Atomoxetin "Orion"

hårde kapsler 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atomoxetin Orion 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og100 mg hårde kapsler  

atomoxetin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atomoxetin Orion
 3. Sådan skal du tage Atomoxetin Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse 

Atomoxetin Orion indeholder atomoxetin og bruges til behandling af ADHD (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder). Det bruges til  

 • børn på 6 år og ældre
 • unge
 • voksne

Det bruges kun som en del af den samlede behandling af sygdommen, som også kræver behandling, der ikke omfatter medicin, som f.eks. vejledning og adfærdsterapi. 


Det er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år, da man ikke ved, om lægemidlet virker eller er sikkert at bruge hos disse. 


Hos voksne bruges Atomoxetin Orion til at behandle ADHD, når symptomerne er meget generende og påvirker arbejdet eller det sociale liv, og når der har været symptomer på sygdommen i barndommen. 

 

Virkning  

Atomoxetin Orion øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der produceres naturligt, og som øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten hos patienter med ADHD. Dette lægemiddel er ordineret for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på ADHD. Dette lægemiddel er ikke centralt stimulerende og er derfor ikke vanedannende.
Når du er begyndt at tage dette lægemiddel, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne. 

 

Om ADHD  

Børn og unge med ADHD kan have: 

 • svært ved at sidde stille og
 • svært ved at koncentrere sig.

 

De kan ikke gøre for, at de ikke kan disse ting. Mange børn og unge kæmper med dette. Men med ADHD kan det skabe problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og ved at læse lektier. De har svært ved at opføre sig pænt derhjemme, i skolen eller andre steder. ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens. 


Voksne med ADHD kan have svært ved at gøre de samme ting, som børn har svært ved, og det kan betyde, at de har problemer med: 

 • arbejde
 • forhold
 • lavt selvværd
 • uddannelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atomoxetin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Atomoxetin Orion, hvis du:

 • er allergisk over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atomoxetin Orion (angivet i afsnit 6).
 • har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), f.eks. phenelzin, inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre psykiske lidelser. Hvis du tager Atomoxetin Orion sammen med en MAO-hæmmer, kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være livstruende. Du skal også vente mindst
 • 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Atomoxetin Orion.
 • har øjensygdommen snævervinklet glaukom (”grøn stær”, der er forhøjet tryk i øjet)
 • har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls og/eller blodtryk, da dette kan være en virkning af Atomoxetin Orion
 • har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar
 • har en tumor i binyrerne (fæokromocytom).

 

Du må ikke tage Atomoxetin Orion, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Tal med din læge eller med apotekspersonalet inden du tager Atomoxetin Orion, hvis der er noget du er usikker på, da Atomoxetin Orion kan forværre disse problemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Både voksne og børn skal være opmærksomme på de følgende advarsler og forsigtighedsregler. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atomoxetin Orion, hvis du har: 

 • tanker om at begå selvmord eller om at forsøge at begå selvmord
 • problemer med hjertet (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Atomoxetin Orion kan øge din puls (hjertefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertefejl.
 • højt blodtryk. Atomoxetin Orion kan øge blodtrykket.
 • lavt blodtryk. Atomoxetin Orion kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos personer med lavt blodtryk.
 • problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens
 • hjerte-kar-sygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde
 • leverproblemer. Du skal muligvis have en lavere dosis.
 • psykotiske symptomer, herunder hallucinationer (hører stemmer eller ser ting, som ikke findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed
 • mani (opstemt eller overspændt, hvilket medfører unormal adfærd) og ophidselse
 • aggressive følelser
 • uvenlige og vrede (fjendtlige) følelser
 • haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Atomoxetin Orion kan øge hyppigheden af krampeanfald.
 • et anderledes humør, end du plejer (humørsvingninger), eller føler dig meget trist
 • gentagne og svært kontrollerbare trækninger hvor som helst i kroppen, eller du gentager lyde og ord.

 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, inden du starter behandlingen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det er vigtigt, fordi Atomoxetin Orion kan forværre disse problemer. Din læge vil kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig. 

 

Undersøgelser, som din læge vil udføre, inden du begynder at tage Atomoxetin Orion  

Disse undersøgelser udføres for at afgøre, om Atomoxetin Orion er den rette medicin til dig. 


