Kogenate "Bayer" BIO-SET

pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IE

Bayer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

KOGENATE Bayer 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret KOGENATE Bayer 3000 IE til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge KOGENATE Bayer 3000 IE 

 3. Sådan skal du bruge KOGENATE Bayer 3000 IE 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

KOGENATE Bayer 3000 IE indeholder det aktive stof rekombinant human koagulationsfaktor VIII (octocog alfa).  

  

KOGENATE Bayer anvendes til behandling og profylakse af blødning hos voksne, unge og børn i alle aldre med blødersygdommen hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). 

KOGENATE Bayer indeholder ikke von Willebrand-faktor og må derfor ikke anvendes ved von Willebrands sygdom. 

  

Hver pakning med KOGENATE Bayer 3000 IE indeholder et hætteglas med Bio-Set overføringssystem og en fyldt injektionssprøjte med en separat stempelstang samt et injektionssæt (til insprøjtning i en blodåre), to sterile spritservietter, to sterile kompresser og to plastre. 

  

Hætteglasset indeholder et tørt hvidt til let gulligt pulver eller pulverkage. Den fyldte injektionssprøjte indeholder vand til injektionsvæsker beregnet til at anvendes ved tilberedning af indholdet i hætteglasset. 

  

Hætteglasset med pulver indeholder 3000 IE (internationale enheder) af octocog alfa. Efter opløsning i det medfølgende vand til injektionsvæsker indeholder hvert hætteglas 600 IE/ml octocog alfa. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge KOGENATE Bayer 3000 IE

Brug ikke KOGENATE Bayer 3000 IE

 • Hvis du er allergisk over for octocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i KOGENATE Bayer 3000 IE (angivet i puntk 6 og i slutningen af punkt 2). 

 • Hvis du er overfølsom over for muse- eller hamsterproteiner Hvis du er usikker på dette, spørg da din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger KOGENATE Bayer 3000 IE.
 

Vær ekstra forsigtig med at tage KOGENATE Bayer 3000 IE

 • Hvis du får trykken for brystet, bliver svimmel, føler dig syg eller svag, eller bliver svimmel, når du står op, drejer det sig måske om en sjælden, alvorlig, pludseligt opstået allergisk reaktion (en såkaldt anafylaktisk reaktion) over for dette lægemiddel. Hvis dette sker, skal du stoppe behandlingen øjeblikkeligt og søge lægehjælp.
   

 • Din læge ønsker måske at foretage undersøgelser for at sikre, at din nuværende dosis af dette lægemiddel er tilstrækkelig til, at der kan opnås et tilstrækkeligt niveau af faktor VIII (koagulationsfaktor).
   

 • Kontakt straks din læge, hvis din blødning ikke kan kontrolleres med din sædvanlige dosis af dette lægemiddel. Du kan have dannet antistoffer mod faktor VIII (faktor VIII-inhibitorer), og din læge ønsker måske at foretage undersøgelser, der kan bekræfte dette. Faktor VIII-inhibitorer er antistoffer i blodet, som blokerer det faktor VIII, som du tager. Dette gør faktor VIII mindre effektiv til at forebygge og kontrollere blødningen.
   

 • Hvis du tidligere har dannet antistoffer mod faktor VIII, og du skifter til et andet faktor VIII-præparat, kan du risikere, at du igen danner antistoffer mod faktor VIII.
   

 • Hvis du har fået at vide, at du har en hjertesygdom, eller du har risiko for at få en hjertesygdom, skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet.
   

 • Hvis det er nødvendigt at anlægge centralt venekateter (CVK) til administration af KOGENATE Bayer, skal lægen tage hensyn til risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder infektioner ved kateterstedet, bakterier i blodet (bakteriæmi) og dannelse af en blodprop (trombose) i det blodkar, hvor kateteret indsættes. 

