Citalopram "Jubilant"

filmovertrukne tabletter 30 mg

Jubilant

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram Jubilant 20 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram Jubilant 30 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram Jubilant 40 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram (som hydrobromid)  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Jubilant
 3. Sådan skal du tage Citalopram Jubilant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sådan virker Citalopram Jubilant

Citalopram Jubilant er en selektiv serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI) og tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for antidepressiva. Disse lægemidler bruges til at rette op på bestemte kemiske ubalancer i hjernen, som forårsager de symptomer, din sygdom giver dig. 

Det bruges Citalopram Jubilant til

Citalopram Jubilant indeholder citalopram og bruges til behandling af episoder med svær depression. 

 

Citalopram Jubilant er også egnet til lindring af symptomerne, hvis du lider af panikangst. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Jubilant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram Jubilant

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tager eller inden for de seneste 2 uger har taget et middel mod depression af typen monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), for eksempel selegilin eller moclobemid.
 • hvis du er i behandling med linezolid (et antibiotikum), medmindre du er under nøje observation og kontrol af blodtryk.
 • hvis du er født med eller har haft en episode med unormal hjerterytme (ses på elektrokardiogram, der er en undersøgelse af hjertets funktion).
 • hvis du tager medicin på grund af hjerterytmeproblemer eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin sammen med Citalopram Jubilant’).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Jubilant, hvis du: 

 • lider af diabetes, da behandling med Citalopram Jubilant kan ændre kontrollen med dit blodsukkerniveau.
 • lider af epilepsi eller kramper, da kramper er en mulig risiko i forbindelse med lægemidler mod depression.
 • får behandling med elektrochok.
 • har eller har haft mani/hypomani, da Citalopram Jubilant skal bruges med forsigtighed, og behandlingen afbrydes, når du kommer i en manisk fase.
 • har nyre- eller leverproblemer. Citalopram Jubilant anbefales ikke til patienter med alvorlige nyreproblemer.
 • har en blødningssygdom, da Citalopram Jubilant kan forårsage blødning.
 • anvender lægemidler, der påvirker blodets størkningsevne (se afsnittet ‘Brug af anden medicin sammen med Citalopram Jubilant’).
 • har mavesår, eller du tidligere har haft blødning i mave eller tarme.
 • lider af lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet.
 • lider af psykose med depressive episoder.
 • har ‘serotoninsyndrom’. En kombination af symptomer, såsom uro, rysten, muskelsammentrækninger og unormalt høj legemstemperatur kan være tegn på, at denne tilstand er under udvikling. Behandlingen med Citalopram Jubilant skal straks afbrydes.
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer, eller du for nylig har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du mangler salt på grund af langvarig alvorlig diarré og opkastning eller anvendelse af vanddrivende tabletter (diuretika).
 • hvis du får hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimer, falder sammen eller bliver svimmel, når du rejser dig op. Det kan være tegn på, at hjerterytmen ikke fungerer normalt.
 • hvis du har problemer med øjnene, for eksempel en bestemt slags grøn stær.
 • hos patienter, der får antidepressiv medicin, kan der i løbet af de første par ugers behandling opstå symptomer såsom rastløshed og problemer med at sidde eller stå stille. Det kan være skadeligt at forhøje dosen hos patienter, der udvikler disse symptomer.
 • behandling med Citalopram Jubilant skal afbrydes hos patienter, der udvikler krampeanfald (epilepsi), eller hvis hyppigheden af krampeanfald forhøjes. Citalopram Jubilant skal undgås til patienter med ustabil (ukontrolleret) epilepsi. Patienter med kontrolleret epilepsi skal overvåges nøje.
 • Citalopram Jubilant må ikke bruges samtidig med lægemidler, der har en serotonerg virkning. Det gælder blandt andet smertestillende midler og medicin til behandling af migræne (se ‘Brug af anden medicin sammen med Citalopram Jubilant’).
 • Citalopram Jubilant skal anvendes med forsigtighed til patienter med lave natriumniveauer.

