Beconase®

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beconase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension  

beclometasondipropionat som monohydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase
 3. Sådan skal du bruge Beconase
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beconase næsespray indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi med kløe, tilstoppet og/eller løbende næse. 

 

Beconase næsespray kan bruges til forebyggelse af høfeber og allergisk helårssnue. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Beconase for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Beconase næsespray virker mod de fleste tilfælde af høfeber, men hvis du er meget udsat (f.eks. i pollensæsonen), kan du have brug for yderligere behandling. Tal med lægen. 

Brug ikke Beconase

 • hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Beconase, hvis du: 

 • har betændelse i næsen eller bihulerne. Betændelse i næsen eller bihulerne kan behandles samtidig med, at du bruger Beconase næsespray
 • har sår, en nylig skade eller er blevet opereret i næsen
 • får tabletbehandling med binyrebarkhormon. Du må ikke skifte til Beconase næsespray uden at tale med lægen først.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Beconase

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
Nogle lægemidler kan øge virkningen af Beconase, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 


Der kan forekomme systemiske bivirkninger (bivirkninger der påvirker hele kroppen) ved brug af næsespray, der indeholder binyrebarkhormon, specielt ved brug af høje doser gennem længere perioder. Det er langt mindre sandsynligt, at disse bivirkninger forekommer ved brug af næsespray indeholdende binyrebarkhormon, end ved oral (taget gennem munden) behandling med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger kan variere fra patient til patient og mellem forskellige lægemidler med binyrebarkhormon. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase næsespray påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Beconase indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,02 mg benzalkoniumchlorid pr pust, svarende til 0,2 mg/g.
Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse. 

3. Sådan skal du bruge Beconase

Brug altid Beconase nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Beconase må kun anvendes i næsen. 

 

Voksne over 18 år: 

Den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig.
Du må ikke bruge mere end 8 pust daglig. 

 

Beconase næsespray skal bruges hver dag for at opnå den bedste virkning. Virkningen indtræder efter 12-24 timer (efter nogle ganges anvendelse) og der er fuld virkning efter 3-4 dage. 

 

Beconase næsespray må højst anvendes i 3 måneder uden lægens anvisning. 

Brug til børn

Beconase næsespray må ikke anvendes til børn uden lægens anvisning. 

Brugsanvisning:

Beconase næsespray skal omrystes før brug, da det er en vandig opslæmning (suspension). 

 

Beconase 2care4 ApS næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 

1. Tag den klare beskyttelseshætte af og ryst flasken. Hold flasken lodret som vist på tegningen.
Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i  

 1. nogen tid: Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave, indtil der kommer forstøvet væske ud.
  Beconase 2care4 ApS næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

2. Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let forover. Hold flasken lodret og før studsen ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en finger. Tryk pumpen ned én gang og træk samtidig vejret igennem næsen - ikke så kraftigt, at medicinen kan smages. Ånd ud gennem munden. Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor. Tør næsestudsen af og sæt altid beskyttelseshætten på igen. 

 

Rengøring:  

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde vandhane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen. Hvis næsestudsen er tilstoppet, skal du fjerne beskyttelseshætten, skrue pumpedelen af og lægge den i blød i lunkent vand. Lad den derefter tørre og skru den på flasken igen. 

 

Brug aldrig en nål eller noget skarpt til at få hul eller gøre det lille hul i næsestudsen større. Det ødelægger spraymekanismen. 

Hvis du har brugt for meget Beconase

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beconase, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Beconase

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med lægen. Du bør kun tage så meget, som lægen har anbefalet; tager du mere eller mindre, kan dine symptomer blive værre. 

Hvis du holder op med at bruge Beconase

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Ubehagelig lugt og smag
 • Tørhed og irritation i næse og svælg
 • Næseblod.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer):  

 • Sløret syn.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Overfølsomhedsreaktioner med pludseligt udslæt, kløe, nældefeber, rødme, hævelser (øjne, ansigt, læber, hals) og vejrtrækningsbesvær. Kan være livsfarligt - ring 112
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen
 • Gennemboring af næseskillevæggen
 • Forhøjet tryk i øjet
 • Uro og rastløshed
 • Rødt, rundt fuldmåneansigt, kropsfedme (Cushingoide træk)
 • Nedsat vækst hos børn og unge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Beconase utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og direkte varme. 

 

Holdbarhed efter anbrud: 3 måneder. 

 

Brug ikke Beconase næsespray efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beconase indeholder:

 • Aktivt stof: beclometasondipropionat som monohydrat. 1 dosis indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat som monohydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: renset vand, saltsyre, vandfri glucose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumchlorid og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Beconase er en suspension (opslæmning), som skal omrystes før brug. 

 

Pakningsstørrelse  

Beconase fås i en pakningsstørrelse à 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...