Klik for at se 360-graders visning

Klik på billedet for at se en 360-graders visning af produktet.

0%
   
  Træk sidelæns i billedet for at bevæge det eller klik på play.

  Incruse Ellipta®

  inhalationspulver 55 mikrogram

  GSK Ireland

  Om indlægssedlen

  Indlægsseddel: Information til brugeren

  Incruse Ellipta 55 mikrogram inhalationspulver, afdelt
  umeclidinium (umeclidiniumbromid) 

  umeclidinium (umeclidinii bromidum)  

   

  ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

  Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
  • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

  Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Incruse Ellipta
  3. Sådan skal du tage Incruse Ellipta
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Brugervejledning 

  1. Virkning og anvendelse

  Incruse Ellipta indeholder det aktive stof umeclidiniumbromid. Dette tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes bronkodilatatorer. 

  Anvendelse

  Denne medicin anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom ( KOL ) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor luftvejene og lungeblærerne i lungerne gradvist blokeres eller beskadiges, hvilket kan medføre vejrtrækningsproblemer, som langsomt bliver værre. Stramning af musklerne omkring luftvejene giver yderligere vejrtrækningsproblemer, idet luftvejene indsnævres og luftgennemstrømning derved mindskes. 

   

  Denne medicin modvirker stramning af disse muskler, så luften lettere kan komme ind og ud af lungerne. Når medicinen tages regelmæssigt, kan den hjælpe med at holde dine vejrtrækningsproblemer under kontrol og mindske påvirkningen af KOL i din dagligdag. 

   

  Incruse Ellipta må ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. 

  Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol). 

  Kontakt din læge hvis du ikke har en hurtigtvirkende inhalator. 

  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Incruse Ellipta

  Tag ikke Incruse Ellipta

  • hvis du er allergisk over for umeclidinium, eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

  Hvis du tror, at dette gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel, før du har talt med lægen. 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel: 

  • hvis du har astma (brug ikke Incruse Ellipta til behandling af astma)
  • hvis du har hjerteproblemer
  • hvis du har problemer med øjnene, der kaldes snævervinklet grøn stær
  • hvis du har forstørret prostata, vandladningsbesvær eller en blokering i blæren
  • hvis du har alvorlige leverproblemer.
   Kontakt lægen
   , hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

   

  Akutte vejrtrækningsproblemer 

  Hvis du får trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt din Incruse Ellipta inhalator: 

   

  Stop med at tage medicinen, og søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes paradoks bronkospasme. 

   

  Øjenproblemer under behandling med Incruse Ellipta  

  Hvis du under behandling med Incruse Ellipta får øjensmerter eller -ubehag, midlertidig sløring af synet, visuelle ringe eller farvet syn i forbindelse med røde øjne: 

   

  Stop med at tage medicinen og søg omgående lægehjælp, da dette kan være tegn på et akut anfald af snævervinklet grøn stær.  

  Børn og unge

  Giv ikke denne medicin til børn eller unge under 18 år

  Brug af anden medicin sammen med Incruse Ellipta

  Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Hvis du ikke er sikker på, hvad din medicin indeholder, så tal med lægen eller apotekspersonalet. 

   

  Det er især vigtigt, at du fortæller lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre langtidsvirkende lægemidler for vejrtrækningsproblemer, som minder om dette lægemiddel, f.eks. tiotropium. Du må ikke tage Incruse Ellipta, hvis du allerede tager nogen af disse lægemidler. 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er gravid, medmindre din læge siger, at du kan bruge det. 

   

  Det vides ikke, om indholdsstofferne i Incruse Ellipta går over i modermælken. Hvis du ammer, skal du tale med lægen, før du begynder at tage Incruse Ellipta. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Det er ikke sandsynligt, at denne medicin vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

  Incruse Ellipta indeholder lactose

  Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

  3. Sådan skal du tage Incruse Ellipta

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

   

  Den anbefalede dosis er én inhalation hver dag på samme tidspunkt. Du behøver kun at inhalere én gang om dagen, da virkningen af denne medicin holder i 24 timer. 

   

  Du må ikke tage mere, end lægen har foreskrevet. 

   

  Tag Incruse Ellipta regelmæssigt 

  Det er meget vigtigt, at du tager Incruse Ellipta hver dag nøjagtigt efter lægens anvisning. Dette vil hjælpe med at holde dig symptomfri igennem hele dagen og natten. 

   

  Incruse Ellipta må ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får et anfald af denne type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol). 

  Sådan bruges inhalatoren

  Se 'Brugervejledning' i denne indlægsseddel for yderligere oplysninger. 

   

  Incruse Ellipta er til inhalationsbrug. Incruse Ellipta tages ved at indånde medicinen ned i dine lunger gennem munden ved hjælp af Ellipta-inhalatoren. 

  Hvis dine symptomer ikke aftager

  Hvis dine KOL-symptomer (åndenød, hvæsende vejrtrækning, hoste) ikke aftager, eller hvis de bliver værre, eller hvis du oftere inhalerer et lægemiddel med hurtig virkning: 

  Kontakt lægen så hurtigt som muligt. 

