Isoniazid "OBA"

tabletter 300 mg

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren 

Isoniazid ”OBA” 300 mg, tabletter

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan måske få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Isoniazid ”OBA” til Dem personligt. Lad derfor være med at give Isoniazid ”OBA” til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Isoniazid ”OBA” 

 3. Sådan skal De tage Isonazid ”OBA” 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Isoniazid ”OBA” er et antibiotikum.  

De kan tage Isoniazid ”OBA” til behandling af tuberkulose. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Isoniazid ”OBA”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

  

Tag ikke Isoniazid ”OBA”

 • hvis De er overfølsom over for isoniazid eller et af de øvrige indholdsstoffer. 
 • hvis De har leverbetændelse eller leversygdom på grund af anden medicin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Isoniazid ”OBA” 

Tal med lægen inden De begynder behandlingen med Isoniazid ”OBA”, hvis De har:  

 • Epilepsi, da Isoniazid ”OBA” kan øge risikoen for anfald. Dosis af Isoniazid ”OBA” og Deres epilepsimedicin skal De måske have tilpasset. 
 • Dårlig lever. 
 • Dårlige nyrer.
 • Diabetes mellitus. 
 • Nervebetændelse (perifer neurit).

  

Kontakt straks lægen:  

 • Hvis De får træthed, almen svækkelse, utilpashed, appetitløshed, kvalme, opkastning, mørk urin eller gulsot.

  

De skal være opmærksom på følgende: 

 • Har De dårlig lever, vil Deres læge normalt kontrollere Deres blodprøver med jævne mellemrum.
 • Hvis De drikker for meget alkohol, vil Deres læge jævnligt undersøge nervefunktionen.
 • Ved høje doser kan nogle patienter evt. have gavn af tilskud af vitamin B6. Tal med lægen.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol at De er i behandling med Isoniazid ”OBA”. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin 

Tal med Deres læge hvis De tager: 

 • Anden medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • Binyrebarkhormon (prednisolon). 
 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin eller valproat). 
 • Medicin mod astma (theophyllin)
 • Beroligende medicin (diazepam, triazolam). 
 • Medicin mod HIV (stavudin).

  

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

  

Brug af Isoniazid ”OBA” sammen med mad og drikke 

De skal tage Isoniazid ”OBA” med et glas vand.  

  

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds før De tager nogen form for medicin.  

  

Graviditet  

De kan tage Isoniazid ”OBA” under graviditet.  

Gravide kan have brug for tilskud af vitamin B6. Tal med lægen.  

  

Amning 

De kan tage Isoniazid ”OBA”, selv om De ammer.  

  

Trafik- og arbejssikkerhed

Isoniazid ”OBA” kan give bivirkninger (akut synsnedsættelse pga. betændelse af synsnerven), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Isoniazid ”OBA”

Isoniazid ”OBA” indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Isoniazid ”OBA”

Tag altid Isoniazid ”OBA” nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på. 

De må kun ændre dosis efter aftale med lægen. 

  

Den sædvanlige dosis er til 

Voksne: 

Dosis afhænger af Deres vægt. 

Dosis vil normalt være 1 tablet på 300 mg 1 gang daglig. Følg lægens anvisning. 

  

Børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Substansen Isoniazid kan anvendes til børn ned til 3 måneder, dog er det således, at Isoniazid OBA tabletter kun doseres sikkert til børn ned til 15 kg (10 mg / pr. kg legemsvægt). 

  

Ældre: 

Tal med lægen. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Tal med lægen. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Tal med lægen. 

  

Hvis De har taget for mange Isoniazid ”OBA”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har taget mere af Isoniazid ”OBA”, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering er epileptiske anfald, hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker. Ufrivillige sammentrækninger af muskler rundt om øjet, susen for ørerne, rysten, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, hallucinationer, svækket bevidsthed. Svækket vejrtrækning, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser. Hurtig puls, uregelmæssig puls, svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Kvalme, opkastninger. Feber, pludselig beskadigelse af muskulatur, pludselig fremkomst af blødninger i huden, blodtryksfald samt evt. åndedrætsbesvær, påvirkning af hjernen og nyrerne, påvirkning af leverens funktion. 

  

Hvis De har glemt at tage Isoniazid ”OBA”

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis De holder op med at tage Isoniazid ”OBA”

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Isoniazid ”OBA” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.

  

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Svær blodmangel med træthed og bleghed evt. med tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt straks læge.
 • Appetitløshed, træthed, irritation af huden med rødme, diffust rød tunge, farveændringer i huden, hyppigst symmetrisk på håndryg og underarme, mundbetændelse, sløvhed, depression, sure opstød og diaré pga. mangel på vitamin B3. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, ledsmerter, nyrebetændelse, feber og muskelsmerter. Kontakt læge.

  

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

  

Hyppigheden ikke kendt 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Akut synsnedsættelse pga. betændelse af synsnerven. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Sindssygelignende tilstande. Kan være eller blive alvorlig. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser.
 • Svimmelhed, usikre bevægelser.
 • Kvalme, opkastning.
 • Hududslæt.
 • Feber.

  

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leveren der kan være med gulsot, som ofte er med hudkløe. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

  

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Koncentrationsbesvær.

  

Hyppigheden ikke kendt 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Uro og rastløshed, opstemthed, søvnløshed, nedsat hukommelse.
 • Mundtørhed, forstoppelse. 
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, nældefeber. 
 • Udvikling af bryster hos mænd.

  

Isoniazid ”OBA” kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorietest f.eks. påvirkning af leveren. Kan udvikle sig til en alvorlig leversygdom. 

  

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Isoniazid ”OBA” utilgængeligt for børn. 

De kan opbevare Isoniazid ”OBA” ved almindelig temperatur.  

Brug ikke Isoniazid ”OBA” efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Isoniazid ”OBA”®, tabletter, 300 mg indeholder

Aktivt stof: Isoniazid. 

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, lactose, magnesiumstearat (E 572), polyvidon og talcum. 

  

Isoniazid ”OBA” udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Isoniazid ”OBA”, 300 mg er en hvid, rund 12 mm tablet med delekærv. 

  

Pakningsstørrelse 

50 tabletter i tabletglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og femstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

OBA-Pharma ApS  

Sølvgade 19-21 

1307 København K 

  

Fremstiller: 

Viminco A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...