Aranesp®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mikrogram, 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram

Amgen

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aranesp 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 15 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 20 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 30 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 40 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 50 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 60 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 80 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 100 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 130 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 150 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Aranesp 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 

Aranesp 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

darbepoetin alfa  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Aranesp til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne i denne indlægsseddel (se afsnit 4).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Aranesp
 3. Sådan skal De bruge Aranesp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Deres læge har ordineret Aranesp (et lægemiddel mod blodmangel) til Dem for at behandle Deres blodmangel. Blodmangel vil sige, at Deres blod ikke indeholder et tilstrækkeligt antal røde blodlegemer. Symptomerne kan være træthed, mathed og åndenød. 

 

Aranesp virker på nøjagtig samme måde som det naturligt forekommende hormon erythropoietin. Erythropoietin produceres i nyrerne og stimulerer Deres knoglemarv til at producere flere røde blodlegemer. Det aktive stof i Aranesp er darbepoetin alfa som er fremstillet ved hjælp af genteknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO-K1). 

Hvis De lider af kronisk nyresvigt

Aranesp bruges til at behandle symptomatisk blodmangel (anæmi) ved kronisk nyresvigt hos voksne og børn. Ved nyresvigt producerer nyrerne ikke nok af det naturlige hormon erythropoietin, hvilket ofte kan forårsage blodmangel. 

 

Fordi det vil tage Deres krop lidt tid at producere røde blodlegemer vil det vare omkring fire uger før De vil mærke nogen effekt. Deres normale dialyserutine vil ikke påvirke Aranesps evne til at behandle Deres blodmangel. 

Hvis De er i kemoterapi

Aranesp bruges til at behandle symptomatisk blodmangel hos voksne cancerpatienter med ikke-myeloid malignitet som er i kemoterapi. 

 

En af hovedbivirkningerne ved kemoterapi er, at den forhindrer knoglemarven i at producere tilstrækkeligt mange røde blodlegemer. Ved slutningen af Deres kemoterapibehandling vil antallet af Deres røde blodlegemer falde, især hvis De har fået meget kemoterapi, og dermed forårsage blodmangel. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Aranesp

Brug ikke Aranesp

 • hvis De er allergisk over for darbepoetin alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel angivet i afsnit 6.
 • hvis De har fået stillet diagnosen forhøjet blodtryk, og blodtrykket ikke kan kontrolleres med anden medicin, der er ordineret af Deres læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før De bruger Aranesp.  

 

Fortæl Deres læge, hvis De lider af eller tidligere har lidt af

 • forhøjet blodtryk, der behandles med anden medicin ordineret af Deres læge,
 • seglcelleanæmi,
 • epileptiske anfald,
 • kramper (krampeanfald),
 • leversygdom,
 • signifikant mangel på effekt af lægemidler, der bruges til behandling af blodmangel,
 • latexallergi (nålehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder et derivat af latex) eller
 • hepatitis C.

 

Forsigtighedsregler:  

