Dolodent®

opløsning til tandkød 5+75 mg/g

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Dolodent, opløsning til tandkød

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan måske få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Dolodent til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dolodent til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dolodent
 3. Sådan skal De bruge Dolodent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dolodent er beregnet til pensling af ømme gummer f.eks. hos spædbørn, når tænderne bryder frem. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dolodent

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning.
 

Brug ikke Dolodent hvis

 • De er overfølsom over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • De er allergisk over for sulfapræparater. Tal med lægen.
 • De er i behandling med Antabus eller metronidazol. Tal med lægen

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds før De tager nogen form for medicin.
 

Graviditet
De kan tage Dolodent under graviditet og amning.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dolodent påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dolodent

Dolodent indeholder propylparahydroxybenzoat (E217) og metylparahydroxybenzoat (E218), der kan give allergiske reaktioner, også efter De er holdt op med at bruge Dolodent.  

  

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal De bruge Dolodent

Voksne og børn;
Pensling af gummerne 3-4 gange daglig efter behov.
 

Har De brugt for meget Dolodent?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har brugt mere af Dolodent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.  

Tag pakningen med.
Der er ingen særlige symptomer på overdosering. 

4. Bivirkninger

Dolodent kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældent (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

(hyppighed ukendt): Kontakteksem. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dolodent utilgængeligt for børn.  

Opbevar Dolodent i køleskab (2º - 8º C)
Brug ikke Dolodent efter den udløbsdato der står på pakningen.
 

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Dolodent, opløsning til tandkød indeholder:

Aktive stoffer: Benzocain 5mg/g og Myrratinktur 75mg/g.  

Øvrige indholdsstoffer: Akaciagummi; stærk sprit, glycerol 85 %, renset vand, kassiakanel, ethylacetat, pebermynteolie, propylparahydroxybenzoat (E217), methylparahydroxybenzoat (E218). 

  

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Dolodent er en klar til gullig opløsning.
 

Pakningsstørrelse
10 ml i flaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

OBA- Pharma ApS
Sølvgade 19-21 

1307 København K
 

Fremstiller

Scanpharm A/S  

Topstykket 12
3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...