Lomir SRO

hårde depotkapsler 5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

LOMIR® SRO

5 mg depotkapsler, hårde

Isradipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Lomir SRO til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir SRO. 

 3. Sådan skal du tage Lomir SRO. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Lomir SRO er et lægemiddel, der sænker blodtrykket.
 • Lomir SRO virker ved at udvide blodkarrene, således at blodtrykket falder. 

 • Du kan tage Lomir SRO til behandling af forhøjet blodtryk. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir SRO

Tag ikke Lomir SRO

 • hvis du er allergisk over for isradipin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lomir SRO (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er allergisk over for medicin af samme slags som Lomir SRO (calciumantagonister af typen dihydropyridin). 

 • ved alvorligt blodtryksfald, der skyldes blodprop i hjertet (kardiogent shock). 

 • hvis du lider af gentagne anfald af hjertekrampe (ustabil angina pectoris). 

 • hvis du har eller for nylig (indenfor 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Lomir SRO hvis du 

 • har dårlige nyrer eller lever 

 • har dårligt hjerte 

 • er ældre 

 • har forstyrrelser i hjerterytmen (syg sinusknude), og du ikke har pacemaker 

 • har alvorlige forandringer i hjerteklapperne i venstre side af hjertet (svær aortastenose) 

Hvis du har dårligt hjerte og får Lomir SRO, kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du har angina pectoris, kan du få flere eller hyppigere anfald, hvis du øger din dosis for hurtigt i begyndelsen af behandlingen, eller hvis du pludselig stopper med behandlingen.  

  

Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion, fx udslæt, når du tager medicinen. 

Brug af anden medicin sammen med Lomir SRO

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi, (fx carbamazepin, phenobarbital, fenytoin) 

 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin) 

 • medicin mod infektioner, (antibiotika, fx rifampicin, erythromycin, clarithromycin, troleandomycin) 

 • medicin mod HIV (fx ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin) 

 • medicin mod svamp (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol) 

 • medicin med muskelafslappende effekt (baclofen). 

 • anden medicin mod forhøjet blodtryk 

 • medicin mod forhøjet blodtryk, hjertekrampe eller blodprop (propranolol). 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

Brug af Lomir SRO sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du skal tage Lomir SRO i forbindelse med et måltid. 

 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lomir SRO, da grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Lomir SRO. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

 • Erfaringerne med Lomir SRO er begrænsede. Hvis du er gravid må du kun tage Lomir SRO efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Erfaringerne med Lomir SRO er begrænsede. Hvis du ammer må du kun tage Lomir SRO efter aftale med lægen. 

Fertilitet: 

 • Brug af Lomir SRO påvirker ikke din evne til at få børn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir SRO kan hos enkelte give bivirkninger, såsom pludseligt bevidsthedstab, svimmelhed, for lavt blodtryk, synsforstyrrelser og sløret syn. Hvis du oplever disse symptomer, kan det påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Lomir SRO

Tag altid Lomir SRO nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Du skal synke Lomir SRO depotkapsler hele med et glas vand og du skal tage depotkapslerne sammen med mad. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

1 depotkapsel på 5 mg én gang dagligt. 

  

Ældre: 

1 depotkapsel på 2,5 mg én gang dagligt. 

  

Brug til børn: 

Du må kun bruge Lomir SRO til børn efter lægens anvisning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

1 depotkapsel på 2,5 mg én gang dagligt. 

  

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depot- kapsler til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Lomir SRO

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lomir SRO, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Udtalt og forlænget lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse. 

Hvis du har glemt at tage Lomir SRO

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, så tal med lægen. 

Hvis du holder op med at tage Lomir SRO

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Rødmen. 

 • Hævede fødder, ankler og hænder. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og ure- gelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertebanken. 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 

 • Ubehag i maven. 

 • Udslæt. 

 • Forøget urinmængde. 

 • Træthed, utilpashed. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af1.000 patienter):
 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.. 

 • Vægtøgning. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af10.000 patienter):
 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Tal med lægen. 

 • Synsforstyrrelser, sløret syn. 

 • Nedsat appetit. 

 • Depression, angst, nervøsitet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed. 

 • Hoste. 

 • Opkastning, kvalme, hævet tandkød. 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Ændring i levertal (blodprøver). 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Allergisk kontakteksem, kløe, svedtendens, øget følsomhed af huden for lys. 

 • Ledsmerter, rygsmerter, muskelkramper, smerter i arme og ben. 

 • Impotens, udvikling af bryster hos mænd. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Sløvhed. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Lomir SRO i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhy- giejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Forstoppelse, diaré. 

 • Søvnløshed. 

 • Brystsmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lomir SRO utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Lomir SRO efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Lomir SRO ved temperaturer over 30 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lomir SRO, 5 mg, depotkapsler, hårde indeholder:

Aktivt stof:  

Isradipin 5 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Cetylpalmitat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, shellac, gelatine, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Depotkapsler 5 mg er gule med påskriften ” Lomir SRO 5 mg”. 

 

Pakningsstørrelser: 

Lomir SRO fås i: 

Lomir SRO 5 mg i pakninger med 100 depotkapsler, hårde. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Lomir SRO også som Lomir Retard. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...