Basiron®

gel 5%

Galderma Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Basiron Wash gel 5 % 

Benzoylperoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Basiron Wash nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Basiron Wash
 3. Sådan skal du bruge Basiron Wash
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Basiron Wash forhindrer vækst af aknebakterien. Basiron Wash fremmer også afskalning af huden og fjerner derved det overskydende hornlag, der lukker talgkirtlerne og porerne i huden. 

 

Du kan bruge Basiron Wash til at behandle bumser (acne vulgaris). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Basiron Wash

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Basiron Wash

Hvis du er allergisk over for benzoylperoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Basiron Wash (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kun til udvortes brug.  

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Basiron Wash: 

Hvis du får en mild brændende fornemmelse, rødme og afskalning på det hudområde, du behandler med Basiron Wash, og den brændende fornemmelse ikke holder op efter et par dages pause med behandlingen. 

 

Vær opmærksom på: 

 • Benzoylperoxid kan forårsage hævelse og blæredannelse på huden. Hold op med at bruge lægemidlet, hvis disse symptomer opstår.
 • Ikke at få Basiron Wash i øjnene, munden, næsebor eller på slimhinder. Får du Basiron Wash i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rigelige mængder vand.
 • At bruge Basiron Wash med forsigtighed på halsen og på andre følsomme områder.
 • At du ikke bør bruge Basiron Wash på beskadiget hud. Der er risiko for allergi.
 • At du skal undgå solbadning og UV-stråling (også solarium), mens du bruger Basiron Wash.
 • At præparatet kan blege hår, tøj og andre materialer.

Brug af anden medicin sammen med Basiron Wash

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Tal med lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger: 

 • Anden medicin, der virker afskallende, irriterende eller udtørrende (f.eks isotretinoin, azelainsyre).
 • Anden medicin på huden, der kan ødelægges af Basiron Wash.
 • Medicin mod skader i huden (tretinoin). Du kan bruge den ene medicin om morgenen og den anden om aftenen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet:
Du må kun bruge Basiron Wash efter lægens anvisning.
 

Amning:
Erfaringer med Basiron Wash er begrænsede. Du må derfor så vidt muligt ikke bruge Basiron Wash, hvis du ammer.
Du bør ikke bruge Basiron Wash på brystet. Barnet kan få Basiron Wash i munden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Basiron Wash påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Basiron Wash

Brug altid Basiron Wash nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Hvis din læge ikke har foreskrevet andet, skal du bruge Basiron Wash 1 eller 2 gange daglig på den angrebne hud (for eksempel ansigt og ryg). 

 

Gør huden våd, kom gelen på hænderne, og vask det angrebne hudområde med gelen. Lad gelen virke i 1-5 minutter, og skyl derefter huden omhyggeligt med vand. Tør til sidst huden af. 

Hvis du har brugt for meget Basiron Wash

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Basiron Wash, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Basiron Wash. I stedet kan de få udtalt irritation af huden. 

Hvis du har glemt at bruge Basiron Wash

Du skal bruge Basiron Wash, så snart du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 

Meget almindelig (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Tør hud
 • Rødme
 • Afskalning af huden
 • Brændende fornemmelse i huden

 

Almindelig (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

 • Kløe i huden (pruritus)
 • Smerte i huden (stikkende smerte)
 • Hudirritation (irritativ kontaktdermatitis)

 

Ikke almindelige (det forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1000 behandlede) 

 • Allergisk kontaktdermatitis

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hævelse i ansigtet
 • Alvorlige allergiske reaktioner
  Tegnene på en alvorlig allergisk reaktion kan være:
  • hævet og kløende udslæt (nældefeber)
  • hævelse i ansigt, øjne, læber, tunge eller mund (angioødem) med vejrtrækningsbesvær
  • besvimelse

Symptomerne er normalt reversible, hvis behandlingen er reduceret i hyppighed eller afbrydes. Afbryd behandlingen og kontakt din læge, hvis symptomerne er generende, eller du får hævelse i ansigtet eller alvorlige allergiske reaktioner. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Basiron Wash utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C. 

 

Brug ikke Basiron Wash efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udløbsdato.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Basiron Wash indeholder

 • Aktivt stof : benzoylperoxid.
 • Øvrige indholdsstoffer: acrylat copolymer, glycerol, carbomer 940, natrium C14-16 olefinsulfonat, natriumhydroxid, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

100 g tube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB  

Seminariegatan 21 

752 28 Uppsala  

Sverige 

Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335, E-mail: nordic@galderma.com. 

Fremstiller

Laboratoires Galderma  

ZI Montdésir 

74540 Alby-sur-Chéran  

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...