Pulmicort Turbohaler

inhalationspulver 400 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pulmicort® Turbuhaler® 100, 200 og 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmicort Turbuhaler
 3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbuhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 


Når du inhalerer gennem Pulmicort Turbuhaler, følger medicinen med ned i lungerne. 


Du kan bruge Pulmicort Turbuhaler til at forebygge astma. Pulmicort Turbuhaler er en forebyggende behandling og virker ikke på et pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Pulmicort Turbuhaler regelmæssigt, også når du ikke har symptomer. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmicort Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Pulmicort Turbuhaler

 • hvis du er allergisk over for budesonid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn bruger Pulmicort Turbuhaler. 

 • Hvis du får eller har en infektion i øjne, mund eller luftveje, bør du kontakte din læge.
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort Turbuhaler, skal du tale med din læge om, at dit barn skal have motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i kosten, evt. som kosttilskud.
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort Turbuhaler i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.
 • Hvis du som voksen bruger Pulmicort Turbuhaler, skal du tale med din læge om, hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin.
 • Hvis du bruger Pulmicort Turbuhaler i mere end 5 år, skal du tale med din læge om kontrol af dine knogler med en scanning.
 • Hvis din astma forværres, eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger. Kontakt lægen.
 • Hvis du har alvorlige problemer med leveren, kontakt lægen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Pulmicort Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Tal med din læge 

 • Hvis du bruger Pulmicort Turbuhaler, samtidig med du tager prednisolon (binyrebarkhormon i tabletform).
 • Hvis du får medicin mod svampeinfektioner (ketokonazol eller itraconazol).
 • Hvis du bruger lægemidler, som kaldes proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til behandling af HIV-infektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet: Du kan bruge Pulmicort Turbuhaler, men kun efter aftale med lægen.
Amning: Du kan bruge Pulmicort Turbuhaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbuhaler

Brug altid Pulmicort Turbuhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen. 

Den anbefalede dosis er:

100 mikrogram/dosis:
Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:
2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1-4 sug (svarende til 100-400 mikrogram) 2 gange dagligt.
Du må højst tage 8 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:
4-8 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt.
Du må højst tage 8 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Brug til børn på 6 år og derover:
Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation:

2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1-2 sug (svarende til 100-200 mikrogram) 2 gange dagligt.
Dit barn må højst få 4 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform:
2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 2 gange dagligt.
Dit barn må højst få 4 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:
Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver.
Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt.
Du skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

200 mikrogram/dosis:
Voksne:
 

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:
1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 eller 2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:
2-4 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Brug til børn på 6 år og derover:
Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1 sug (svarende til 200 mikrogram) 2 gange dagligt. Dit barn må højst få 2 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform:
1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 2 gange dagligt. Dit barn må højst få 2 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:
Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver.
Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt.
Du skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

400 mikrogram/dosis:
Voksne:
Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 eller 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:
1-2 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Brug til børn 6 år og derover:
Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 gang dagligt og højst 1 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform:
1 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:
Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver.
Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt.
Du skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

Børn kan i starten have brug for hjælp fra en voksen, når de anvender Pulmicort Turbuhaler. 

Hvis du har brugt for meget Pulmicort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Pulmicort Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Det er vigtigt, at du bruger den dosis der står på etiketten fra apoteket eller som aftalt med din læge.
Du må ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have fået lægelig vejledning. 

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort Turbuhaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Forsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Pulmicort Turbuhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Vejrtrækningsbesvær lige efter brug af Pulmicort Turbuhaler. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) samt hævelse af ansigt, læber og tunge. Ring 112.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hæshed, hoste og irritation i svælget.
 • Svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tænder lige efter, du har taget medicinen, for at undgå det). Du kan eventuelt blive behandlet for eventuel svamp i munden hurtigt og samtidig med, at du bruger Pulmicort. Tal med din læge.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Muskelkramper.
 • Rysten.
 • Angst.
 • Depression. Denne bivirkning er mest sandsynlig hos børn.
 • Sløret syn.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt, nældefeber, eksem og kløe.
 • Søvnproblemer, følelse af bekymring.
 • Rastløshed, nervøsitet og adfærdsmæssige ændringer. Disse bivirkninger er mest sandsynlige hos børn.
 • Talebesvær.
 • Nedsat vækst hos børn og unge.
 • Blå mærker.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Stærk anspændthed, irritabilitet eller truende, evt. voldelig adfærd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pulmicort Turbuhaler utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt til.

Brug ikke Pulmicort Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pulmicort Turbuhaler indeholder:

 • Aktivt stof: budesonid. 1 dosis indeholder henholdsvis 100, 200 eller 400 mikrogram budesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:
Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver er et hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pakningsstørrelser:
Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogram/dosis fås i pakningsstørrelser à 200 doser.
Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogram/dosis fås i pakningsstørrelser à 100 doser, 200 (2 x 100) doser og 200 doser.
Pulmicort Turbuhaler 400 mikrogram/dosis fås i pakningsstørrelser à 100 doser, 100 (2 x 50) doser, 200 (4 x 50 ) doser, 200 (2 x 100) doser og 200 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Pulmicort® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca-koncernen.

Pulmicort® Turbuhaler® svarer til Spirocort® Turbuhaler®. 

Brugervejledning

Klargøring af din nye Pulmicort Turbuhaler-inhalator

Pulmicort Turbuhaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis 

Inden du bruger din nye Pulmicort Turbuhalerinhalator for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde:  

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Pulmicort Turbuhaler-inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Pulmicort Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruges Pulmicort Turbuhaler

1. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Pulmicort Turbuhaler lodret med bundstykket nedad. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler inhalator.
Drej bundstykket én gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først. Du vil høre en klikkende lyd. 

Pulmicort Turbuhaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
3. Pust ud (ikke i Pulmicort Turbuhaler).
4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Pulmicort Turbuhaler, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst. 

Pulmicort Turbuhaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
5. Tag Pulmicort Turbuhaler fra munden og ånd langsomt ud.
6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage punkt 2-5.
7. Skru beskyttelseshætten på.
8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud.
Du kan eventuelt bruge Pulmicort Turbuhaler lige før, du børster tænder.

Vigtigt
Følg nøje brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Pulmicort Turbuhaler afgiver ved korrekt brug altid én dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er meget lille, er det muligt, at du hverken kan smage eller fornemme den.
Fra Pulmicort Turbuhaler indånder du kun det virksomme stof, der er ingen hjælpestoffer. 

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.

OBS! Du må ikke rengøre mundstykket med vand. Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår er Pulmicort Turbuhaler tom?
I et lille "vindue" på siden af Turbuhaler kommer et rødt mærke frem fra oven, når der er ca. 20 doser tilbage.

Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, bør du skifte til en ny Turbuhaler. 

Pulmicort Turbuhaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
Dosisindikatoren tæller det antal gange, bundstykket er blevet drejet frem og tilbage.
Den lyd der kan høres, når du ryster Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...