 • Hvis De har symptomer, der omfatter unormal træthed og mangel på energi, kan det betyde, at De har pure red cell aplasi (PRCA), der er blevet rapporteret hos patienter. PRCA betyder, at kroppen har standset eller reduceret produktionen af røde blodlegemer, hvilket medfører alvorlig anæmi. Hvis De oplever disse symptomer, skal De kontakte din læge, som vil finde det bedste handlingsforløb til behandling af Deres anæmi.
 • Vær særlig forsigtig med andre produkter, der stimulerer produktionen af røde blodlegemer: Aranesp er ét produkt blandt en gruppe produkter, der stimulerer produktionen af røde blodlegemer, som det humane protein erytropoietin gør. Deres læge bør altid registrere nøjagtig det produkt, De bruger.
 • Lægen vil kontrollere Deres dosis af Aranesp, hvis De har kronisk nyresvigt, og især, hvis De ikke reagerer ordentligt på Aranesp. Det skyldes, at risikoen for at få problemer med hjerte eller blodkar og risikoen for hjerteanfald (myokardieinfarkt), hjerneblødning og død kan blive større, hvis Deres dosis af Aranesp gentagne gange forhøjes.
 • Deres læge skal forsøge at holde Deres hæmoglobinkoncentration på mellem 10 g/dl (6,2 mmol/l) og 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deres læge vil kontrollere, at Deres hæmoglobinkoncentration ikke overskrider et bestemt niveau, da høje hæmoglobinkoncentrationer kan medføre, at De kommer i risikogruppe for at få problemer med hjerte eller blodkar, og øge risikoen for hjerteanfald (myokardieinfarkt), hjerneblødning og død.
 • Hvis De har symptomer, der blandt andet kan være kraftig hovedpine, døsighed, forvirring, synsforstyrrelser, kvalme, opkastning eller kramper (krampeanfald), kan det betyde, at De har et meget højt blodtryk. Kontakt Deres læge, hvis De får disse symptomer.
 • Hvis du er cancerpatient, skal du være opmærksom på, at Aranesp kan fungere som blodcellevækstfaktor og at det under visse omstændigheder kan have en negativ virkning på din cancer. En blodtransfusion kan være at foretrække afhængigt af din individuelle situation. Du bedes tale med din læge om dette.
 • Hos raske mennesker kan ukorrekt anvendelse medføre livstruende problemer med hjerte og kredsløb.
 • Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i forbindelse med behandling med epoetin. SJS/TEN kan i begyndelsen vise sig på kroppen som rødlige pletter, der ligner skydeskiver, eller runde pletter, ofte med blærer i midten. Desuden kan der opstå sår i mund, hals og næse, på kønsorganerne og i øjnene (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt kommer ofte efter feber og/eller influenzalignende symptomer. Udslættet kan udvikle sig til omfattende afskalning af hud og livstruende komplikationer. Stop med at tage Aranesp og kontakt straks Deres læge eller søg anden lægehjælp, hvis De får et alvorligt udslæt eller et eller flere af disse andre hudsymptomer.

Brug af anden medicin sammen med Aranesp

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Ciclosporin og tacrolimus (lægemidler, der undertrykker immunsystemet) kan påvirkes af antallet af røde blodlegemer i Deres blod. Det er derfor vigtigt, at De fortæller lægen, hvis De får nogle af disse lægemidler. 

Brug af Aranesp sammen med mad og drikke

Mad og drikkevarer påvirker ikke virkningen af Aranesp. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 


Aranesp er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De: 

 • er gravid,
 • tror De er gravid eller
 • planlægger at blive gravid.

 

Det vides ikke, om darbepoetin alfa udskilles i mælken hos mennesker. De skal stoppe med at amme, hvis De tager Aranesp. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aranesp påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Aranesp indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal De bruge Aranesp

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ud fra blodprøveresultater har Deres læge vurderet, at De har behov for Aranesp, fordi Deres hæmoglobinkoncentration er på 10 g/dl (6,2 mmol/l) eller derunder. Deres læge vil fortælle Dem, hvor meget og hvor ofte De skal tage Aranesp for at opretholde en hæmoglobinkoncentration på mellem 10 g/dl (6,2 mmol/l) og 12 g/dl (7,5 mmol/l). Dette kan variere afhængigt af, om De er voksen eller barn. 

Selv-injektion af Aranesp

Deres læge kan beslutte, at det er bedst for Dem, hvis De selv eller en sygeplejerske injicerer Aranesp. Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut vil vise Dem, hvordan De injicerer Dem selv med den fyldte injektionssprøjte. Forsøg ikke at injicere Dem selv, hvis De ikke er blevet instrueret i det. De må aldrig selv injicere Aranesp i en vene. 

Hvis De lider af kronisk nyresvigt

Hos alle voksne og børn (≥ 1 år) med kronisk nyresvigt gives Aranesp som en enkelt indsprøjtning enten under huden (subkutant) eller i en vene (intravenøst). 

 

For at kontrollere Deres anæmi vil initialdosis af Aranesp pr. kilogram legemsvægt være enten: 

 • 0,75 mikrogram én gang hver anden uge eller
 • 0,45 mikrogram én gang ugentligt.

Hos voksne patienter, der ikke er i dialyse, kan der også anvendes en initialdosis på 1,5 mikrogram/kg én gang om måneden. 