 

Du må ikke afbryde behandlingen med Citalopram Jubilant pludseligt på grund af de abstinensvirkninger, der kan opstå (se afsnit 3 ‘Sådan skal du tage Citalopram Jubilant’). 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angstlidelse

Hvis du er deprimeret og/eller har angstlidelser, kan du sommetider have tanker om at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, når behandling med antidepressiv medicin iværksættes, da det for alle disse lægemidler gælder, at det tager tid, inden de virker - normalt omkring 2 uger, men ind imellem længere tid. 


Sandsynligheden for, at du har denne type tanker, kan være større, hvis du: 

 • Tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller skade dig selv.
 • Hvis du er en ung voksen. Oplysninger fra kliniske forsøg har vist en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, som blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Søg straks læge eller tag på hospitalet, hvis du har tanker om at skade dig selv eller begå selvmord.  

 

Det vil muligvis være en god idé at fortælle det til et familiemedlem eller en nær ven, at du er deprimeret eller har en angstlidelse, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig det, hvis de mener, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymret over ændringer i din adfærd.  

Børn og unge

Citalopram Jubilant bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter under 18 år har forhøjet risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlig adfærd (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen vil muligvis alligevel ordinere citalopram til en patient under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er til fordel for patienten. Henvend dig til din læge, hvis han/hun har ordineret Citalopram Jubilant til en patient under 18 år, og du ønsker at tale med lægen om det. Du skal fortælle det til lægen, hvis nogen af ovenstående symptomer udvikler sig eller forværres hos en patient under 18 år, som får Citalopram Jubilant. De langsigtede effekter af Citalopram Jubilant på vækst, modning, kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe er desuden ikke påvist endnu. 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Jubilant

TAG IKKE Citalopram Jubilant  

  Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

  • Hvis du får medicin på grund af problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, såsom såkaldte antiarytmika klasse IA og III, antipsykotika (fx phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (fx sparfloxacin, moxifloxacin, intravenøs erythromycin, pentamidin, malariamidler - især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Tal med din læge, hvis du har spørgsmål til dette.
  • Hvis du tager monoaminoxidasehæmmere (MAO’er), fx phenelzin, isocarboxazid eller tranylcypromin, må du ikke tage Citalopram Jubilant i 14 dage efter, du har afbrudt behandlingen med en såkaldt irreversibel MAO-hæmmer. Du må ikke tage Citalopram Jubilant i det angivne tidsrum efter afbrydelse af behandling med en reversibel MAO- hæmmer (fx moclobemid). Dette er oplyst i indlægssedlen til den pågældende MAO- hæmmer. Du må ikke tage MAO-hæmmere i 7 dage efter afbrydelse af behandlingen med Citalopram Jubilant. Du må ikke bruge Citalopram Jubilant, hvis du tager mere end 10 mg/dag af MAO-hæmmeren selegilin.
  • Hvis du tager pimozid (et antipsykotisk middel). Citalopram Jubilant må ikke tages sammen med pimozid, da denne kombination påvirker hjertefunktionen.
  • Medicin, der indeholder selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom).

   

  Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller har taget et eller flere af følgende lægemidler: 

  • Andre lægemidler med serotonerge virkninger, for eksempel sumatriptan, andre triptaner eller tryptophan (se ‘Advarsler og forsigtighedsregler’).
  • Et lægemiddel, der forhindrer blodets størkning (antikoagulant), for eksempel warfarin, aspirin (acetylsalicylicsyre), dipyridamol eller ticlopidin.
  • Lægemidler, der sænker krampetærsklen, for eksempel neuroleptika, mefloquin eller bupropion.
  • Naturlægemidler, der indeholder Johannesurt (Hypericum perforatum).
  • Smertelindrende og betændelseslindrende lægemidler, der kaldes for nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er), for eksempel ibuprofen, ketoprofen eller diclofenac.
  • Lægemidler til behandling af smerter, for eksempel tramadol (se ‘Advarsler og forsigtighedsregler’).
  • Lægemidler til behandling af depression, for eksempel fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin eller venlafaxin.
  • Lægemidler til behandling af migræne, for eksempel sumatriptan og andre triptaner (se ‘Advarsler og forsigtighedsregler’).
  • Lægemidler til behandling af hjertesvigt, for eksempel metoprolol.
  • Lægemidler til behandling af psykisk sygdom, for eksempel lithium, risperidon eller chlorpromazin.
  • Lægemidler til behandling af mavesår, for eksempel omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller cimetidin.
  • Lægemidler, der nedsætter niveauet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande forhøjer risikoen for livstruende hjerterytmeproblemer (QT-forlængelse, Torsades de Pointes).
  • Linezolid (et antibiotikum).