Brug af anden medicin sammen med KOGENATE Bayer 3000 IE

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der ingen erfaring angående påvirkning af frugtbarheden eller med brug af KOGENATE Bayer under graviditet og amning. Hvis du er gravid eller
ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du derfor spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke blevet observeret, at KOGENATE Bayer påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

KOGENATE Bayer 3000 IE indeholder natrium

KOGENATE Bayer indeholder mindre end 23 mg natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge KOGENATE Bayer 3000 IE

 • Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
   

 • Dette lægemiddel er beregnet til indsprøjtning i en blodåre. Det bør bruges inden for 3 timer efter, at det er opløst.
   

 • Opløsning og indsprøjtning skal foretages under antiseptiske (rene og kimfrie) forhold. Brug kun det injektionssæt (hætteglas med pulver samt Bio-Set-overføringssystem, fyldt injektionssprøjte indeholdende solvens og venepunktursæt), der følger med hver pakke af dette lægemiddel til 

  opløsning og indsprøjtning. Hvis disse komponenter ikke kan anvendes, skal du kontakte lægen. Hvis en af pakningens komponenter er åben eller beskadiget, må den ikke anvendes.
 • Du skal filtrere det rekonstituerede præparat før administration for at fjerne eventuelle partikler i opløsningen. Filtreringen kan finde sted ved at følge rekonstitutions- og/eller administrationstrinene, som beskrives nedenfor. Anvend det venepunktursæt, der leveres med præparatet, da det har et indbygget in-line-filter. Hvis du ikke kan anvende det venepunktursæt, der leveres med præparatet, skal du bruge et separat filter, der er forligeligt med KOGENATE Bayer. Et sådant filter er et polyamidfilter med en porestørrelse på 5-20 mikrometer i et polyakryl-filterhus med luer-adapter.
 • Anvend ikke det venepunktursæt, der blev leveret med præparatet, til at udtage blod, da det indeholder et in-line-filter. Hvis du skal udtage blod før infusion, skal du anvende et administrationssæt uden filter og dernæst infundere KOGENATE Bayer gennem et injektionsfilter. Hvis du har spørgsmål om KOGENATE Bayer om egnede, separate filtre, skal du kontakte lægen.
   

 • Dette lægemiddel må ikke blandes med andre infusionsvæsker. Følg din læges anvisninger nøje og brug vejledningen nedenfor som en rettesnor: 

Opløsning og indgift 

Kogenate "Bayer" BIO-SET Bayer Pharma AG, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IE 

  

 1. Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand. Opløsningen skal tilberedes på en ren og tør overflade. 

 2. Varm det uåbnede hætteglas med pulver og sprøjten med opløsningsvæske i dine hænder indtil det føles lige så varmt som dine hænder. Det må ikke blive varmere end legemstemperatur (højst 37 °C). Aftør enhver synlig fugt, der kan ses på hætteglasset. 

 3. Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasset ved forsigtigt at bevæge den fra side til side gentagne gange og samtidig trække opad. Fjern proppen fra det hvide låg på sprøjten (A). 

 4. Skru forsigtigt sprøjten på hætteglasset med pulver (B). 

 5. Placer hætteglasset på en fast, skridsikker overflade, og hold det fast med én hånd. Pres derefter fingerpladen nær sprøjtens spids ned ved at bruge tommel og pegefinger (C) indtil fingerpladen møder topkanten af Bio-Set. Dette indikerer, at systemet er aktiveret (D)

 6. Tilslut stempelstangen med sprøjten ved at skrue den fast i gummiproppen (E). 

 7. Indsprøjt opløsningsvæsken i hætteglasset med pulver ved langsomt at trykke sprøjtens stempel ned (F). 

 8. Opløs pulveret ved at dreje hætteglasset forsigtigt. Ryst ikke hætteglasset. Sørg for, at pulveret er fuldstændigt opløst før anvendelsen. Inspicer for partikler og misfarvning før administration. Brug ikke opløsninger, der indeholder synlige partikler, eller som er uklare (G)

 9. Vend hætteglasset/sprøjten, og før opløsningen over i sprøjten ved at trække stemplet udad med en langsom og jævn bevægelse (H). Sørg for, at hele indholdet i hætteglasset bliver trukket op i sprøjten. Hold sprøjten opret, og tryk på stemplet, indtil der ikke er mere luft i sprøjten. 