Alle voksne patienter og børn ≥ 1 år med kronisk nyresvigt kan, når deres anæmi er korrigeret, fortsætte med at få Aranesp som en enkelt injektion, enten én gang ugentligt eller én gang hver anden uge. For alle voksne og pædiatriske patienter ≥ 11 år, som ikke er i dialyse, kan Aranesp også gives som en injektion én gang om måneden. 


Deres læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle, hvordan Deres anæmi reagerer på behandlingen og justere Deres dosis hver fjerde uge, hvis det er nødvendigt for at sikre langvarig kontrol af anæmien. 


Lægen vil bruge den laveste effektive dosis til kontrol af symptomerne på anæmi. 


Hvis De ikke reagerer tilstrækkeligt på Aranesp, vil lægen kontrollere Deres dosis og informere Dem, hvis De skal ændre Deres dosis af Aranesp. 


Deres læge vil jævnligt kontrollere Deres blodtryk, hyppigst i begyndelsen af behandlingen.  

 

I nogle tilfælde vil Deres læge anbefale, at De tager et jerntilskud. 


Deres læge kan beslutte at ændre administreringsform (enten under huden eller i en vene). Hvis denne ændring sker, vil De starte med den samme dosis som De fik tidligere, og Deres læge vil tage blodprøver for at sikre sig at Deres blodmangel stadig behandles korrekt. 


Hvis Deres læge beslutter at skifte Deres behandling fra r-HuEPO (genfremstillet erythropoietin) til Aranesp, vælger lægen også, om De skal have en Aranesp-injektion én gang om ugen eller én gang hver anden uge. Det injiceres på samme måde som r-HuEPO, men Deres læge vil fortælle hvilken dosis De skal tage og hvornår De skal tage den og vil om nødvendigt justere Deres dosis. 

Hvis De er i kemoterapi

Aranesp gives som en enkeltdosis injektion enten én gang om ugen eller én gang hver tredje uge under huden. 


For at rette op på Deres blodmangel, vil initialdosis være: 

 • 500 mikrogram én gang hver tredje uge (6,75 mikrogram Aranesp pr. kilo kropsvægt) eller
 • 2,25 mikrogram Aranesp (én gang ugentligt) pr. kilogram kropsvægt.

 

Deres læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle, hvorledes effekten på Deres blodmangel er, og vil om nødvendigt tilpasse dosis. Behandlingen skal fortsætte til cirka 4 uger efter endt kemoterapi. Deres læge vil informere Dem om, hvornår De skal stoppe Deres Aranesp-behandling. 


I nogle tilfælde vil Deres læge anbefale, at De tager et jerntilskud. 

Hvis De har brugt for meget Aranesp

De kan få alvorlige problemer, for eksempel meget højt blodtryk, hvis De tager mere Aranesp, end De har brug for. Hvis det sker, skal De kontakte Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Hvis De føler Dem utilpas på nogen måde, bør De omgående kontakte Deres læge, sygeplejerske eller apotek. 

Hvis De har glemt at bruge Aranesp

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis De har glemt en dosis Aranesp, kontakt da Deres læge for at aftale, hvornår De skal indsprøjte den næste dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Aranesp

Hvis De ønsker at holde op med at bruge Aranesp, skal De først drøfte det med Deres læge. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er opstået for nogle patienter, som fik Aranesp:  

Patienter med kronisk nyresvigt

Meget almindelig: kan ramme mere end 1 ud af 10 personer  

 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Allergiske reaktioner

 

Almindelig: kan ramme op til 1 ud af 10 personer  

 • Slagtilfælde
 • Smerter på injektionsstedet
 • Udslæt og/eller hudrødmen

 

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer  

 • Blodpropper (trombose)
 • Krampeanfald
 • Blodudtrædning og blødning ved injektionsstedet
 • Blodpropper ved dialyseadgang

 

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data  

 • Pure red cell aplasi (PRCA) - (anæmi, unormal træthed, mangel på energi)

Cancerpatienter

Meget almindelig: kan ramme mere end 1 ud af 10 personer  

 • Allergiske reaktioner

 

