Fusidinsyre/hydrocortisonacetat "2care4"

creme 10+20 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 20 mg/g + 10 mg/g creme
Fusidinsyre/hydrocortisonacetat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4
 3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning. 

Det er en medicin til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe). 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, hydrocortisonacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hudinfektion , som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
 • hvis du har tuberkulose .
 • hvis du har eksem rundt om munden .
 • hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigtshuden).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4. 

 • Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 skal påsmøres med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær øjnene. Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 creme må ikke komme i øjnene.
 • Sig til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Du må ikke bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 i mere end 2 uger. Længere tids behandling kan medføre risiko for øgning af bivirkninger og udvikling af resistens, fx kan din hud blive tynd.
 • Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 kan skjule mulige symptomer på infektion.
 • Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere latent infektion.

Børn og unge

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 skal bruges med forsigtighed hos børn. 

Brug af anden medicin sammen med Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Hvis du er gravid eller ammer bør behandlingen vurderes og bestemmes af en læge. 

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 skal bruges med forsigtighed ved graviditet. 

 

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 creme kan bruges under amning, men det anbefales at undgå brug på brysterne. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 har ingen virkning på evnen til at køre og betjene maskiner. 

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 indeholder butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol og kaliumsorbat (E202)

Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol kan også irritere øjne og slimhinder (fx næseslimhinder og læber). 

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Brug til børn, unge og voksne:
Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange daglig. Du må ikke bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 i mere end 2 uger. 

 

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles. 

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du har glemt at bruge dette lægemiddel, skal du påsmøre det så hurtigt som muligt. Påsmør derefter lægemidlet til den normale tid. 

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 til 10 ud af 100 personer): 

 • reaktion på påføringsstedet (fx hudirritation, svien eller kløen)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • overfølsomhed
 • kontakteksem
 • forværring af eksem
 • udslæt

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • sløret syn

 

Andre bivirkninger forårsaget af længerevarende behandling af milde kortikosteroider såsom hydrocortison omfatter: 

 • tynd hud (hudatrofi)
 • eksem
 • striber på huden kan forekomme
 • udvidelse af de små blodkar i huden
 • vedvarende rødme (rosacea)
 • rødmen i huden (erytem)
 • depigmentering
 • uønsket hårvækst (hypertrichosis)
 • overdreven svedtendens (hyperhidrosis)
 • blåmærker
 • systemiske bivirkninger af milde kortikosteroider, som hydrokortison, omfatter binyrebarksuppression specielt ved langvarig topikal administration.
 • komplikationer, hvis administreret for tæt på øjet (fx forhøjet intraokulært tryk og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Holdbarhed efter anbrud: 3 måneder.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: fusidinsyre og hydrocortisonacetat. 1 gram creme indeholder 20 mg fusidinsyre og 10 mg hydrocortisonacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol, glycerol, paraffinolie, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød paraffin, all-rac-α-tocopherol, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 er en hvid creme. 

 

Hver pakning indeholder tuber med 2 x 15 gram eller en tube med 30 gram creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Fusidinsyre/hydrocortisonacetat 2care4 svarer til Fucidin® Hydrocortison. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...