 10. Anlæg stase. Bestem indstikssted og rengør huden med en spritserviet og desinficer injektionsstedet som anvist af lægen. Punkter venen, og sæt injektionssættet fast med et plaster. 

 11. Skru sprøjten af hætteglasset (I)

 12. Fatsgør sprøjten på injektionssættet ved at skrue med uret og sørg for, at der ikke kommer blod ind i sprøjten (J)

 13. Fjern stasen. 

 14. Indsprøjt opløsningen i en vene i løbet af nogle minutter, og kontroller samtidig kanylens position. Indsprøjtningshastigheden bør afstemmes efter patientens velbefindende, men må ikke være hurtigere end maksimalt 2 ml/min. 

 15. Hvis det er nødvendigt med endnu en dosis, fjernes den tomme sprøjte ved at dreje mod uret. Opløs den krævede mængde lægemiddel og gentag trin 2-9 med en ny sprøjte, som du forbinder til venepunktursættet. 

 16. Hvis yderligere dosis ikke er nødvendig, fjernes injektionssættet og sprøjten. Hold et kompres fast imod indstiksstedet i ca. 2 minutter med 

  patientens arm strakt ud. Til slut lægges en lille kompressionsforbinding på såret.

Behandling af blødning
Den mængde af KOGENATE Bayer 3000 IE, som du skal have, og hvor ofte du skal have det, afhænger af mange faktore som din vægt, hvor alvorlig din blødersygdom er, hvor blødningen er, og hvor alvorlig den er, om du har inhibitorer og hvor høje inhibitor-titrene er, og det krævede faktor VIII-
niveau.
 

Din læge vil beregne den dosis af lægemidlet, du skal have, og hvor hyppigt du skal bruge det, for at få den nødvendige faktor VIII-aktivitet i blodet. Din læge vil altid tilpasse den mængde af dette lægemiddel, som du skal have, og hvor hyppigt du skal have det, til dine behov. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at indgive større doser end de beregnede, især når det gælder den første dosis.
 

Forebyggelse af blødning
Hvis du får KOGENATE Bayer for at forebygge blødninger (profylaktisk), vil din læge udregne din dosis. Denne vil sædvanligvis være mellem 20 og 40 IE octocog alfa pr. kg legemsvægt indsprøjtet med 2-3 dages mellemrum. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan det være nødvendigt at forkorte dosisintervallerne eller øge dosis.
 

Laboratorieprøver
Det anbefales kraftigt, at dit blod med passende mellemrum bliver undersøgt på et laboratorium. Dette sker for at sikre, at der er opnået tilstrækkelig koncentration af faktor VIII i blodet, og at denne fastholdes. Især ved større operationer skal substitutionsbehandlingen (behandling, der tilfører erstatning for det stof, som du ikke selv producerer) nøje overvåges ved at foretage analyse af blodets størkningsevne.
 

Hvis blødningen ikke er under kontrol
Hvis faktor VIII-koncentrationen i dit blod ikke når de forventede niveauer, eller hvis blødningen ikke er kommet under kontrol efter en tilsyneladende tilstrækkelig dosis, du have udviklet faktor VIII-inhibitorer (neutraliserende antistoffer) i dit blod. Dette skal kontrolleres af en erfaren læge.
Hvis du mener, at virkningen af dette lægemiddel er for kraftig eller for svag, skal du tale med din læge herom.
 

Patienter med inhibitorer (neutraliserende antistoffer)
Hvis din læge har fortalt dig, at du har dannet faktor VIII-inhibitorer, skal du muligvis anvende en større mængde af dette lægemiddel for at kontrollere en blødning. Hvis denne dosis ikke kan kontrollere din blødning, kan din læge overveje at give dig et yderligere præparat, nemlig et faktor VIIa-
koncentrat eller et (aktiveret) protrombinkompleks-koncentrat.
 

Disse behandlinger skal ordineres af læger, der har erfaring med behandlingen af hæmofili A-patienter. Tal med din læge, hvis du ønsker flere oplysninger vedrørende dette.
Øg ikke den dosis af dette lægemiddel, du anvender for at kontrollere din blødning, uden at konsultere din læge.
 

