Timogel

øjengel, endosis 1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

TIMOGEL®

1 mg/g, øjengel, enkeltdosisbeholder

Timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Timogel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.  

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timogel.
 3. Sådan skal du bruge Timogel.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Timogel indeholder timolol, som er en betablokker, der gives i øjet.
 • Timogel virker ved at sænke trykket i øjet. 

 • Timogel anvendes til behandling af visse typer øjensygdomme, hvor der er overtryk i øjet (kronisk åbenvinklet glaukom og okulært overtryk). 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timogel

Brug ikke Timogel

 • hvis du er allergisk over for timololmaleat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Timogel (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller har haft astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller andre former for vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du har problemer med hjertet, som f.eks. uregelmæssig eller langsom puls, hjertesvigt eller sygdomme, der påvirker hjerterytmen.
 • hvis du lider af syg sinus-syndrom (en vedvarende langsom hjerterytme, der medfører svaghed og træthed).
 • hvis du har haft hjertesvigt eller kredsløbskollaps (shock), som du ikke får medicin for.
 • hvis du får anfald af for højt blodtryk pga. en ubehandlet svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har en øjenlidelse i hornhinden (corneadystrofi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Timogel 

 • hvis du lider af hjerte-kar-sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals angina og hjertesvigt).
 • hvis du har svære kredsløbsforstyrrelser (f.eks. Raynauds syndrom med symptomerne hvide, "døde" fingre og tæer).
 • hvis du tager betablokkere gennem munden (systemisk virkende betablokkere) eller andre øjendråber med betablokkere.
 • hvis du har fået behandling for fæokromocytom (svulst i binyrene).
 • hvis du lider af mild/moderat obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • hvis du har sukkersyge. Du skal tjekke dit blodsukker lidt oftere.
 • hvis du har en stofskiftesygdom (metabolisk acidose).
 • hvis du har forhøjet stofskifte (hyperthyreoidisme).
 • hvis du har hornhinde-øjensygdomme. Timogel kan fremkalde tørhed i øjnene.
 • hvis du bruger kontaktlinser.
 • hvis du lider af allergi. Der kan være større risiko for, at du får en allergisk reaktion, mens du bruger Timogel.
 • hvis du behandles for en bestemt slags glaukom (snævervinklet glaukom).
 • hvis du er opereret for glaukom. Du skal vide, at der har været tilfælde af årehindeløsning (et af lagene i øjet) efter brug af timolol.
 • hvis du lider af psoriasis.
 • hvis du skal opereres, skal du fortælle til narkoselægen, at du bruger denne medicin.
 • hvis du er ældre eller har nedsat nyre- og leverfunktion.

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge dine øjne samt trykket i øjnene. Hvis du lider af hjertekarsygdomme vil din læge undersøge dig for tegn på forværring af disse sygdomme og bivirkninger.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Timogel. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

 

Doping: Timogel står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.  

Brug af anden medicin sammen med Timogel

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • mod smerter ( ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID)).
 • mod psykisk sygdom (neuroleptika).
 • til behandling af visse hjertelidelser, hjerterytmen eller forhøjet blodtryk (amiodaron, digitalis, quinidin, guanethidin, bepridil, diltiazem, verapamil, betablokkere, klasse I-antiarytmika, centralt virkende antihypertensiva, lægemidler der kan forårsage Torsades de Pointes, propafenon, alfablokkere, andre bradykardielle lægemidler, calciumkanalblokkere (f.eks. dihydropyridiner), nitroderivater).
 • i form af øjendråber, der indeholder adrenalin eller betablokkere.
 • mod depression (fluoxetin, paroxetin, imipramin).
 • mod multipel sklerose (fingolimod).
 • ved operation (flygtige halogenerede anæstetika).
 • mod spastiske lidelser (baclofen).
 • mod diabetes (insulin, glinider, gliptipiner, orale hypoglykæmiske midler).
 • for bedøvelse (lidocain).
 • mod kræft (amifostin).
 • til behandling af blodpropper (dipyridamol).
 • mod grøn stær (pilocarpin).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Timogel. Hvis Timogel bruges frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i de første dage af livet.

Amning: 

 • Timogel går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Timogel kan give bivirkninger (synsforstyrrelser herunder brydningsændringer, dobbeltsyn, hængende øjenlåg, sløret syn og du kan blive svimmel eller træt). Det kan i større eller mindre grad påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge

Brug altid Timogel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Hvis din læge har ordineret andre øjendråber til dig, skal du anvende disse øjendråber 15 minutter før Timogel.  

