Finail®

medicinsk neglelak 5 %

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Finail, medicinsk neglelak 5 % 

amorolfin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, 

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finail 

 3. Sådan skal du bruge Finail 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Finail indeholder amorolfin, som er et svampemiddel, der bekæmper et bredt spektrum af svampe, der kan forårsage negleinfektioner. Finail anvendes til behandling af svampeinfektioner, som har angrebet den ydre del af neglen. Spørg lægen, hvis du ikke er sikker på, om din infektion kan behandles med Finail.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finail

Brug ikke Finail

 • hvis du er allergisk over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finail (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Finail. 

 • Hvis du arbejder med opløsningsmidler såsom fortynder, terpentin og lignende, skal du bruge handsker, der beskytter lakken på dine fingernegle. 

 • Kosmetisk neglelak eller kunstige negle bør ikke anvendes under behandling med Finail. 

 • Neglefile som er anvendt til angrebne negle må ikke anvendes til raske negle. 

 • Børn skal ikke behandles med Finail, da erfaring savnes. 

 • Undgå kontakt med øjne, ører og slimhinder.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du kan bruge Finail samtidigt med anden medicin.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Der er begrænset erfaring ved anvendelse under graviditet og amning.
Du skal derfor rådføre dig med lægen ved anvendelse af Finail under graviditet og amning.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finail påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Finail

Brug altid Finail nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Finail er beregnet til udvortes brug. 

 

Dosering

Påfør Finail på de angrebne negle 1 gang om ugen. 

 

Du må kun bruge Finail på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du skal bruge lakken hver uge i flere måneder. Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede og helbredte (normalt udseende af neglen). Dette tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle. 

 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Brugsanvisning

 1. Fil den angrebne negl grundigt (især neglens overflade og yderste del) med en af de medfølgende file. Brug aldrig neglefilen på raske negle. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 2. Rens negleoverfladen med en af de medfølgende renseservietter. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 3. Dyp en af spatlerne i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på kanten af flasken. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med en spatel. Udfør punkt 1-4 for hver angrebet negl. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 7. Rens spatlen med den brugte renseserviet. 

  Finail® Orifarm Generics A/S, medicinsk neglelak 5 % 

 

Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene. 

 

Hvis du har brugt for meget Finail

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Finail, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har glemt at bruge Finail

Hvis du glemmer at påføre lakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du kommer i tanke om det, og derefter fortsætter du som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger ses sjældent for dette lægemiddel. Negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede negle og skøre negle) kan forekomme. Dette kan også skyldes selve svampeangrebet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

Negleskade, misfarvning af negle og skøre negle. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

Brændende fornemmelse i huden. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Rødme, udslæt, kontakteksem, nældefeber og vabler. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Finail efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finail indeholder:

 • Aktivt stof: amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfin-hydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer er: ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, vandfri ethanol og triacetin. 

Udseende og pakningstørrelser

Finail er en gennemsigtig lak. 

Glasflaske af 2,5 ml eller 5 ml med PE-hætte tætnet med PET/PE/PTFE. 

 

Pakningsstørrelser  

Glasflaske med 5 ml  

Glasflaske med 3 ml  

Glasflaske med 2,5 ml 

 

Æskerne indeholder også 30 neglefile, 10 plastspartler og 30 renseservietter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Finail  

Sverige: Finail 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...