Kestine

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

Almirall, S.A.

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kestine 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter  

ebastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.
 • Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kestine
 3. Sådan skal du tage Kestine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kestine er et lægemiddel, som hører til gruppen af ikke-sløvende antihistaminer. Det virker ved at hæmme allergiske reaktioner, der opstår efter forskellige påvirkninger udefra. 

Kestine bruges især ved nældefeber, høfeber, insektstik og allergisk snue. Kestine kan også anvendes ved andre allergiske reaktioner. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage KESTINE

Tag ikke Kestine:

hvis du er allergisk over for ebastin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kestine (angivet i pkt. 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Kestine, hvis du har svært nedsat leverfunktion. 

Hvis du skal have foretaget blod- eller urinprøver, skal du oplyse, at du er i behandling med Kestine. Mundtørhed øger risikoen for huller i tænderne hos nogle patienter. Du bør derfor være ekstra opmærksom på at holde en god mundhygiejne. 

Brug af anden medicin sammen med Kestine

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol)
 • antibiotikum (erythromycin)
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin)

Brug af Kestine sammen med mad og drikke

Du kan tage Kestine i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, bør du ikke tage Kestine. 

 

Amning  

Hvis du ammer, bør du ikke tage Kestine, da man ikke ved, om Kestine går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man har ikke observeret nogen påvirkning af den psykomotoriske funktion eller evnen til at køre bil eller betjene maskiner ved de anbefalede terapeutiske doser. Da døsighed og svimmelhed er nogle af de mulige bivirkninger, bør du holde øje med, hvordan du reagerer på denne medicin, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

Kestine indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Kestine indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage KESTINE

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Tag tabletten med rigelig væske. 

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne og børn over 12 år: 10 mg dagligt. Ved sværere symptomer kan dosis øges til 20 mg en gang dagligt.
 • Børn under 12 år: Erfaringen med brug af Kestine er begrænset. Kestine bør derfor ikke anvendes. Spørg lægen.
 • Nedsat leverfunktion: Ved svært nedsat leverfunktion bør du ikke tage mere end 10 mg dagligt. Tal med lægen.

Hvis du har taget for mange Kestine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kestine, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er træthed, mundtørhed og synsforstyrrelser (nedsat evne til at fokusere). Ved meget højere doser end anbefalet ses hjertebanken og hurtig puls. 

Hvis du har glemt at tage Kestine

Tag den glemte tablet så snart du kommer i tanke om det. Du må højst tage 20 mg dagligt. Spørg lægen eller på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret fra kliniske forsøg og efter markedsføring af lægemidlet: 

 

Meget almindelige bivirkninger (set hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine

Almindelige bivirkninger (set hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Døsighed
 • Mundtørhed

Sjældne bivirkninger (set hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Nervøsitet, søvnløshed
 • Svimmelhed, nedsat følesans, smagsforstyrrelser
 • Hjertebanken, hurtig puls
 • Opkastning , mavesmerter, , kvalme, fordøjelsesbesvær
 • Leverproblemer, unormale leverfunktionsprøver
 • Nældefeber, udslæt, betændelse i huden
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Væskeansamlinger, træthed

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data: 

 • Vægtøgning
 • Øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

Opbevar Kestine i original karton, da lægemidlet er følsomt over for lys. Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kestine 10 og 20 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ebastin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), croscarmellosenatrium (E 468) og macrogol 6000 (E 1521). Farvestof: Titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kestine er hvide, runde, filmovertrukne tabletter.  

10 mg er mærket "E 10" på den ene side. 

20 mg er mærket "E 20" på den ene side. 

Kestine fås i pakningsstørrelser á 10, 30 og 100 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Almirall SA, Ronda General Mitre, 151 E-08022 Barcelona, Spanien 

Fremstiller

Industrias Farmacéuticas Almirall S.A
Ctra. de Martorell 41-61
E-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona
Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...