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Den normale dosis er 1 dråbe i de(t) berørte øje(øjne) 1 gang dagligt om morgenen.  

  

Ældre :  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Børn og unge:  

Der er ingen erfaring med børn og unge. Det anbefales derfor ikke at anvende denne øjengel til disse patienter.  

Brugsanvisning

Medicinen skal anvendes i øjet (okulær anvendelse). En enkeltdosisbeholder indeholder gel nok til begge øjne. 

 • Vask hænderne omhyggeligt, før du anvender øjengelen.
 • Vend enkeltdosisbeholderen på hovedet og ryst kraftigt, så øjengelen glider ned i spidsen af beholderen.
 • Åbn enkeltdosisbeholderen. Bøj hovedet bagover, eller læg dig på ryggen.
 • Hold enkeltdosisbeholderen tæt på øjet, men beholderens spids må ikke røre øjet eller øjenlågene.
 • Træk det nederste øjenlåg forsigtigt nedad, mens du kigger opad.
 • Tryk forsigtigt på enkeltdosisbeholderen og lad 1 dråbe falde ned i den dannede "lomme" mellem det nederste øjenlåg og øjet. Hold beholderen lodret, når du drypper. På den måde får du den rigtige dosis.
 • Luk øjet og tryk i det inderste hjørne af det behandlede øje (på tårekanalen) i 2 minutter, for at få færre bivirkninger.

Enkeltdosisbeholderen skal anvendes omgående efter åbning, og en evt. rest smides væk efter anvendelsen. Du må ikke gemme den og anvende den igen.  

Hvis du har brugt for meget Timogel

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Timolol, end der står her, eller end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Hvis du glemmer at anvende Timogel

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Timogel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

 

Du må ikke standse behandlingen med Timogel pludseligt, især ikke hvis du lider af koronar hjertesygdom. Timogel skal nedtrappes gradvist efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112. 

 • Iltmangel i hjernen. Kan forårsage slagtilfælde. Ring 112. 

 • Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112. 

 • Årehindeløsning efter operationer. Kontakt lægen. 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertesvigt og hjertestop. Ring 112. 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynaud´s fænomen). Kontakt lægen. 

 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:
 

 • Allergiske reaktioner herunder udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kløe. 

 • Lokal eller generaliseret udslæt. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Søvnløshed. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Mareridt. 

 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Hovedpine. 

 • Øjenirritation f.eks. brænden, svien, kløe, tåreflåd og rødme. 

 • Betændelse i øjenlågsranden. 

 • Øget blodgennemstrømning til øjets bindehinde. 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. 

 • Hornhindebetændelse, sår på hornhinden. 

 • Nedsat følsomhed af øjets hornhinde. 

 • Tørre øjne. 

 • Synsforstyrrelser med sløret syn og brydningsændringer. 

 • Hængende øjenlåg. 

 • Dobbeltsyn. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Brystsmerter. 

 • Hjertebanken. 

 • Vand i kroppen. 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter i benene, halten eller hinken pga. dårlig blodforsyning i benene (Claudicatio intermittens "vindueskiggersyndrom").
 • Kolde hænder og fødder.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hoste.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Kvalme.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Diaré.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Timogel i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Mavesmerter, opkastning.
 • Hårtab.
 • Psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis.
 • Hududslæt.
 • Muskelsmerter.
 • Sexuel dysfunktion, impotens og nedsat sexlyst.
 • Kraftesløshed, svaghed og træthed.

Timogel kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Timogel utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Timogel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Enkeltdosisbeholderne opbevares i posen og den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 • Enkeltdosisbeholderen skal anvendes omgående efter åbning og bortskaffes efter anvendelse.
 • Når posen er åbnet, skal enkeltdosisbeholderne bruges i løbet af højst 1 måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Timogel 1 g øjengel, enkeldosisbeholder indeholder: 

Aktivt stof:  

Timololmaleat svarende til timolol 1 mg.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Sorbitol, polyvinylalkohol, Carbomer 974P, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vand til injektionsvæsker.  

Udseende og pakningsstørrelser: 

Timogel er en farveløs til lysegul gel i enkeltdosisbeholdere.  

  

Timogel fås i:  

Timogel 1 g øjengel i pakninger med 30 (3x10) enkeltdosisbeholdere. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Timogel® også som Timosan® Depot.  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...