  Brug af Citalopram Jubilant sammen med mad, drikke og alkohol

  Citalopram Jubilant kan tages med eller uden mad (se afsnit 3). 


  Som det er tilfældet med al antidepressiv medicin, er det fornuftigt at undgå alkohol under behandlingen, selvom citalopram ikke har vist sig at forstærke virkningerne af alkohol. 

  Graviditet, amning og fertilitet

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


  Graviditet
  Der findes kun begrænset erfaring med anvendelse af citalopram under graviditet. Tag ikke Citalopram Jubilant, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre du og din læge har drøftet de risici og fordele, der er ved behandlingen. 


  Sørg for, at din jordemoder og/eller læge ved, at du er i behandling med Citalopram Jubilant. Når et lægemiddel som Citalopram Jubilant tages under en graviditet, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forhøje risikoen for, at der opstår en alvorlig tilstand hos den nyfødte. Denne tilstand kaldes for persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte (PPHN) og medfører, at barnet trækker vejret hurtigere, og huden bliver blålig. Disse symptomer indtræder normalt inden for de første 24 timer efter fødslen. Kontakt straks din jordemoder og/eller læge, hvis det sker for dit spædbarn. 


  Du må ikke afbryde behandlingen med Citalopram Jubilant pludseligt. Fortæl det til din læge, hvis du tager Citalopram Jubilant i de sidste 3 måneder af graviditeten, da barnet kan have nogle symptomer, når det er født. Disse symptomer indtræder normalt inden for de første 24 timer efter fødslen. Symptomerne omfatter problemer med at sove eller die, vejrtrækningsbesvær, blålig hud, for varm eller kold krop, kvalme, omfattende gråd, stive eller slaskede muskler, lethargi, skælven, nervøsitet eller krampeanfald. Kontakt straks din læge, hvis dit nyfødte barn har et eller flere af disse symptomer, da lægen vil kunne vejlede dig.
  Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 


  Amning
  Citalopram Jubilant passerer ind i modermælken i små mængder. Der er risiko for, at dette påvirker spædbarnet. Tal med din læge, inden du begynder at amme dit barn, hvis du får Citalopram Jubilant. 


  Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.  

   

  Frugtbarhed
  Citalopram har i dyreforsøg vist sig at nedsætte sædkvaliteten. Dette kan teoretisk have betydning for frugtbarheden, men der er endnu ikke observeret nogen virkning på frugtbarheden hos mennesker. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Citalopram Jubilant kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Lad være med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Citalopram Jubilant påvirker dig. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget. 

  Citalopram Jubilant indeholder laktose.

  Kontakt din læge, inden du tager dette lægemiddel, hvis du af din læge har fået at vide, at du ikke kan tåle visse sukkertyper. 

  3. Sådan skal du tage Citalopram Jubilant

  Dosering

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

   

  Citalopram Jubilant skal tages som en enkelt dosis, enten om morgenen eller om aftenen. Tabletterne kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal synkes med en slurk vand eller anden væske. Citalopram Jubilant virker ikke med det samme. Der kan ikke forventes en antidepressiv virkning, før der er gået mindst 2 uger. Behandlingen skal fortsætte, indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Behandlingen med Citalopram Jubilant skal nedtrappes langsomt. Det tilrådes, at dosen nedtrappes gradvis over et tidsrum på 1-2 uger. Du må ikke holde op med at tage Citalopram Jubilant uden forudgående aftale med din læge, heller ikke selvom du begynder at få det bedre. Du må aldrig ændre dosis af din medicin uden først at tale med din læge om det. 

  Den sædvanlige dosis er:

  Voksne  

   

  Depression 

  Den sædvanlige dosis er 20 mg om dagen. Din læge kan forhøje denne dosis til maksimalt 40 mg om dagen. 

   

  Panikangst 

  Startdosis er 10 mg om dagen i den første uge, inden dosen forhøjes til 20-30 mg om dagen.  