Almindelig: kan ramme op til 1 ud af 10 personer  

 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Blodpropper (trombose)
 • Smerter på injektionsstedet
 • Udslæt og/eller hudrødmen
 • Væskeophobning (ødem)

 

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer  

 • Krampeanfald
 • Blodudtrædning og blødning ved injektionsstedet

Alle patienter

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data  

 • Alvorlige allergiske reaktioner, som kan omfatte:
  • Pludselig, livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaksi)
  • Opsvulmen af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, hvilket kan føre til besvær med at synke eller trække vejret (angioødem)
  • Stakåndethed (allergisk bronkospasme)
  • Hududslæt
  • Nældefeber (urticaria)
 • Der er rapporteret om alvorlige hududslæt, herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i forbindelse med behandling med epoetin. Dette kan vise sig på kroppen som rødlige pletter, der ligner skydeskiver, eller runde pletter, ofte med blærer i midten, hudafskalning, sår i mund, hals og næse, på kønsorganerne og i øjnene og kan komme efter feber og influenzalignende symptomer.
  Stop med at tage Aranesp og kontakt straks Deres læge eller søg anden lægehjælp, hvis De får disse symptomer (se afsnit 2).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på den fyldte injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Brug ikke Aranesp, hvis De tror, at det har været nedfrosset. 

 

Opbevar den fyldte sprøjte i den ydre pakning for at beskytte mod lys. 

 

Når sprøjten er taget ud af køleskabet og har været opbevaret ved stuetemperatur i ca. 30 minutter før injektionen, skal den anvendes indenfor 7 dage eller bortskaffes. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis indholdet i sprøjten er grumset, eller der er partikler i det. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aranesp indeholder:

 • Aktivt stof: darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoietin, produceret ved hjælp af genteknologi). Aranesp leveres i fyldte injektionssprøjter som indeholder 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 eller 500 mikrogram darbepoetin alfa.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumdihydrogenphosphat, dinatriumphosphat, natriumchlorid, polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Aranesp er en klar, farveløs eller svagt perlemorsfarvet opløsning i en fyldt injektionssprøjte. 

 

Aranesp findes i pakninger med 1 eller 4 fyldte injektionssprøjter med automatisk kanylebeskyttelse i en blisterpakning. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061  

4817 ZK Breda  

Holland 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

Danmark 

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige  

Tlf: +45 39617500 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om Aranesp på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Brugervejledning

Vejledning til afsnittene

Inden brug 

Efter brug 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Vigtigt

Læs disse vigtige informationer, inden De tager den fyldte Aranesp-injektionssprøjte med automatisk kanylebeskyttelse i brug

 • Det er vigtigt, at De ikke forsøger at give Dem selv injektionen, medmindre De har fået instruktioner af Deres læge eller sundhedspersonalet.
 • Aranesp gives som en injektion i vævet lige under huden (subkutan injektion).
 • Fortæl det til Deres læge, hvis De er allergisk over for latex. Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder et stof, der er fremstillet ud latex og kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner.
 • Tag ikke den grå kanylehætte af den fyldte injektionssprøjte, før De er klar til at tage injektionen.
 • Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis du har tabt den på en hård overflade. Brug en ny fyldt injektionssprøjte og kontakt Deres læge eller sundhedspersonalet.
 • Forsøg ikke at aktivere den fyldte injektionssprøjte inden injektionen.
 • Forsøg ikke at tage den gennemsigtige kanylebeskyttelse af den fyldte injektionssprøjte.
 • Forsøg ikke at fjerne den aftagelige etiket på den fyldte beholder, inden injektionen gives.

Kontakt Deres læge eller sundhedspersonalet, hvis De har spørgsmål. 

Trin 1: Forbered

A Tag bakken med den fyldte injektionssprøjte ud af pakningen og saml de ting sammen, der skal bruges til injektionen: afspritningsservietter, vat eller gazekompresser, plaster og en kanylebøtte (følger ikke med). 

 

Sæt den originale pakning med eventuelle ubrugte fyldte injektionssprøjter i køleskabet igen. 


