VitaCare "Glucosamin JemoPharm"

filmovertrukne tabletter 750 mg og 1500 mg

Jemo-Pharm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg filmovertrukne tabletter

VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 1500 mg filmovertrukne tabletter

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  

Du kan få VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” uden recept. Tag altid VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

  

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

  

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller andet sundhedspersonale, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 – 3 måneder. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 

 3. Sådan skal du tage VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” anvendes til symptomlindring ved let til moderat slidgigt i knæet. 

 

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 – 3 måneder. 

 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” er ikke til behandling af akutte smertefulde symptomer. Lindring af symptomer (især smertelindring) kan først forventes at indtræffe efter adskillige ugers behandling og i nogle tilfælde efter endnu længere tid.  

Hvis der ikke ses symptomlindring efter 2-3 måneder, bør fortsat behandling med glucosamin genovervejes. 

 

Hvis din læge har sagt at du skal tage VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage VITACARE® ”GLUCOSAMIN JEMOPHARM ”

Tag ikke VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”, hvis du er:

 • allergisk over for glucosamin, sulfater eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • allergisk over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr. 

 • allergisk over for soja eller jordnødder.

Vær ekstra forsigtig med at tage VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm”

Du bør kontakte lægen for at udelukke, at du har andre ledsygdomme end slidgigt, som skal have en anden behandling.  


VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” indeholder natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til dette. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet inden du tager VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”, hvis du: 

 • er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dit kolesterolindhold i blodet bliver forhøjet under behandling med Glucosamin 

 • har diabetes, da blodsukkerværdierne og insulinbehovet kan ændre sig 

 • har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med Glucosamin 

 • er i behandling med anden medicin 

 • ikke tåler visse sukkerarter, da VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” indeholder laktose

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og virkning.
 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  


Tal med lægen inden du tager VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin) 

 • antibiotika (tetracyklin) 

 • hvis du har diabetes og er i behandling med stoffer, der sænker blodsukkeret i blodet. Tæt monitorering af blodsukkeret anbefales.

Da der er begrænset viden om Glucosamins påvirkning af anden medicin og anden medicins påvirkning af Glucosamin, skal man være forsigtig med at tage VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” sammen med anden medicin.
 

Brug af VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” sammen med mad og drikke

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” kan tages sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”.
 

Graviditet 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” bør ikke anvendes under graviditet, da der er utilstrækkelig viden om anvendelse af glucosamin til gravide kvinder.
 

Amning 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” bør ikke anvendes under amning, da der ikke foreligger viden om barnets sikkerhed og om hvor meget glucosamin, der udskilles i modermælken.
 

Trafi og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om VitaCare ”Glucosamin Jemo- Pharm” påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafi Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Hvis du bliver svimmel eller træt, bør bilkørsel og betjening af maskiner undgås.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg og 1500 mg filmovertrukne tabletter

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg fi tabletter indeholder:
75,9 mg natrium pr. tablet. Den daglige natrium- indtagelse er 151,8 mg (svarende til 6,6 mmol). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.  


VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg fi tabletter indeholder:
3,0 mg lactosemonohydrat (lactose) svarende til 1,5 mg glucose og 1,5 mg galactose pr. tablet. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 1500 mg fi tabletter indeholder:
151,8 mg natrium pr. tablet. Den daglige natriumindtagelse er 151,8 mg (svarende til 6,6 mmol). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 


VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 1500 mg fi tabletter indeholder:
6,0 mg lactosemonohydrat (lactose) svarende til 3,0 mg glucose og 3,0 mg galactose pr. tablet.
Læs mere på bagsiden 


Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg og 1500 mg fi tabletter indeholder Lecithinsoja (E322) fra sojaolie. Du må ikke bruge VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanut) eller soja. 

3. Sådan skal du tage VITACARE® ”GLUCOSAMIN JEMOPhARM”

Tag altid VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre 

1500 mg dagligt. Dosis kan tages på én gang eller som 750 mg morgen og aften. Tabletterne skal synkes hele. 

 

Lindring af symptomer (især smertelindring) mærker du måske først efter fl ugers behandling. I nogle tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke oplever smertelindring efter 2 – 3 måneder, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet om fortsat behandling med VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”. VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” er ikke til behandling af akutte smertefulde symptomer.  

 

Børn og unge 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se pkt. 2).  

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

 

Hvis du har taget for mange VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm”

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget fl VitaCare ”Glucosamin JemoPharm”, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være hovedpine, svimmelhed, desorientering, smerter i leddene, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse.  

 

Hvis du har glemt at tage VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm”

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det og fortsætte behandlingen som før.  

 

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarre, forstoppelse, kvalme 

 • Hovedpine 

 • Træthed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Udslæt, kløe og rødmen

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen 

 • Svimmelhed 

 • Astma/forværring af astma 

 • Opkastning 

 • Utilstrækkelig kontrol af din diabetes 

 • Forhøjet kolesterol 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” utilgængeligt for børn. 

Opbevar VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” i original emballage, da lægemidlet er følsomt over for fugt. 

  

Brug ikke VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Efter anbrud bør lægemidlet anvendes inden for 6 måneder. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal afl medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg og 1500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Glucosamin i form af glucosaminsulfatnatriumchlorid. 

  

Øvrige indholdsstoffer:  

Tablet 

Mikrokrystallinsk cellulose 101 

Mikrokrystallinsk cellulose 102  

Lactosemonohydrat  

Prægelatineret majsstivelse  

Crospovidon 

Stearinsyre  

Poly(vinyl)alkohol 

  

Overtræk  

Titandioxid (E 171)  

Talkum (E553b)  

Lecithinsoja (E322)  

Macrogol 3350 

  

Udseende og pakningstørrelser for 750 mg og 1500 mg filmovertrukne tabletter 

Udseende 

750 mg fi tabletter: Råhvide, afl fi tabletter, 8 x 19 mm 

1500 mg fi tabletter: Råhvide, afl fi tabletter, 9,5 x 21 mm 

  

Pakningsstørrelser 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336 og 360 filmovertrukne tabletter. 

VitaCare ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg filmovertrukne tabletter fås i tabletbeholder med: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336 og 360 filmovertrukne tabletter. 

VitaCare “Glucosamin JemoPharm” 1500 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168 og 180 filmovertrukne tabletter. 

VitaCare “Glucosamin JemoPharm” 1500 mg filmovertrukne tabletter fås i tabletbeholder med 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168 og 180 filmovertrukne tabletter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

JemoPharm A/S  

Hasselvej 1 

4780 Stege 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2014.  

  

Seneste opdaterede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...