  Din læge kan forhøje dosen til maksimalt 40 mg om dagen. 

   

  Ældre patienter (> 65 år)  

  Startdosis skal ændres til det halve af den anbefalede dosis, fx 10-20 mg om dagen. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg om dagen. 

   

  Brug til børn og unge  

  Citalopram Jubilant bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år. (Se ‘Advarsler og forsigtighedsregler’). 

   

  Leverproblemer  

  Patienter med let til moderat nedsat leverfunktion skal have en startdosis på 10 mg om dagen. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg om dagen. Sådanne patienter skal overvåges klinisk. Der tilrådes til forsigtighed og ekstra varsom dosering til patienter med alvorlige leverproblemer. 

   

  Nyreproblemer  

  Der er ikke behov for justering af dosis til patienter med milde til moderate nyreproblemer. Anvendelse af Citalopram Jubilant til patienter med alvorlige nyreproblemer anbefales ikke, da der ikke findes oplysninger om anvendelse til disse patienter. 

  Abstinenssymptomer ved afbrydelse af behandlingen

  Pludselig afbrydelse af behandlingen skal undgås. Når du afbryder behandlingen med Citalopram Jubilant, skal dosis reduceres gradvis over 1-2 uger for at mindske risikoen for abstinensreaktioner (se ‘Hvis du holder op med at tage Citalopram Jubilant’ og ‘Bivirkninger’). 

  Hvis der opstår utålelige symptomer efter en reduktion af dosen eller ved afbrydelse af behandlingen, kan det overvejes at genoptage den tidligere ordinerede dosis. Din læge kan efterfølgende fortsætte med at reducere dosis, men i en mere gradvis hastighed. 

  Hvis du har taget for meget Citalopram Jubilant

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Citalopram Jubilant, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

   

  Symptomerne på en overdosis kan være: søvnighed, en tilstand nær bevidstløshed med tilsyneladende mental inaktivitet, nedsat evne til at reagere på stimuli eller koma, kramper, ændringer på elektrokardiogram (fx forlænget QT-interval), uregelmæssig hjerterytme, kvalme, opkastning, misfarvning af huden, øget svedtendens, hyperventilation. Der kan opstå symptomer, der ligner serotoninsyndromet (se ‘Bivirkninger’) - især, hvis der samtidig er indtaget andre stoffer. 

  Hvis du har glemt at tage Citalopram Jubilant

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  Hvis du holder op med at tage Citalopram Jubilant

  Du må ikke holde op med at tage Citalopram Jubilant, medmindre din læge har sagt, at du skal. 

  Da der kan opstå abstinensreaktioner, når behandlingen afbrydes, tilrådes det at nedtrappe dosen gradvis over et tidsrum på 1-2 uger. 

  Abstinensreaktionerne omfatter: svimmelhed, snurren og prikken, følelser af elektrisk stød, følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme eller opkastning, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, hurtigere hjerterytme (palpitationer), følelsesmæssig ustabilitet, irritabilitet og synsforstyrrelser. De fleste af abstinensreaktionerne er milde og selvbegrænsende i beskaffenhed, men kan hos nogle patienter være alvorlige. 

   

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle få patienter kan udvikle en alvorlig allergisk reaktion. Dette er en meget sjælden, men alvorlig bivirkning. Hold straks op med at tage Citalopram Jubilant og kontakt din læge eller tag på nærmeste skadestue, hvis du får et eller flere af følgende symptomer: 

  • Hævelse på læber, ansigt og hals (allergisk reaktion), der medfører synke- eller vejrtrækningsbesvær.
  • Shock (kraftigt fald i blodtrykket, bleghed, uro, svag og hurtig puls, klam hud, nedsat bevidsthedsniveau), der skyldes en pludselig kraftig udvidelse af blodkarrene som følge af alvorlig allergi over for visse stoffer (anafylaktisk reaktion).
  • Hurtig, uregelmæssig hjerterytme og besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes for Torsades de Pointes.

   

  Der er indberettet serotoninsyndrom hos patienter, der blev behandlet med denne type antidepressiv medicin (SSRI). Fortæl det til din læge, hvis du får høj feber, skælven, muskelsammentrækninger og angst, da disse symptomer kan være tegn på, at du er ved at udvikle dette syndrom. Behandlingen med Citalopram Jubilant skal straks afbrydes. 