Lad den fyldte injektionssprøjte ligge ved stuetemperatur i cirka 30 minutter. Det vil gøre injektionen mere behagelig. Vask Deres hænder grundigt med vand og sæbe. 


Anbring den fyldte injektionssprøjte og de andre ting på en ren overflade, hvor lyset er godt. 

 • Opvarm ikke den fyldte injektionssprøjte i varmt vand eller mikrobølgeovn
 • Lad ikke den fyldte injektionssprøjte ligge i direkte sollys
 • Ryst ikke den fyldte injektionssprøjte
 • Opbevar de fyldte injektionssprøjter utilgængeligt for børn

 

B Åbn bakken og træk emballagen af. Tag fat i injektionssprøjtens kanylebeskyttelse og tag den fyldte injektionssprøjte ud af bakken. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

Af sikkerhedsmæssige grunde: 

 • Hold ikke på stemplet
 • Hold ikke på den grå kanylehætte

 

C Kontrollér medicinen og den fyldte injektionssprøjte. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis: 

 • Medicinen er grumset, eller der er partikler i den. Den skal være en klar og farveløs væske.
 • Der er dele, som ser ud til at være revnede eller ødelagte.
 • Den grå kanylehætte mangler eller ikke er sat ordentlig på.
 • Udløbsdatoen, der er trykt på etiketten, er overskredet (sidste dag i den viste måned er passeret).

Hvis noget af ovenstående er tilfældet, skal du kontakte Deres læge eller sundhedspersonalet. 

Trin 2: Klargøring

A Vask Deres hænder grundigt. Forbered og rengør injektionsstedet. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

De kan bruge: 

 • et sted på den øverste del af lårene
 • maven, bortset fra et område på 5 cm omkring navlen
 • det udvendige område af overarmen (kun hvis en anden person giver injektionen)

 

Rengør injektionsstedet med en spritserviet. Lad huden tørre. 

 

Rør ikke ved injektionsstedet inden injektionen 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram Vælg et nyt sted, hver gang De giver Dem selv en injektion. Hvis De er nødt til at bruge det samme injektionssted, så sørg blot for, at det ikke er præcis samme sted som sidste gang.
Injicer ikke i områder, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød eller hård. Undgå at injicere i områder, hvor der er ar og strækmærker. 

 

B Træk forsigtigt den grå kanylehætte af i en lige bevægelse væk fra kroppen. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

C Tag fat i huden på injektionsstedet, så der dannes en fast fold. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogramDet er vigtigt, at huden også klemmes sammen under injektionen. 

Trin 3: Injicer

A Bliv ved med at holde sammen på huden. STIK kanylen ind i huden. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Rør ikke ved det afrensede område af huden 

 

B PRES stemplet ned med et langsomt og konstant tryk, indtil De mærker eller hører et “klik”. Pres hele vejen ned gennem “klikket”. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogramFor at tilføres hele dosen er det vigtigt, at De trykker ned gennem “klikket”. 

 

C GIV SLIP med tommelfingeren. LØFT derefter sprøjten væk fra huden. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Injektionssprøjtens kanylebeskyttelse vil dække kanylen, når stemplet slippes. 

Sæt ikke den grå kanylehætte på igen på en brugt injektionssprøjte. 

Kun for læger og sundhedspersonale

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Drej på stemplet for at få etiketten i en position, hvor den kan tages af. 

Trin 4: Afslut

A Kassér den brugte injektionssprøjte og andre materialer i en kanylebøtte. 

Aranesp Amgen Europe BV injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 20 mikrogram, 30 mikrogram, 40 mikrogram, 50 mikrogram, 60 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 130 mikrogram, 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Medicin skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

 

Opbevar injektionssprøjter og kanylebøtte utilgængeligt for børn. 

 • Den fyldte injektionssprøjte må ikke genbruges
 • Brugte injektionssprøjter må ikke smides til genbrug eller kasseres sammen med husholdningsaffaldet

 

 

B Undersøg injektionsstedet. 

Hvis der er blod på injektionsstedet, skal De trykke ned på det med en bomuldsbold eller en gazekompres. Gnid ikke på injektionsstedet. Sæt om nødvendigt et plaster på. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...