Din læge vil måle 

 • dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før og under behandlingen med Atomoxetin Orion
 • din højde og vægt under behandlingen med Atomoxetin Orion, hvis du er et barn eller en teenager.

 

Din læge vil tale med dig om: 

 • du bruger anden medicin
 • der er tilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre helbredsproblemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie måtte have.

 

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt. Det vil hjælpe din læge med at afgøre, om Atomoxetin Orion er den rette medicin til dig. Din læge kan beslutte, at det er nødvendigt med flere undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Atomoxetin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er din læge, som beslutter, om du må tage Atomoxetin Orion sammen med andre former for medicin, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt for din læge at justere din dosis eller øge din dosis meget langsomt. 


Atomoxetin Orion må ikke bruges sammen med medicin, som kaldes MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere), som bruges mod depression. Se afsnit 2 ”Tag ikke Atomoxetin Orion”. 


Hvis du tager anden medicin, kan Atomoxetin Orion påvirke, hvor godt den virker, eller forårsage bivirkninger. Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Atomoxetin Orion, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • medicin, der øger blodtrykket, eller som bruges til at behandle blodtrykket
 • medicin mod depression, f.eks. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin eller paroxetin
 • visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder medicin, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du spørger apotekspersonalet til råds, når du får denne type produkter.
 • nogle former for medicin, der bruges til at behandle psykiske lidelser
 • medicin, der er kendt for at øge risikoen for krampeanfald
 • visse lægemidler, der medfører, at Atomoxetin Orion bliver i kroppen i længere tid end normalt (såsom quinidin og terbinafin)
 • salbutamol (mod astma) kan give dig en følelse af, at dit hjerte galoperer, når du tager det gennem munden eller som indsprøjtning. Men det vil ikke forværre din astma.

 

Nedenstående lægemidler kan medføre en øget risiko for en unormal hjerterytme, når de tages sammen med Atomoxetin Orion: 

 • medicin, der bruges til at kontrollere hjerterytmen
 • medicin, som ændrer koncentrationen af salte i blodet
 • medicin til forebyggelse og behandling af malaria
 • visse typer antibiotika (såsom erythromycin og moxifloxacin).

 

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Atomoxetin Orion, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den medicin du eventuelt tager, indgår i listen ovenfor. 

Graviditet og amning

Det vides ikke, om dette lægemiddel kan påvirke det ufødte barn eller udskilles i modermælken.  

Dette lægemiddel bør ikke bruges under graviditet, medmindre din læge har rådet dig til det.‌‌
Du skal enten undgå at tage dette lægemiddel, hvis du ammer eller stoppe med at amme. 

 

Hvis du: 

 • er gravid eller ammer
 • har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid
 • planlægger at amme dit barn

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, søvnig eller svimmel, efter at du har taget Atomoxetin Orion. Det skal du tage hensyn til, hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, indtil du ved, hvordan Atomoxetin Orion virker på dig. Hvis du føler dig træt, søvnig eller svimmel, skal du ikke køre bil eller arbejde med maskiner. 

 

Vigtig information om kapslernes indhold  

Du må ikke åbne Atomoxetin Orion-kapslerne, da indholdet kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt som muligt. 

 

Hjælpestoffer  

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Atomoxetin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du skal som regel tage Atomoxetin Orion en eller to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften). 

 • Børn må ikke tage dette lægemiddel uden hjælp fra en voksen.
 • Hvis du føler dig søvnig eller utilpas, når du tager medicinen en gang dagligt, kan din læge ændre det til, at du skal tage medicinen to gange dagligt.
 • Kapslerne skal synkes hele, og du kan tage dem enten sammen med eller uden mad.
 • Kapslerne må ikke åbnes, og indholdet af kapslerne må ikke fjernes og indtages på anden vis.
 • Tag medicinen på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Så meget skal du tage

Hvis du er et barn eller teenager (6 år eller ældre):  

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Atomoxetin Orion du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil sædvanligvis give dig en lavere startdosis og så øge til den mængde af Atomoxetin Orion, som du behøver i forhold til din vægt: 


Legemsvægt op til 70 kg: total daglig startdosis på 0,5 mg pr. kg legemsvægt i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt. 


Legemsvægt over 70 kg: total daglig startdosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg. 

 

Voksne  

Behandlingen bør startes med en total daglig dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80-100 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg. 


