Holoclar

vævskultur, levende

Holostem

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Holoclar 79.000 - 316.000 celler/cm2 vævskultur, levende. 

Ex vivo-ekspanderede, autologe, humane corneaepitelceller indeholdende stamceller. 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg kirurgen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt kirurgen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Holoclar
 3. Sådan får du Holoclar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Holoclar er et lægemiddel, der anvendes til at udskifte beskadigede celler i hornhinden (det klare lag, der dækker den farvede iris foran i øjet), herunder limbale celler, som normalt hjælper med at holde dit øje raskt. 

 

Holoclar består af et lag af dine celler, som er blevet dyrket (ex vivo-ekspanderet) fra en prøve limbale celler, der blev taget fra dit øje ved et lille kirurgisk indgreb, som kaldes en biopsi. Hvert Holoclar- præparat fremstilles individuelt og er kun beregnet til en enkelt behandling, selvom behandlinger kan gentages. Cellerne, der anvendes til at fremstille Holoclar, er kendt som autologe, limbale celler. 

 • Autolog betyder, at det er dine egne celler.
 • Limbus er en del af øjet. Det er kanten, der omkranser den farvede midte (iris) i øjet. Billedet viser, hvor limbus befinder sig iøjet.
 • Limbus indeholder limbale celler, som normalt hjælper med til at bevare øjets sundhed og nogle af disse er stamceller, som kan generere nye celler. Disse nye celler kan erstatte de beskadigede celler i øjet.

Holoclar Holostem Terapie Avanzate S.r.l. vævskultur, levende 

Holoclar implanteres for at reparere øjets beskadigede overflade hos voksne. Når øjet er svært beskadiget af fysiske eller kemiske forbrændinger, kan der opstå en hel del ar dannelse, og limbus kan blive beskadiget. Beskadigelse af limbus standser normal heling, hvilket betyder, at beskadigelsen af dit øje aldrig helt kan repareres. 


Ved at tage nogle raske limbale celler, dyrkes et nyt lag raskt væv i laboratoriet på et understøttende fibrin lag, som er en proteinstruktur. En kirurg implanterer dernæst dette vævslag i den beskadigede hornhinde, som hjælper dit øje med at hele normalt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Holoclar

Du må ikke få Holoclar:

 • hvis du er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i Holoclar (angivet i punkt 6) eller over for bovint serum og museceller.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt kirurgen, før du får Holoclar. 

 

Holoclar fremstilles individuelt fra dine egne celler, så de matcher dig, og må ikke anvendes af andre end dig selv. 

 

Hvis du har en akut øjeninfektion eller hævede, røde (betændte) øjne, skal din behandling udsættes, indtil du er blevet rask. 

 

I fremstillingen af Holoclar anvendes der to indholdsstoffer fra dyr. Et er føtalt bovint serum, som stammer fra køer, og som anvendes i dyrkningen af dine celler. Det andet indholdsstof er en særlig slags inaktiveret musecelle, som anvendes til at dyrke dine limbale celler. Hvis du er allergisk over for et eller begge disse indholdsstoffer, vil du ikke få dette lægemiddel (se ovenfor under ’Du må ikke få Holoclar’). 

 

Hvis du har et af de følgende problemer med øjnene, skal de behandles, før dette lægemiddel anvendes: 

 • Ujævneøjenlåg
 • Ardannelse på bindehinden (det beskyttende lag over det hvide i øjet) med beskadigelse, hvor den forbindes til indersiden af øjenlågene (fornix-forkortelse).
 • Øjnenes manglende evne til at mærke smerte (følelsesløs hornhinde eller bindehinde eller nedsat følelse)
 • Vækst af bindehinden over hornhinden (pterygium)
 • Ekstremttørreøjne.

Andre tilfælde, hvor Holoclar ikke kan anvendes 

Selvom kirurgen allerede har taget en lille prøve limbale celler (en biopsi), der er nødvendig for at kunne fremstille lægemidlet, er det muligt, at du ikke vil kunne få behandling med Holoclar. Dette er tilfældet, hvis biopsien ikke er god nok til at fremstille Holoclar, cellerne ikke kan dyrkes i laboratoriet eller de dyrkede celler ikke opfylder alle kvalitetskrav. Din kirurg vil informere dig om dette. 

Børn og unge

Kun et meget lille antal børn er blevet behandlet indtil videre, så det vides ikke, om produktet er sikkert at anvende til børn eller hvor effektivt det er. 

 

Nyre- og leverproblemer  

Hvis du har lever- eller nyresygdom, skal du inden behandlingens start tale med kirurgen. 

Brug af anden medicin sammen med Holoclar

Nogle øjendråber indeholder et konserveringsmiddel kaldet "benzalkoniumchlorid". Dette indholdsstof kan beskadige cellerne, som Holoclar er fremstillet af. Brug ikke øjendråber, der indeholder benzalkoniumchlorid og/eller andre konserveringsmidler. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, bør behandlingen med dette lægemiddel udsættes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Holoclar gives til dig via et indgreb i øjet og dette vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Derfor må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, når du har fået Holoclar anbragt i øjet, indtil kirurgen fortæller dig, at det er sikkert at gøre dette. Følg kirurgens råd nøje. 