Indsprøjtningshastighed
Dette lægemiddel skal indsprøjtes i en blodåre (vene) over adskillige minutter. Lægen fastsætter den hastighed, som medicinen skal indgives med, ud fra dit velbefindende (maksimal indsprøjtningshastighed er 2 ml/min).
 

Behandlingsvarighed
Din læge vil fortælle dig, hvor ofte og med hvilke intervaller behandling med dette lægemiddel skal foretages.
 

Behandling med KOGENATE Bayer som erstatning for faktor VIII-mangel, er normalt en livsvarig behandling. 

Hvis du har brugt for meget KOGENATE Bayer 3000 IE

Der er ikke indberettet symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII. Hvis du har brugt for meget KOGENATE Bayer 3000 IE,
informer da din læge. 

Hvis du har glemt at bruge KOGENATE Bayer 3000 IE

 • Gå videre til din næste dosis med det samme, og fortsæt med regelmæssigt interval, som anvist af din læge. 

 • Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge KOGENATE Bayer 3000 IE

Du må ikke holde op med at bruge KOGENATE Bayer uden at rådføre dig med din læge.
 

Dokumentation
Det anbefales at dokumentere navn og batchnummer for produktet, hver gang du bruger KOGENATE Bayer.
 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

De alvorligste bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktisk shock (sjælden bivirkning). 

Hvis der opstår allergiske eller anafylaktiske reaktioner, skal injektionen/infusionen afbrydes øjeblikkeligtKontakt din læge omgående.  

Samlet liste over bivirkninger:

Meget almindelig: 

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 brugere: 

 • dannelse af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer) hos tidligere ubehandlede patienter 

Almindelig: 

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere:
 

 • udslæt/kløende udslæt 

 • lokale reaktioner på det sted, hvor du indsprøjtede medicinen (for eksempel brændende fornemmelse, forbigående rødme) 

Ikke almindelig: 

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere:
 

 • dannelse af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer) hos tidligere behandlede patienter 

Sjælden: 

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere: 

 • overfølsomhedsreaktioner, herunder alvorlig, pludselig allergisk reaktion (som kan omfatte udslæt, kvalme, nældefeber, angioødem, kulderystelser, ansigtsrødme, hovedpine, døsighed, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, rastløshed, hurtig puls (takykardi), prikkende fornemmelse i huden eller anafylaktisk shock), fx trykken for brystet/ildebefindende, svimmelhed, kvalme og let nedsat blodtryk, som kan medføre, at du føler dig svimmel, når du rejser dig op) 

 • feber 

Ikke kendt: 

Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data
 

 • smagsforstyrrelser 

Hvis du oplever nogle af nedenstående symptomer under indsprøjtningen, kan dette være en tidlig advarsel om overfølsomhed eller en anafylaktisk reaktion: 

 • trykken i brystet/ildebefindende 

 • svimmelhed 

 • let nedsat blodtryk (hypotension), som kan få dig til at føle dig svimmel når du står op 

 • kvalme 

Hvis der opstår allergiske eller anafylaktiske reaktioner, bør indsprøjtningen afbrydes øjeblikkeligtKontakt din læge omgående. 

  

Antistoffer (inhibitorer) 

Dannelse af neutraliserende antistoffer over for faktor VIII (inhibitorer) er en kendt komplikation i behandlingen af patienter med hæmofili A. Din læge vil måske foretage undersøgelser for at overvåge udviklingen af inhibitorer. 

  

Under afprøvning på patienter udviklede ingen af patienterne klinisk relevante antistoftitre (titer: enhed for mængden af et virksomt stof i en opløsning, der giver en reaktion) mod de spormængder af muse- og hamsterprotein, der findes i præparatet. Der er risiko for allergiske reaktioner over for indholdsstoffer i medicinen, fx spor af muse- og hamsterprotein, hos visse patienter med anlæg for det. 

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte dem mod lys. 

 

Inden udløbsdatoen på etiketten kan dette lægemiddel, hvis det opbevares i den ydre karton, opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en begrænset periode på 12 måneder. I dette tilfælde udløber dette lægemiddel ved slutningen af denne 12-måneders periode eller ved udløbsdatoen på hætteglasset, hvis det er en tidligere dato. Den nye udløbsdato skal noteres på den ydre karton. 