Hvis du har leverproblemer, kan din læge udskrive en lavere dosis. 

Hvis du har taget for meget Atomoxetin Orion

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Atomoxetin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Fortæl, hvor mange kapsler du har taget. De mest almindelige symptomer rapporteret i forbindelse med overdosering er symptomer fra
mave-tarmkanalen, søvnighed, svimmelhed, rysten og unormal opførsel. 

Hvis du har glemt at tage Atomoxetin Orion‌

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, men du må ikke tage mere end den totale daglige dosis inden for 24 timer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atomoxetin Orion

Der er som regel ikke bivirkninger, når du stopper behandlingen med Atomoxetin Orion, men dine symptomer på ADHD kan komme igen. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge om det. 

 

Din læge vil gøre følgende, mens du er i behandling Din læge vil foretage visse undersøgelser  

 • før du starter - for at sikre, at Atomoxetin Orion er sikkert og gavnligt for dig
 • efter du er startet - de vil blive udført mindst hver 6. måned, men måske oftere.

 

De vil også blive udført, når din dosis ændres. Undersøgelserne omfatter: 

 • måling af højde og vægt for børn og unge
 • måling af blodtryk og puls
 • kontrol af, om du har problemer, eller om bivirkninger er blevet værre under behandlingen med Atomoxetin Orion.

 

Langtidsbehandling  

Atomoxetin Orion skal ikke nødvendigvis tages hele livet. Hvis du tager Atomoxetin Orion i mere end et år, vil din læge vurdere din behandling for at se, om du stadig har brug for medicinen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selv om nogle personer får bivirkninger, synes de fleste, at Atomoxetin Orion hjælper dem. Din læge vil fortælle dig om disse bivirkninger. 

 

Visse bivirkninger kan være alvorlige. Søg straks læge, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:  

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • hurtig hjertebanken eller en følelse heraf, unormal hjerterytme
 • tanker om eller trang til at begå selvmord
 • aggressiv følelse
 • uvenlige og vrede følelser (fjendtlighed)
 • humørsvingninger eller -ændringer
 • alvorlige allergiske reaktioner med symptomer som
  • hævelse i ansigt og svælg
  • besvær med at trække vejret
  • nældefeber (små hævede, kløende pletter på huden)
 • kramper
 • psykotiske symptomer, herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed.

 

Børn og unge under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom:  

 • tanker om eller trang til at begå selvmord (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)
 • humørsvingninger eller -ændringer (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer).

 

Risikoen hos voksne er lavere (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) for bivirkninger såsom: 

 • kramper
 • psykotiske symptomer, herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • leverskade.

 

Du skal stoppe med at tage Atomoxetin Orion og straks ringe til din læge, hvis du oplever følgende:  

 • mørk urin
 • hud eller øjne bliver gule
 • mavesmerter, hvor du er øm, når du trykker på den højre side af maven, lige neden for ribbenene
 • føler dig syg (har kvalme) af ukendt årsag
 • træthed
 • kløe
 • influenzalignende symptomer.

 

Andre indberettede bivirkninger omfatter følgende. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis de bliver alvorlige.  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

BØRN og UNGE over 6 år 

VOKSNE 

 • hovedpine
 • ondt i maven
 • nedsat appetit (ingen sultfølelse)
 • kvalme eller opkastning
 • søvnighed
 • forhøjet blodtryk
 • forhøjet puls

 

Hos de fleste patienter forsvinder disse efter nogen tid. 

 • kvalme
 • mundtørhed
 • hovedpine
 • nedsat appetit (ingen sultfølelse)
 • problemer med at falde i søvn, med at sove og vågner tidligt om morgenen
 • forhøjet blodtryk
 • forhøjet puls