3. Sådan får du Holoclar

Holoclar kan kun ordineres og gives af en øjenkirurg på et hospital.  

Behandlingen med Holoclar er en procedure i 2 trin. 

Besøg 1: Biopsi tages

Ved det første besøg vil kirurgen udføre en biopsi, som betyder fjernelse af en meget lille mængde væv med limbale celler (fra øjet). Før biopsien vil kirurgen give dig øjendråber til at bedøve dit øje og udtage biopsien ved et lille indgreb. Denne biopsi vil dernæst blive anvendt til at fremstille Holoclar. Når biopsien er blevet taget, vil kirurgen ordinere en antibiotikakur til dig for at reducere risikoen for en infektion. 

Det vil tage adskillige uger at fremstille Holoclar. 

Besøg 2: Holoclar-implantation

Ved det andet besøg vil kirurgen: 

 • Bedøve dit øje
 • Fjerne hornhindens arrede overflade
 • Erstatte den med Holoclar

På dagen for indgrebet vil kirurgen bedøve dit øje og vil dernæst fastgøre kanten af din nye hornhinde med sting for at sikre, at Holoclar bliver på plads. Dit øjenlåg vil blive lukket med plaster i tre dage, og du skal have en forbinding over øjet i 10 til 15 dage efter implantationen. 

 

Efter indgrebet vil du få ordineret en kur med lægemidler for at sikre en fuldstændig heling: Antibiotika for at reducere risikoen for en infektion og steroider for at reducere hævelse og irritation. Det er meget vigtigt, at du bruger alle lægemidler, der er ordineret af din kirurg, da Holoclar måske ellers ikke virker. Du bedes læse indlægssedlen for de enkelte lægemidler, du får, for yderligere information om disse lægemidler. 

 

Spørg kirurgen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De fleste bivirkninger påvirker øjet, hvoraf nogle er forårsaget af indgrebet. De fleste bivirkninger er lette og forsvinder nogle uger efter indgrebet. 

 

De alvorligste bivirkninger er problemer med cornea (erosion) og perforation af cornea, hvilket kan forekomme inden for 3 måneder efter Holoclar implantation. Sker det, skal du kontakte din læge. 

 

Meget almindelig: kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer  

 • Betændelse i øjenlågene (blepharitis)

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer  

 • Blødning rundt om indgrebsstedet, hvor Holoclar blev indsat
 • Problemer med hornhinden (erosion)
 • Øget tryk i øjet (glaukom)
 • Øjensmerter
 • Betændelse i hornhinden

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer  

 • Øjenlidelser - klæbrighed af øjenlåget, blodskudte øjne, hævelse af øjet, perforation af hornhinden og øjenirritation
 • Lysfølsomhed
 • Overvækst rundt om implantatet (metaplasi)
 • Infektion i cornea
 • Stingene knækker
 • Besvimelse
 • Blødning fra øjenlågets hud

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med kirurgen. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C eller under 15 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

Opbevar Holoclar i stålbeholderen i plastposen indtil indgrebet. Det er for at beskytte det mod forurening med bakterier. 

Holoclar må ikke bestråles eller steriliseres. 

 

Da lægemidlet vil blive anvendt under et indgreb, er hospitalspersonalet ansvarligt for den korrekte opbevaring af lægemidletfør og under dets anvendelse, samt for den korrekte bortskaffelse. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Holoclar indeholder:

 • Aktivt stof: 300.000-1.200.000 af dine levende øjenceller, af hvilket 3,5 % gennemsnitligt er stamceller. Hver kvadratcentimeter af Holoclar indeholder 79.000-316.000 celler.
 • Øvrige indholdsstoffer: et er fibrin - et klart, understøttende lag, der anvendes til at holde Holoclar intakt, det andet er en væske, der indeholder aminosyrer, vitaminer, salte og kulhydrater, til at opbevare cellerne i hætteglasset kaldet Dulbecco’s Modified Eagles-medium, suppleret med L-glutamin.

Udseende og pakningsstørrelse

Holoclar er et lag celler til implantation i dit øje. Cellerne holdes i live i en lille, steril beholder. Lægemidlet anbringes i flere lag emballage, som beskytter lægemidlet mod bakterier og sikrer, at Holoclar opbevares ved en stabil temperatur i 36 timer, hvis det opbevares ved stuetemperatur. 

 

Hver pakke indeholder en individuel behandlingsdosis, som er stor nok til at dække din hornhinde. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Holostem Terapie Avanzate s.r.l. 

Via Glauco Gottardi 100, Modena, 41125, Italien  

Telefon: +39 059 2058070 

Fax: +39 059 2058115 

 

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet. 

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført. 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...