  Der er indberettet tilfælde af tanker om selvskade/selvdestruktiv opførsel eller selvmord ved behandling med Citalopram eller kort tid efter behandlingens ophør (se afsnit 2 ‘Advarsler og forsigtighedsregler). Søg straks læge eller tag på hospitalet, hvis du har tanker om at skade dig selv eller begå selvmord. 


  Der er observeret en forhøjet risiko for knoglebrud hos patienter, der har fået denne type medicin. 


  Nedenstående bivirkninger er ofte milde og forsvinder normalt efter få dages behandling.  

   

  Meget almindelige bivirkninger (rammer sandsynligvis mere end 1 ud af 10 personer) 

  • Søvnighed
  • Søvnbesvær
  • Hovedpine
  • Hjertebanken
  • Øget svedtendens
  • Mundtørhed (mundtørhed øger risikoen for karies i tænderne, så børst tænderne lidt oftere end ellers)
  • Kvalme (nausea)
  • Svækkelse (asteni)

   

  Almindelige bivirkninger (rammer sandsynligvis op til 1 ud af 10 personer) 

  • Appetitløshed
  • Uro
  • Nedsat sexlyst
  • Angst
  • Nervøsitet
  • Forvirring
  • Unormale drømme (usædvanlige og intense drømme)
  • Rysten
  • Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder
  • Ringen i ørerne (tinnitus)
  • Gaben
  • Diarré
  • Forstoppelse
  • Kløe
  • Smerter i muskler og led
  • For mænd - problemer med at få erektion og sædafgang
  • For kvinder - manglende evne til at få orgasme
  • Træthed
  • Vægttab
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsestab
  • Følelsestomhed eller mangel på begejstring
  • Svimmelhed
  • Løbende og kløende næse
  • Bihulebetændelse (smerter og tryk i ansigtet, der forværres, når man læner sig forover, stoppet næse, ondt i halsen og hoste, hovedpine, feber, ørepine, tandpine eller smerter i overkæben)
  • Fordøjelsesbesvær/halsbrand
  • Opkastning
  • Mavesmerter
  • Luft i maven
  • Øget spytproduktion
  • Vandladningsbesvær (fx problemer med at styre vandladningen)

   

  Ikke almindelige bivirkninger (rammer sandsynligvis op til 1 ud af 100 personer) 

  • Tendens til blå mærker
  • Øget appetit
  • Appetitløshed
  • Aggression
  • En tilstand af optimisme
  • Munterhed og velbefindende (eufori)
  • En generel følelse af ubehag eller rastløshed
  • Følelsesløshed, ligegyldighed
  • Hallucinationer
  • Mani
  • Besvimelse
  • Forstørrede pupiller (den mørke del af øjnene)
  • Hurtig hjerterytme
  • Langsom hjerterytme
  • Nældefeber
  • Hårtab
  • Hoste
  • Udslæt
  • Følsomhed over for sollys
  • Vandladningsbesvær
  • Unormalt kraftige og langvarige menstruationer
  • Hævelse på arme eller ben
  • Vægtstigning

   

  Sjældne bivirkninger (rammer sandsynligvis op til 1 ud af 1.000 personer) 

  • Kramper
  • Ufrivillige bevægelser
  • Smagsforstyrrelser
  • Blødning, for eksempel fra skeden, mave, hud og slimhinder (slimhinder i munden, i passager i næsen, i skede og urinrør)
  • Utilsigtede og formålsløse følelser
  • Betændelse i leveren (hepatitis)
  • En lavere mængde natrium i blodet, hovedsageligt hos ældre (hvilket forårsager hallucinationer, forvirring, krampeanfald, mangel på energi og muskelkramper eller svækkelse)
  • Feber

   

  Nogle patienter har indberettet følgende (hyppighed ukendt) 