 

Du må ikke opbevare den brugsfærdige opløsning i køleskab. Den blandede (rekonstituerede) opløsning skal anvendes inden for 3 timer. Dette præparat er til engangsbrug. Eventuel ikke-anvendt opløsning skal kasseres. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker partikler, eller hvis opløsningen er uklar. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

KOGENATE Bayer 3000 IE indeholder 

Pulver: 

Aktivt stof: Human koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), der er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. 

Øvrige indholdsstoffer: Glycin, natriumchlorid, kalciumchlorid, histidin, polysorbat 80 og saccharose (se slutningen på pkt. 2). 

  

Solvens: 

Vand til injektionsvæske, sterilt. 

Udseende og pakningsstørrelse

KOGENATE Bayer 3000 IE findes som pulver og solvens (væske, som pulveret skal opløses i inden indsprøjtning) til opløsning til injektion. Pulveret 

er et tørt, hvidt til svagt gult pulver eller en pulverkage. Opløsningen fremstår som en klar væske. Medicinsk udstyr til opløsning og anvendelse findes i hver pakke med KOGENATE Bayer 3000 IE. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer Pharma AG  

13342 Berlin  

Tyskland  

Fremstiller

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.  

Via delle Groane 126  

20024 Garbagnate Milanese (MI)  

Italien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

België/Belgique/Belgien  

Bayer SA-NV  

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

България  

Байер България ЕООД  

Tел.: 359 02 81 401 01 

 

Česká republika  

Bayer s.r.o.  

Tel: +420 266 101 111 

  

Danmark  

Bayer A/S  

Tlf: +45 45 23 50 00 

 

Deutschland  

Bayer Vital GmbH  

Tel: +49 (0)214-30 513 48 

 

Eesti  

Bayer OÜ  

Tel: +372 655 8565 

  

Ελλάδα  

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  

Τηλ: +30-210-61 87 500 

 

España  

Bayer Hispania S.L.  

Tel: +34-93-495 65 00 

 

France  

Bayer HealthCare  

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54 

 

Hrvatska  

Bayer d.o.o.  

Tel: +385-(0)1-6599 900 

 

Ireland  

Bayer Limited  

Tel: +353 1 2999313 

 

Ísland  

Icepharma hf.  

Sími: +354 540 8000 

 

Italia  

Bayer S.p.A.  

Tel: +39 02 397 81 

 

Κύπρος  

NOVAGEM Limited  

Tηλ: +357 22 48 38 58 

 

Latvija 

SIA Bayer  

Tel: +371 67 84 55 63 

 

Lietuva 

UAB Bayer  

Tel. +37 05 23 36 868 

 

Luxembourg/Luxemburg  

Bayer SA-NV  

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

  

Magyarország  

Bayer Hungária KFT  

Tel:+36 14 87-41 00 

 

Malta  

Alfred Gera and Sons Ltd.  

Tel: +35 621 44 62 05 

  

Nederland  

Bayer B.V.  

Tel: +31-(0)297-28 06 66 

  

Norge  

Bayer AS  

Tlf: +47 23 13 05 00 

 

Österreich  

Bayer Austria Ges.m.b.H.  

Tel: +43-(0)1-711 46-0 

 

Polska  

Bayer Sp. z o.o.  

Tel: +48 22 572 35 00 

 

Portugal  

Bayer Portugal S.A.  

Tel: +351 21 416 42 00 

 

România  

SC Bayer SRL  

Tel: +40 21 529 59 00 

 

Slovenija  

Bayer d. o. o.  

Tel: +386 (0)1 58 14 400 

  

Slovenská republika  

Bayer spol. s r.o.  

Tel. +421 2 59 21 31 11 

  

Suomi/Finland  

Bayer Oy  

Puh/Tel: +358- 20 785 21 

 

Sverige  

Bayer AB  

Tel: +46 (0) 8 580 223 00 

 

United Kingdom  

Bayer plc  

Tel: +44-(0)1635 563000 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om KOGENATE Bayer på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...