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

BØRN og UNGE over 6 år 

VOKSNE 

 • irritabel eller ophidset
 • søvnproblemer, herunder at vågne tidligt
 • depression ·følelse af tristhed eller håbløshed
 • nervøs følelse
 • tics ·store pupiller (det mørke midtpunkt i øjet)
 • svimmelhed
 • forstoppelse
 • appetitløshed
 • urolig mave, fordøjelsesbesvær
 • opsvulmet, rødlig og kløende hud
 • udslæt
 • følelse af dovenskab (letargi)
 • brystsmerter
 • træthed
 • vægttab
 • ophidselse
 • nedsat interesse for sex
 • søvnforstyrrelse
 • depression
 • følelse af tristhed eller håbløshed
 • nervøs følelse
 • svimmelhed
 • en unormal smag eller en smagsændring i munden, som ikke vil gå væk
 • rysten
 • snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder
 • søvnighed, døsighed, træthed
 • forstoppelse
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • luft i maven (flatulens)
 • opkastning
 • hedeture eller opblussen
 • hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken
 • opsvulmet, rødlig og kløende hud
 • øget svedtendens
 • udslæt
 • vandladningsproblemer såsom ikke at kunne lade vandet, hyppig, besværet eller smertefuld vandladning
 • betændelse i prostata (prostatitis)
 • lyskesmerter hos mænd
 • rejsningsproblemer (ikke i stand til at få rejsning)
 • forsinket orgasme
 • besvær med at bibeholde en rejsning
 • menstruationssmerter
 • følelse af svaghed eller manglende energi
 • træthed
 • følelse af dovenskab (letargi)
 • kuldegysninger
 • følelse af irritation og uro
 • tørst
 • vægttab

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

BØRN og UNGE over 6 år 

VOKSNE 

 • besvimelse
 • rysten
 • migræne
 • sløret syn
 • unormal fornemmelse i huden, såsom brændende, prikkende, kløende eller snurrende fornemmelse
 • snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder
 • kramper
 • hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken (forlænget QT)
 • åndenød
 • øget svedtendens
 • hudkløe
 • følelse af svaghed eller manglende energi
 • rastløshed
 • tics
 • besvimelse
 • migræne
 • sløret syn
 • unormal hjerterytme (forlænget QT)
 • kolde fingre og tæer
 • brystsmerter
 • åndenød
 • hævede røde pletter (nældefeber)
 • muskelkramper
 • vandladningstrang
 • unormal eller manglende orgasme
 • uregelmæssig menstruation
 • manglende sædafgang

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

BØRN og UNGE over 6 år 

VOKSNE 

 • dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelsesløse og blege (Raynauds fænomen)
 • vandladningsproblemer såsom hyppig, besværet eller smertefuld vandladning
 • forlænget, smertefuld rejsning
 • lyskesmerter hos drenge.
 • dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelsesløse og blege (Raynauds fænomen)
 • forlænget, smertefuld rejsning

 

Påvirkning af væksten

Nogle børn oplever en nedsat vækst (vægt og højde), når de starter med at tage Atomoxetin Orion. Men ved langtidsbehandling opnår børn alligevel en alderssvarende vægt og højde. Din læge vil holde øje med dit barns højde og vægt over tid. Hvis dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som forventet, kan din læge vælge at nedsætte dit barns dosis eller midlertidigt stoppe behandlingen med Atomoxetin Orion. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Exp”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atomoxetin Orion indeholder:

 • Aktivt stof: atomoxetinhydrochlorid. Hver hård kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin.
 • Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret majsstivelse og simeticonemulsion.
 • Kapselskallerne indeholder: gelatine, natriumlaurilsulfat og renset vand.
  Kapselskallens farvestoffer er:
  • Titandioxid E171.
  • Gul jernoxid E172 (kun 18 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg).
  • Indigocarmin E132 (kun 25 mg, 40 mg og 60 mg).
  • Rød jernoxid E172 (kun 80 mg og 100 mg).
  • Edible black ink (indeholdende shellac E904 og sort jernoxid E172).

 

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg: hård kapsel, hvid, mærket AT/10, længde 11 mm. 

18 mg: hård kapsel, guld/hvid, mærket AT/18, længde 14 mm.
25 mg: hård kapsel, blå/hvid, mærket AT/25, længde 14 mm.
40 mg: hård kapsel, blå, mærket AT/40, længde 18 mm. 

60 mg: hård kapsel, blå/gylden, mærket AT/60, længde 19 mm.
80 mg: hård kapsel, brun/hvid, mærket AT/80, længde 21 mm.
100 mg: hård kapsel, brun, mærket AT/100, længde 23 mm. 

 

Atomoxetin Orion-kapsler findes i blisterpakninger på 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98 eller 100 kapsler.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland  

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7  

FI-24100 Salo  

Finland  

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...