  • Hyppigere blødning eller blå mærker, der skyldes et fald i antal blodplader
  • Lave kaliumniveauer i blodet
  • Angstanfald
  • Tænderskæren
  • Rastløshed
  • Usædvanlige muskelbevægelser eller muskelstivhed
  • Ufrivillige muskelbevægelser (akatisi)
  • Næseblod
  • Blødningsforstyrrelser, blandt andet blødning fra hud og slimhinder (ekkymose)
  • Pludselig hævelse på hud eller slimhinder
  • Hos mænd - smertefulde erektioner
  • Sekretion af mælk hos mænd eller hos kvinder, der ikke ammer (galaktorré)
  • Unormale leverfunktionstest
  • Uhensigtsmæssig udskillelse af ADH (kendetegnet ved kraftig produktion af urin)
  • Krampeanfald
  • Forringelse af bevægelsesfrihed, dvs. rysten, tics, ændringer muskeltonus, langsom bevægelse, ufrivillige og/eller uregelmæssige muskelbevægelser i ansigtet, rastløshed i arme og ben (akatisi)
  • Synsforstyrrelser
  • Svimmelhed, hvis man rejser sig op pludseligt
  • Ændringer på elektrokardiogram (forlænget QT-interval)
  • Blødning i mave eller tarme
  • Uregelmæssige menstruationer

   

  Da der kan opstå abstinensreaktioner, når behandlingen afbrydes, tilrådes det at nedtrappe dosen gradvis over et tidsrum på 1-2 uger. 

  Abstinensreaktionerne omfatter: svimmelhed, snurren og prikken, følelser af elektrisk stød, følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme eller opkastning, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, hurtigere hjerterytme (palpitationer), følelsesmæssig ustabilitet, irritabilitet og synsforstyrrelser. De fleste af abstinensreaktionerne er milde og selvbegrænsende i beskaffenhed. 

   

  Eventuelle bivirkninger vil normalt forsvinde efter nogle få dage. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

  Sundhedsstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  

  E-mail: sst@sst.dk 

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

   

  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

   

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Citalopram Jubilant indeholder:

  • Aktivt stof: citalopram. Hver tablet med Citalopram Jubilant indeholder 10 mg, 20 mg, 30 mg eller 40 mg citalopram (som hydrobromid).
  • Øvrige indholdsstoffer:
   Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E 460), laktosemonohydrat, copovidon (E 1201), croscarmellosenatrium (E 468), majsstivelse, magnesiumstearat (E 470b), hypromellose (E 464), glycerol (E 422).
   Tabletovertræk: hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol (E 1521).

  Udseende og pakningsstørrelser

  Citalopram Jubilant fås som 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter. Tabletterne beskrives nedenfor. 

   

  Citalopram Jubilant 10 mg: Hvide, runde, filmovertrukne tabletter på ca. 5,60 mm i diameter, præget med ‘F7’ på den ene side og glatte på den anden side. 

   

  Citalopram Jubilant 20 mg: Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på cirka 8,15 mm i længden og 5,65 mm i bredden med delekærv på den ene side, præget med ‘F’ på venstre side og ‘8’ på højre side af delekærven, og glatte på den anden side. 

   

  Citalopram Jubilant 30 mg: Hvide modificeret kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på cirka 11,15 mm i længden og 5,65 mm i bredden med delekærv på begge sider, præget med ‘F’ og ‘9’ på hver side af delekærven på den ene side af tabletterne. 

   

  Citalopram Jubilant 40 mg: Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på cirka 11,65 mm i længden og 7,15 mm i bredden med delekærv på den ene side, præget med ‘G’ på venstre side og ‘1’ på højre side af delekærven, og glatte på den anden side. 

   

  Citalopram Jubilant fås i følgende pakningsstørrelser: 

   

  Alu/PVC/PVDC-blisterkort i papæske 

  20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. 

   

  Alu/Alu-blisterkort i papæske 

  20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. 

   

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Jubilant Pharmaceuticals nv  

  Axxes Business Park  

  Guldensporenpark 22 - Block C  

  9820 Merelbeke 

  Belgien 

  Fremstiller

  PSI supply nv 

  Axxes Business Park  

  Guldensporenpark 22 - Block C  

  9820 Merelbeke 

  Belgien 

   

  PharmaS d.o.o.  

  Industrijska cesta 5  

  Potok 

  Popovača, 44317  

  Kroatien 

  Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemsslande under følgende navne:

  Danmark : Citalopram Jubilant 

  Sverige : Citalopram Jubilant 10 - 20 - 30 - 40 mg Filmdragerad tablett 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017.
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...