Metolazon "Abcur"

tabletter 5 mg

Abcur AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metolazon Abcur 5 mg tabletter  

metolazone 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metolazon Abcur
 3. Sådan skal du tage Metolazon Abcur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metolazon Abcur er et vanddrivende middel, der indeholder det aktive stof metolazone. Det anvendes til behandling af ødem (væskeansamlinger i vævene) ved nyresygdomme, hvor anden behandling ikke virker. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metolazon Abcur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metolazon Abcur

 • hvis du er allergisk over for metolazone eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
 • hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på vanddrivende midler, som tilhører gruppen sulfonamider eller thiazider
 • hvis du ikke længere er i stand til at lade vandet
 • ved koma eller komalignende tilstande forårsaget af skrumpelever
 • hvis du har alvorlig forstyrrelse af elektrolytbalancen i blodet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Metolazon Abcur 

 • hvis du har andre sygdomme, navnlig nyresygdom, sukkersyge eller gigt. Fortæl lægen om din sygdom.
 • hvis du får en infektion med symptomer som for eksempel feber og alvorligt svækket almentilstand eller feber med lokale symptomer på infektion, f.eks. ondt i halsen/svælget/munden eller vandladningsproblemer. I så fald skal du straks kontakte lægen. Metolazon Abcur kan bevirke et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din modstandskraft mod infektion kan blive nedsat. Du vil få taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer eventuelt er faldet stærkt (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.
 • hvis du skal opereres. I så fald skal din dosis af Metolazon Abcur omhyggeligt justeres. Informer din læge om operationen.

hvis du oplever nedsat syn eller smerter i øjnene. Dette kan være symptomer på væskeakkumulering i øjets årehinde (choroidal effusion) eller øget tryk i øjet, og det kan indtræffe inden for få timer til uger efter at du har fået Metolazon Abcur. Det kan føre til permanent synstab, hvis det ikke bliver behandlet. Har du tidligere været allergisk over for penicillin eller sulfonamid, kan risikoen være øget for en sådan udvikling 

Brug af anden medicin sammen med Metolazon Abcur

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig, har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

 

Du bør informere din læge om al yderligere medicin, du har brugt (også naturlægemidler). Dette er især vigtigt, hvis du bruger følgende lægemidler: 

 • Lithium (bruges til behandling af en bestemt form for depression)
 • Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer)
 • NSAID (bruges til behandling af smerter, feber og betændelse)
 • Ciclosporin (et lægemiddel, der påvirker immunsystemet)
 • Vanddrivende midler (undtagen Metalozon Abcur; anvendes til behandling af nyresygdomme, for højt blodtryk, hjertesvigt og skrumpelever)
 • ACE-hæmmere (bruges til behandling af for højt blodtryk og hjertesvigt)
 • Warfarin (bruges til at forebygge blodpropper)
 • Insulin eller orale lægemidler mod sukkersyge
 • Binyrebarkhormoner
 • ACTH (et hypofysehormon)
 • Sotalol (bruges til behandling af hjertesygdomme og for højt blodtryk)
 • Barbiturater (bruges til behandling af søvnløshed, angst og epilepsi)
 • Angiotension-II-antagonister (bruges til behandling af for højt blodtryk, hjertesvigt og nyreskade som følge af sukkersyge)

Brug af Metolazon Abcur sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du tager Metolazon Abcur sammen med alkohol, kan dit blodtryk falde og resultere i svimmelhed, svaghed og træthed.
Du skal tage tabletten med samme måltid hver dag, f.eks. morgenmad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du bør ikke bruge Metolazon Abcur under graviditet eller i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Behandling med Metolazon Abcur kan imidlertid forårsage bivirkninger, som påvirker evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner, såsom træthed og svimmelhed. Hvis du føler dig træt eller svimmel, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Metolazon Abcur indeholder lactosemonohydrat og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Metolazon Abcur

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Indledningsvis tages 2,5 mg dagligt. Tabletterne har delekærv på den ene side og kan opdeles i lige store doser. Lægen kan tilpasse dosis efter din reaktion på lægemidlet og om nødvendigt sætte dosis op. 

 

Du skal tage tabletten med samme måltid hver dag, f.eks. morgenmad. 

 

Du bør ikke ændre den ordinerede dosis på eget initiativ. Hvis du mener, at du ikke får en passende dosering, bedes du kontakte lægen eller apoteket. 

Hvis du har taget for meget Metolazon Abcur

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis du har taget mere af Metolazon Abcur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for stor en dosis af lægemidlet, eller f.eks. et barn har taget lægemidlet ved en fejltagelse, skal du kontakte lægen eller hospitalet for at få vurderet risikoen. 

En overdosis Metolazon Abcur kan medføre tørst, kvalme, opkastning, desorientering, døsighed, muskelkramper og lavt blodtryk. I svære tilfælde kan en overdosis medføre uregelmæssig puls. 

Hvis du har glemt at tage Metolazon Abcur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Metolazon Abcur, og kontakt straks en læge eller nærmeste skadestue, hvis du oplever nogen af følgende symptomer:

Sjælden, kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 behandlede 

 • Influenzalignende symptomer, ondt i halsen/svælget/munden, træthed eller vandladningsproblemer. Dette kan skyldes et fald i indholdet af hvide blodlegemer (agranulocytose)
 • En svær hudreaktion, der begynder med et smertefuldt rødt område, udvikler sig til store blærer, hvorefter lag af huden afskalles (toksisk epidermal nekrolyse)

 

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra de foreliggende data)  

 • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det øjets årehinde (choroidal effusion) eller akut snævervinklet grøn stær (glaukom).

Andre bivirkninge, der kan forekomme ved brug af Metolazon Abcur:

Almindelig: kan forekomme hos indtil 1 ud af 10 behandlede  

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og diarré
 • Muskelkrampe
 • Hovedpine, svimmelhed og træthed
 • Lavt indhold af kalium, natrium og chlorid i blodet
 • Højt indhold af urinsyre, urinstof, kreatinin og sukker i blodet
 • Sukker i urinen

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos indtil 1 ud af 100 behandlede  

 • Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
 • Hududslæt
 • Irritation (inflammation) af blodkarrene
 • Urinsyregigt (podagra)

 

Sjælden: kan forekomme hos indtil 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Nedsat antal røde blodlegemer
 • Nedsat antal blodplader
 • For højt calciumindhold i blodet
 • For lavt magnesiumindhold i blodet
 • Leverbetændelse (hepatitis) og ophobning af galde i leveren (intrahepatisk kolestase)
 • Nyresvigt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metolazon Abcur indeholder:

 • Aktivt stof: metolazone 5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer er croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat og natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Metolazon Abcur tabletter er runde, biplane, hvide til gullige tabletter med skrå kanter og enkelt delekærv. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Metolazon Abcur fås i blisterpakning med 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abcur AB  

Box 1452 

251 14 Helsingborg  

Sverige 

Fremstiller

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH  

Goerzallee 305 b, 

DE-14167 Berlin  

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland, Norge, Sverige, Island: Metolazon Abcur  

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...