Artelac®

øjendråber, endosis 3,2 mg/ml

Bausch & Lomb

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Artelac 3,2 mg/ml øjendråber i enkeltdosisbeholder 

hypromellose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Artelac
 3. Sådan skal du bruge Artelac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Artelac øjendråber er et middel til behandling af tørre øjne, hvis tårevæsken har ændret sig eller der dannes for lidt tårevæske. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Artelac

Brug ikke Artelac

 • hvis du er allergisk over for hypromellose eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Artelac. 

Brug af anden medicin sammen med Artelac

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nyligt har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du kan bruge Artelac under graviditet. 

 

Amning  

Du kan bruge Artelac når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Artelac kan give sløret syn lige efter drypning. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykel samt arbejde med værktøj eller maskiner, indtil dit syn bliver klart igen. 

Artelac indeholder phosphat buffer

Dette lægemiddel indeholder 0,068 mg phosphater pr. dråbe, svarende til 1,84 mg/ml
Hvis du har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen. 

3. Sådan skal du bruge Artelac

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Artelac er kun til brug i øjnene. 

Den anbefalede dosis er

1 dråbe 3 - 5 gange dagligt eller efter behov. 

Brug til børn

Du må kun bruge Artelac til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

 1. Vask hænderne
 2. Vrid 1 enkeltdosisbeholder fra enkeltdosisbeholderkortet.
 3. Sørg for at opløsningen er i beholderens nederste del. Vrid beholderens ”vinge” af for at åbne den.
 4. Bøj hovedet bagover.
 5. Træk det nederste øjenlåg forsigtigt ned, så der dannes en lomme.
 6. Dryp 1 dråbe ned i lommen.
 7. Slip det nederste øjenlåg og blink nogle gange så dråben fordeler sig over hele øjet.
 8. Indholdet i en beholder rækker til begge øjne.
 9. Kassér herefter beholderen og evt. indhold.

Hvis du har brugt for meget Artelac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Artelac, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Artelac

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Artelac

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Umiddelbart efter drypning kan du midlertidigt få tågesyn, mild stikken eller lokal irritation. 

 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den klare hinde forrest på øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden på grund af kalkaflejringer (forkalkning) under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken . Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Artelac utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC.
 • Brug ikke Artelac efter den udløbsdato, der står på æsken.
 • Artelac indeholder ikke konserveringsmiddel. Åbnede enkeltdosisbeholdere skal derfor bruges med det samme og evt. restindhold skal kasseres.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Artelac 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: hypromellose.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sorbitol og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Enkeltdosisbeholder.  

60 enkeltdoser á 0,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 

3013 Lake Drive 

Citywest Business Campus 

Dublin 24 - D24PPT3 - Irland 

Fremstiller

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH  

13581 Berlin 

Tyskland 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Artelac, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: Bausch & Lomb Nordic AB 

Söder Mälarstrand 45 

P.O. Box 15070 

SE-104 65 Stockholm  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 28 februar 2022
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...