doxazosin Orifarm (angivet i punkt 6

 • du har godartet forstørrelse af blærehalskirtlen samtidig med blokering af de øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten 

 • du har manglende evne til at holde på vandet, ophørt urinproduktion eller fremadskridende utilstrækkelig nyrefunktion 

 • du har eller har haft forsnævring- eller tillukning af spiserøret, maven eller tarmen 

 • du har for lavt blodtryk 

 • du tidligere har haft lavt blodtryk, som fik dig til at føle dig svag eller svimmel, når du rejste dig fra siddende eller liggende stilling (ortostatisk hypotension) 

 • du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Doxazosin Orifarm: 

 • hvis du har en leversygdom 

 • hvis du har en hjertesygdom 

 

Hvis du skal opereres for grå stær (uklarhed i øjets linse), så skal du inden operationen fortælle øjenspecialisten, at du tager eller tidligere har taget Doxazosin Orifarm. Det skyldes, at Doxazosin Orifarm kan medføre komplikationer under operationen, som kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt. 

  

I starten af behandlingen med Doxazosin Orifarm kan du opleve svimmelhed, da Doxazosin Orifarm kan virke blodtryksnedsættende. 

  

Brug af anden medicin sammen med Doxazosin Orifarm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tage anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Doxazosin Orifarm øger effekten af anden blodtryksnedsættende medicin. 

  

Nogle patienter, som tager alfablokkere mod for højt blodtryk eller forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller omtågethed, når de rejser sig hurtigt op fra siddende eller liggende stilling, hvilket kan skyldes lavt blodtryk. Nogle har oplevet disse symptomer, når de tager medicin mod impotens sammen med alfablokkere. For at nedsætte risikoen for at disse symptomer opstår, bør du være i stabil og regelmæssig daglig behandling med alfablokkere, inden du begynder at tage medicin mod impotens. Der bør gå 6 timer mellem du tager Doxazosin Orifarm og medicin mod erektil dysfunktion. 

  

Brug af Doxazosin Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Doxazosin Orifarm sammen med mad og drikke. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at 

blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Doxazosin Orifarm. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid eller ønsker at blive det, må du ikke tage Doxazosin Orifarm, før du har talt med din læge om det. Erfaringer med doxazosin er endnu begrænsede under graviditet. 

  

Amning 

Du må ikke amme mens du tager Doxazosin Orifarm. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doxazosin Orifarm kan især i begyndelsen af behandlingen give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Doxazosin Orifarm

Tag altid Doxazosin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Dosering
Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand.
Doxazosin Orifarm depottabletter skal synkes hele, og må derfor ikke tygges, deles eller knuses. Den ydre skal af depottabletten er uopløselig. Det betyder, at det aktive indholdsstof langsomt udløses fra tabletten, men selve tabletten opløses ikke. Du skal derfor ikke blive urolig, hvis du af og til ser noget i afføringen, der ligner en tablet.
 

Voksne
Den sædvanlige dosis er 4 mg én gang dagligt. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg én gang dagligt.
 

Ældre
Samme dosis som angivet under ”Voksne”.
 

Brug til børn 

Anbefales ikke til børn.
 

Nedsat leverfunktion:
Anbefales ikke ved alvorligt nedsat leverfunktion. Tal med lægen.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
 

Har du taget for mange Doxazosin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Doxazosin Orifarm,end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
I tilfælde af overdosering, som har medført for lavt blodtryk, skal personen anbringes i rygleje med hovedet nedad.
 

Hvis du har glemt at tage Doxazosin Orifarm

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Du må ikke tage endobbeltdosis som erstatning for den glemte depot tablet
 

Hvis du holder op med at tage Doxazosin Orifarm

Du skal fortsætte med at tage tabletterne, indtil din læge beder dig stoppe.
 

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Infektioner i luftveje eller urinveje. 

 • Svimmelhed, hovedpine, søvnlignende bevidsthedssvækkelse. 

 • Hjertebanken, hurtig puls. 

 • Lavt blodtryk, blodtryksfald når du rejser dig efter at have siddet eller ligget ned (ortostatisk hypotension). 

 • Bronkitis, hoste, åndenød, snue. 

 • Mavesmerter, sure opstød, mundtørhed, kvalme. 

 • Kløe. 

 • Rygsmerter, muskelsmerter. 

 • Blærebetændelse, ufrivillig vandladning. 

 • Kraftesløshed og svaghed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, hævede fødder, ankler og hænder. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Allergisk reaktion, f.eks. med udslæt hævelser i hud eller slimhinder. 

 • Appetitmangel, gigt, øget appetit. 

 • Angst, depression, søvnløshed. 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat følsomhed ved berøring, besvimelse, rysten. 

 • Susen for ørerne (tinnitus). 

 • Smerter i brystet evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. 

 • Næseblod. 

 • Forstoppelse, diarré, luft i maven, opkastning, infektion i mave-tarm-kanalen. 

 • Ændrede resultater af leverfunktionstests 

 • Udslæt. 

 • Smerter i leddene. 

 • Smerter og svien ved vandladning, blod i urinen, ændret vandladningsfrekvens. 

 • Impotens. 

 • Smerter, ansigtshævelser. 

 • Vægtøgning. 

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse især halsbetændelse og feber, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet. 

 • Uro, nervøsitet. 

 • Svimmelhed ved skift fra liggende til siddende eller siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Sløret syn. 

 • Langsom puls, uregelmæssig puls. 

 • Rødme. 

 • Vejrtrækningsbesvær. 

 • Leverbetændelse, gulsot, forstyrrelser i galdefunktionen 

 • Hårtab, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder. 

 • Muskelkramper, muskelsvækkelse. 

 • Vandladningsforstyrrelser f.eks. øget urinudskillelse, natlig vandladning og øget urinproduktion. 

 • Udvikling af bryster hos mænd, vedvarende, smertefuld rejsning af penis. 

 • Træthed, utilpashed. 

  

Desuden er der set enkelte tilfælde med: 

 • Påvirkning af øjets regnbuehinde.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Problemer med sædafgang, der fører til sædceller i urinblæren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Doxazosin Orifarm utilgængeligt for børn. 

  

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

Brug ikke Doxazosin Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doxazosin Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Doxazosinmesylat svarende til doxazosin 4 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer:Tabletkerne: Polyethylenoxid, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, butylhydroxytoluen (E 321), α-tocopherol, vandfri kolloid silica og natriumstearylfumarat.Tablet overtræk: Methacrylsyre copolymer (Eudragit L30 D-55), macrogol 1300- 1600 og titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: 

Doxazosin Orifarm er en hvid, rund, hvælvet depottablet, mærket med ”DL”. 

  

Pakningsstørrelser: 

28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter (blisterpakning). 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark  

info@Orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...