Ergokoffin®

overtrukne tabletter 1+100 mg

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Ergokoffin 1 mg/ 100 mg, tabletter, overtrukne 

1 mg ergotamintartrat / 100 mg coffein
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage Ergokoffin

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Ergokoffin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ergokoffin
 3. Sådan skal De tage Ergokoffin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ergotamin virker sammentrækkende på blodkar og derfor lindrende på migræne. Indholdet af coffein virker også på hjernens blodkar og øger kroppens optagelse af ergotamin.
 

De kan bruge Ergokoffin til behandling af migræneanfald. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ergokoffin

Tag ikke Ergokoffin hvis De:

 • er overfølsom over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • er gravid eller ammer.
 • lider af forsnævring af blodkarrene (inkl. hjertesygdom på grund af forkalkning).
 • lider af Raynauds sygdom.
 • har for højt blodtryk trods behandling.
 • har blodforgiftning (sepsis) eller kredsløbssvigt.
 • har alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • har bindevævssygdom i pulsårerne (arteritis temporalis).
 • har migræne med forbigående lammelser eller andre alvorlige symptomer.
 • samtidig bruger medicin mod:
  • betændelse (f.eks. erythromycin eller clarithromycin)
  • HIV (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin)
  • svamp (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol) eller anden medicin mod migræne.

Vær ekstra forsigtig med at tage Ergokoffin

Vær opmærksom på: 

 • at De kun kan bruge Ergokoffin til behandling af akutte migræneanfald ikke som forebyggende middel.
 • at De kan få blivende sammentrækninger af blodkarrene og koldbrand ved hyppig eller overdreven brug af Ergokoffin.
 • at De kan få hovedpine, hvis De bruger Ergokoffin uafbrudt og i lang tid. 
 • hvor stor den højst tilladte dosis er.
 • de første symptomer på overdosering. Det kan være følelsesløshed og/eller snurrende fornemmelse i fingre og tæer, kvalme og opkastning, der ikke skyldes migræne samt brystsmerter. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.
 • at hvis De gennem flere år bruger medicin, der indeholder ergotamin i doser, der er større end det anbefalede, kan De få bindevævsforandringer særligt i lungehinden og i vævet bag til i bughulen. De kan også i sjældne tilfælde få bindevævsforandringer i hjerteklapperne.

Brug af anden medicin

Tal med Deres læge hvis De er i behandling med: 

 • medicin mod betændelse (makrolidantibiotika f.eks. erythromycin eller clarithromycin).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin).
 • visse svampemidler (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol), da det kan give en forgiftning med karsammentrækninger og smerter i arme og ben.
 • medicin mod forhøjet blodtryk eller hjertelidelse (propranolol).
 • medicin mod for lavt blodtryk (f.eks. efedrin).
 • medicin, der trækker blodkarrene sammen.
 • anden medicin mod migræne (f.eks. sumatriptan, ergotamin) og nikotin. 

Fortæl også Deres læge hvis De ryger. 

  

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Brug af Ergokoffin sammen med mad og drikke

De skal tage Ergokoffin tabletter med et glas vand.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om at De er gravid eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager Ergokoffin.
 

Graviditet
De må ikke tage Ergokoffin, hvis De er gravid.
 

Amning
Hvis De ammer, må De ikke tage Ergokoffin, da Ergokoffin går over i mælken. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ergokoffin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ergokoffin

Ergokoffin indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

  

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er indberettet tilfælde af hovedpine som følge af indtagelse af Ergokoffin ved længerevarende og uafbrudt behandling med medicinen.
Ligesom ved anden medicin mod akut migræne ses kronisk hovedpine eller forværring af hovedpine ved et meget stort forbrug af Ergokoffin, og det kan være nødvendigt at stoppe med at indtage medicinen. 

3. Sådan skal De tage Ergokoffin

Tag altid Ergokoffin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis er til:
Voksne:
Startdosis af Ergokoffin er 2 tabletter. Hvis de ikke hjælper i løbet af en halv time, kan De tage yderligere 1 tablet hver halve time. De må ikke tage mere end den anbefalede maksimale dosis (6 tabletter om dagen for voksne).
 

Ved efterfølgende anfald kan Deres læge om nødvendigt øge startdosis til 3 tabletter. Hvis De fortsat har smerter, kan De tage yderligere 1 tablet hver halve time, indtil De har nået maksimal dosis.
 

Børn (6-12 år):
Startdosis er 1 tablet derefter om nødvendigt 1 tablet 2 gange under et anfald.
 

Maksimal dosis pr. anfald eller pr. dag
Voksne:

Højst 6 tabletter (6 mg ergotamin) om dagen.
 

Børn (6-12 år):
Højst 3 tabletter (3 mg ergotamin) om dagen.
 

Maksimal dosis pr. uge
Voksne:

Højst 10 tabletter om ugen.
 

Børn (6-12 år):
Højst 5 tabletter om ugen.
 

Hvis De har taget for mange Ergokoffin?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har taget flere Ergokoffin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag emballagen med. 

  

Symptomer på overdosering kan være:
Kvalme, opkastning, sløvhed, forvirring, diaré, tørst, koliksmerter, muskeltrækninger, hurtig puls, svimmelhed, følelsesløshed, snurrende fornemmelser og smerter i arme og ben, åndedrætsbesvær, bevidstløshed.
 

Hvis De har glemt at tage Ergokoffin

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis De holder op med at tage Ergokoffin

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Ergokoffin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Kvalme og opkastning (ikke forbundet med migræne). 

  

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Smerter og svaghed i arme og ben. Sammentrækning af blodkarrene (perifer vasokonstriktion) med kulde- og dødhedsfornemmelse i fingre og tæer. 

 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

De kan opbevare Ergokoffin ved almindelig temperatur.
Opbevar Ergokoffin utilgængeligt for børn.
Opbevar Ergokoffin i yderkartonen der beskytter mod lys.
 

Brug ikke Ergokoffin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  

6. Yderligere oplysninger

Ergokoffin tabletter, overtrukne indeholder

Aktive stoffer: Ergotamintartrat 1 mg + coffein 100 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, propylenglycol, gelatine, titandioxid (E171), hypromellose, talcum, lactose, kartoffelstivelse.
 

Ergokoffin udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Ergokoffin er en overtrukket hvid 10 mm hvælvet tablet.
 

Pakningsstørrelse
100 tabletter i glas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

OBA- Pharma ApS
Sølvgade 19-21 

1307 København K 

  

Fremstiller:

Viminco A/S  

Lodshusvej 11
Postboks 119
4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...