  Hvis du har taget for meget Incruse Ellipta

  Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget for meget af Incruse Ellipta, da du kan have brug for lægehjælp. Tag inhalatoren, pakningen eller denne indlægsseddel med, hvis det er muligt. Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, at du får synsforstyrrelser eller at du får tør mund. 

  Hvis du har glemt at tage Incruse Ellipta

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

  Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller åndenød, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks.salbutamol) og herefter søge lægehjælp. 

  Hvis du holder op med at tage Incruse Ellipta

  Tag denne medicin så længe, som lægen anbefaler. Medicinen virker kun, så længe du tager den. Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen foreskriver det, heller ikke selvom du får det bedre, da dine symptomer kan blive værre. 

   

  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

   

  Allergiske reaktioner 

  Allergiske reaktioner er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).
  Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer efter at have taget Incruse Ellipta, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte din læge: 

  • kløe
  • udslæt (nældefeber) eller rødme.

   

  Almindelige bivirkninger 

  Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

  • hurtigere hjerterytme (puls)
  • smertefuld og hyppig vandladning (kan være tegn på urinvejsinfektion)
  • forkølelse
  • infektion i næsen og halsen
  • hoste
  • følelse af trykken eller smerter i kinderne og panden (kan være tegn på betændelse i bihulerne, kaldet sinuitis)
  • hovedpine
  • forstoppelse.

   

  Ikke almindelige bivirkninger 

  Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

  • uregelmæssig hjerterytme (puls)
  • ondt i halsen
  • mundtørhed
  • udslæt
  • smagsforstyrrelser.

   

  Sjældne bivirkninger 

  Kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer: 

  • øjensmerter.


  Andre bivirkninger
  Andre bivirkninger er forekommet hos et mindre antal personer, den præcise hyppighed kendes ikke (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

  • nedsat syn eller smerter i øjnene på grund af højt tryk (mulige tegn på glaukom)
  • sløret syn
  • stigning i det målte øjentryk
  • besværet og smertefuld vandladning - dette kan være tegn på tilstopning i blæren eller urinretention
  • svimmelhed.

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

   

  Lægemiddelstyrelsen 

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, bakken og inhalatoren efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Inhalatoren skal opbevares i den forseglede bakke for at beskytte mod fugt, og skal først tages ud umiddelbart før første brug. Når bakken er åbnet, kan inhalatoren anvendes i op til 6 uger fra den dag, hvor bakken blev åbnet. Skriv datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, i det dertil beregnede felt på etiketten. Datoen skal skrives på etiketten umiddelbart efter, at inhalatoren er taget ud af bakken. 


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 


  Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst én time før brug. 


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Incruse Ellipta indeholder:

  Aktivt stof: umeclidiniumbromid.

  Hver enkelt inhalation leverer en afgivet dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket) på 55 mikrogram umeclidinium (svarende til 65 mikrogram umeclidiniumbromid).

  Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2 under "Incruse Ellipta indeholder lactose") og magnesiumstearat. 

  Udseende og pakningsstørrelser

  Incruse Ellipta er inhalationspulver, afdelt.
  Ellipta-inhalatoren er en grå inhalator af plast med en lysegrøn beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller. Den er pakket i en bakke af laminatfolie med et afriveligt folielåg. Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt i pakningen. 

   

  Det aktive stof er et hvidt pulver, som ligger i en blister inde i inhalatoren. Hver inhalator indeholder enten 7 eller 30 doser. Multipakninger med 90 doser (3 inhalatorer med 30 doser) fås også. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

  12 Riverwalk  

  Citywest Business Campus 

  Dublin 24  

  Irland 

  Fremstiller

  Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)  

  Priory Street  

  Ware  

  Hertfordshire SG12 0DJ  

  Storbritannien 

   

  Glaxo Wellcome Production  

  Zone Industrielle No.2,  

  23 Rue Lavoisier, 

  27000 Evreux, 

  Frankrig 

   

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

   

  België/Belgique/Belgien 

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 

   

  България 

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД  

  Teл.: + 359 2 953 10 34 

   

  Českárepublika 

  GlaxoSmithKline, s.r.o. T 

  el: + 420 222 001 111  

  cz.info@gsk.com 

   

  Danmark 

  GlaxoSmithKline Pharma A/S  

  Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com 

   

  Deutschland 

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 

  produkt.info@gsk.com 

   

  Eesti 

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ  

  Tel: + 372 6676 900  

  estonia@gsk.com 

   

  Ελλάδα 

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.  

  Τηλ: + 30 210 68 82 100 

   

  España 

  GlaxoSmithKline, S.A.  

  Tel: + 34 902 202 700  

  es-ci@gsk.com 

   

  France 

  Laboratoire GlaxoSmithKline  

  Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44  

  diam@gsk.com 

   

  Hrvatska 

  GlaxoSmithKline d.o.o.  

  Tel: +385 1 6051 999 

   

  Ireland 

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  

  Tel: + 353 (0)1 4955000 

   

  Ísland 

  Vistor hf.  

  Sími: + 354 535 7000 

   

  Italia 

  GlaxoSmithKline S.p.A.  

  Tel: + 39 (0)45 9218 111 

   

  Κύπρος 

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  

  Τηλ: + 357 22 39 70 00  

  gskcyprus@gsk.com 

   

  Latvija 

  GlaxoSmithKline Latvia SIA  

  Tel: + 371 67312687  

  lv-epasts@gsk.com 

   

  Lietuva 

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB  

  Tel: + 370 5 264 90 00  

  info.lt@gsk.com 

   

  Luxembourg/Luxemburg 

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  

  Belgique/Belgien  

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 

   

  Magyarország 

  GlaxoSmithKline Kft.  

  Tel.: + 36 1 225 5300 

   

  Malta 

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited  

  Tel: + 356 21 238131 

   

  Nederland 

  GlaxoSmithKline BV  

  Tel: + 31 (0)30 6938100  

  nlinfo@gsk.com 

   

  Norge 

  GlaxoSmithKline AS  

  Tlf: + 47 22 70 20 00  

  firmapost@gsk.no 

   

  Österreich 

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH  

  Tel: + 43 (0)1 97075 0  

  at.info@gsk.com 

   

  Polska 

  GSK Services Sp. z o.o.  

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

   

  Portugal 

  GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.  

  Tel: + 351 21 412 95 00  

  FI.PT@gsk.com 

   

  România 

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  

  Tel: + 4021 3028 208 

   

  Slovenija 

  GlaxoSmithKline d.o.o.  

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00  

  medical.x.si@gsk.com 

   

  Slovenská republika 

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.  

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11  

  recepcia.sk@gsk.com 

   

  Suomi/Finland 

  GlaxoSmithKline Oy  

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30  

  Finland.tuoteinfo@gsk.com 

   

  Sverige 

  GlaxoSmithKline AB  

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00  

  info.produkt@gsk.com 

   

  United Kingdom 

  GlaxoSmithKline UK Ltd  

  Tel: + 44 (0)800 221441  

  customercontactuk@gsk.com 

  Andre informationskilder

  Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

  Brugervejledning

  Hvad er en inhalator?

  Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, før du bruger Incruse Ellipta første gang. Den indeholder afdelte doser og er klar til brug med det samme. 

   

  Din æske med Incruse Ellipta inhalator indeholder 

  Incruse Glaxo Group Limited, inhalationspulver 55 mikrogram 

   

  Inhalatoren er pakket i en bakke. Du må ikke åbne bakken, før du er klar til at begynde at bruge din nye inhalator. Når du er klar til at bruge din inhalator, træk da låget af for at åbne bakken. Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt. Smid posen med tørremiddel ud - du må ikke åbne, spise eller inhalere posen med tørremiddel. 

   

  Incruse Glaxo Group Limited, inhalationspulver 55 mikrogram 

   

  Når du tager inhalatoren ud af bakken, vil den være i 'lukket' position. Åbn ikke inhalatoren, før du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Når bakken er åbnet, skal du skrive datoen for ”Kasseres senest” i det dertil beregnede felt på inhalatorens etiket. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger fra den dag, hvor bakken blev åbnet. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan smides ud efter åbning. 

   

  Nedenstående brugervejledning til Ellipta inhalatoren kan både bruges til inhalator med 30 doser (30 dages forbrug) og inhalator med 7 doser (7 dages forbrug). 

   

  1) Læs dette, inden du starter

  Hvis du åbner og lukker beskyttelseshætten, uden at inhalere medicinen, så vil dosis gå tabt. En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig til inhalation. 

  Det er ikke muligt ved et tilfælde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én inhalation.  

  Incruse Glaxo Group Limited inhalationspulver, afdelt 55 mikrogram 

  2) Klargøring af dosis

  Vent med at åbne beskyttelseshætten, til du er klar til at inhalere din dosis. 

  Omryst ikke inhalatoren. 

  • Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et "klik".

  Incruse Glaxo Group Limited inhalationspulver, afdelt 55 mikrogram 

  Dosistælleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar til at blive inhaleret. 

  • Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører "klikket", vil inhalatoren ikke afgive medicin.
   Returnér den til apoteket, og bed om hjælp.

  3) Inhalér din medicin

  • Hold inhalatoren væk fra munden, og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.
   Ånd ikke ud i inhalatoren.
  • Placér mundstykket mellem læberne, og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.
   Spær ikke for luftkanalerne med dine fingre.

  Incruse Glaxo Group Limited inhalationspulver, afdelt 55 mikrogram 

  • Foretag en lang, jævn, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).
  • Fjern inhalatoren fra munden.
  • Pust stille og roligt ud.

   

  Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom du bruger inhalatoren korrekt. 

   

  Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en tør serviet, før du lukker beskyttelseshætten. 

  4) Luk inhalatoren

  Incruse Glaxo Group Limited, inhalationspulver 55 mikrogram 

  Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...