Humulin® NPH

injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Eli Lilly

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Humulin® NPH KwikPen® 100 IE/ml injektionsvæske, suspension i fyldt pen  

humant insulin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humulin NPH KwikPen
 3. Sådan skal du bruge Humulin NPH KwikPen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Humulin NPH KwikPen er en fyldt pen, som indeholder det aktive stof humant insulin, og anvendes til behandling af diabetes. Du får diabetes, hvis din bugspytkirtel ikke danner tilstrækkeligt insulin til at kontrollere niveauet af dit blodsukker (blodglucoseniveau). Humulin NPH bruges til at kontrollere dit blodsukker på lang sigt. Dets virkning er forlænget ved tilsætning af protaminsulfat til suspensionen. 

 

Din læge kan bede dig om at bruge Humulin NPH KwikPen sammen med et hurtigtvirkende insulin. Hver insulintype har en separat indlægsseddel med oplysninger om den. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. Vær meget forsigtig, hvis du skal ændre insulin. Hver insulintype har en forskellig farve og symbol på pakningen og pennen, således at du let kan kende forskel. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humulin NPH Kwikpen

Humulin NPH i fyldt pen er kun beregnet til injektion lige under huden. Tal med din læge, hvis du skal indsprøjte din insulin ved en anden metode.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Humulin NPH KwikPen

 • hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Senere i denne indlægsseddel beskrives, hvordan du skal behandle et let tilfælde af hypoglykæmi (se A under punkt 4).
 • hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Humulin NPH KwikPen (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Humulin NPH KwikPen 

 • hvis dit blodsukker er velkontrolleret med din nuværende insulinbehandling, fornemmer du måske ikke advarselssymptomerne, når dit blodsukker bliver for lavt. Advarselssymptomer beskrives senere i denne indlægsseddel. Du må overveje grundigt, hvornår du vil spise, hvor ofte du vil dyrke motion og hvor meget. Du skal ligeledes holde nøje øje med dit blodsukker ved ofte at teste dit blodsukkerniveau.
 • enkelte personer, som har haft hypoglykæmi (lavt blodsukker) efter at have skiftet fra animalsk insulin til humant insulin, har fortalt, at de tidlige advarselssymptomer for humant insulin var mindre tydelige eller forskellige fra animalsk insulin. Hvis du ofte har hypoglykæmi eller har svært ved at føle det, skal du tale med din læge om det.
 • Hvis du kan svare JA til hvilket som helst af nedenstående spørgsmål, skal du fortælle det til din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.
  • Har du været syg for nylig?
  • Har du symptomer fra dine nyrer eller lever?
  • Dyrker du mere motion end normalt?
 • Dit insulinbehov kan også ændres, hvis du indtager alkohol.
 • Du bør også fortælle din læge, diabetessygeplejerske eller dit apotek, hvis du planlægger at rejse til udlandet. Tidsforskellen mellem lande kan betyde, at du skal have dine indsprøjtninger og måltider på andre tidspunkter, end når du er hjemme.
 • Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, og som blev behandlet med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, f.eks. hvis du bliver usædvanligt stakåndet eller får hurtig vægtstigning eller væskeansamlinger (ødemer).

Hudforandringer på injektionsstedet:  

Injektionsstedet bør løbende skiftes for at forebygge hudforandringer, f.eks. knuder under huden. Hvis du injicerer insulinet i et område med knuder, kan det være, at insulinet ikke virker så godt (se afsnittet Sådan skal du bruge Humulin NPH KwikPen). Kontakt lægen, hvis du for øjeblikket injicerer i et område med knuder, før du begynder at injicere i et andet område. Det kan være, at lægen vil fortælle dig, at du skal tjekke dit blodsukker oftere og tilpasse insulindosen eller dosen af andre antidiabetiske lægemidler. 

Brug af andre lægemidler sammen med Humulin NPH KwikPen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Dit insulinbehov kan ændre sig, hvis du bruger noget af følgende: 

 • steroider
 • skjoldbruskkirtelhormon
 • oral blodsukkernedsættende medicin (antidiabetika)
 • acetylsalicylsyre (aspirin)
 • væksthormon
 • octreotid, lanreotid
 • beta2-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin)
 • beta-blokkere
 • thiazider (vanddrivende) eller visse midler mod depression (monoaminooxidasehæmmere)
 • danazol
 • visse angiotensinomdannende (ACE-) hæmmere (f.eks. captopril og enelapril) eller angiotensin II-receptorblokkere

Graviditet, amning og fertilitet

Dit insulinbehov nedsættes sædvanligvis under de første 3 måneder af graviditeten og øges under de resterende 6 måneder af graviditeten. Hvis du ammer, kan det være nødvendigt at justere din insulindosis eller din kost. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du har hypoglykæmi (lavt blodsukker). Vær opmærksom på dette i alle de situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør drøfte med din diabetessygeplejerske eller din læge, om bilkørsel er tilrådeligt, hvis du har: 

 • hyppige tilfælde af hypoglykæmi
 • nedsat eller manglende evne til at mærke advarselstegn på hypoglykæmi

Humulin NPH indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Humulin NPH KwikPen

Kontroller altid insulinets navn og type på pakningen og den fyldte pens etiket, når du får insulin fra dit apotek. Vær sikker på, at du får den Humulin NPH KwikPen, som din læge har sagt, at du skal bruge. 

 

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apoteketspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. For at undgå overførsel af sygdomme må hver pen kun bruges af dig, også selvom nålen skiftes. 

Dosering

 • Du skal normalt bruge Humulin NPH KwikPen som din basisinsulin. Din læge har fortalt dig, hvilken insulin du skal bruge, hvor meget, hvornår og hvor ofte. Disse instruktioner gælder kun for dig. Følg dem nøjagtigt og besøg dit diabetesambulatorium regelmæssigt.
 • Hvis du ændrer insulintype (f.eks. fra animalsk til humant insulin), skal du måske tage mere eller mindre end før. Dette gælder måske kun for den første indsprøjtning, eller det kan være en gradvis ændring over flere uger eller måneder.
 • Humulin NPH i fyldt pen er kun beregnet til injektion lige under huden. Tal med din læge, hvis du skal indsprøjte din insulin ved en anden metode.

 

Klargøring af Humulin NPH KwikPen 

 • KwikPennen skal rulles 10 gange mellem håndfladerne og vendes op og ned 10 gange umiddelbart før brug for at opblande insulinet, indtil det er ensartet uklart eller mælkehvidt. Hvis ikke, så skal du gentage proceduren, indtil indholdet er blandet. Cylinderampullen i pennen indeholder en lille glaskugle for at lette opblandingen. Ryst ikke kraftigt, da det kan medføre, at indholdet skummer, hvilket kan påvirke den korrekte afmåling af dosis. Du bør jævnligt kontrollere pennen, og du må ikke anvende den, hvis den indeholder klumper, eller hvis faste hvide partikler, der ligner rimfrost, har sat sig fast på bunden eller siderne af cylinderampullen i pennen. Kontroller det ved hver indsprøjtning.

 

Klargøring af KwikPennen (se den vedlagte brugsanvisning) 

 • Vask hænderne først.
 • Læs brugsanvisningen til din fyldte pen. Følg instruktionerne omhyggeligt. Nedenfor følger nogle gode råd.
  • Brug en ren nål. (nåle følger ikke med).
  • Kontrollér insulinflowet i din KwikPen før brug. På denne måde sikres det, at der kommer insulin ud og at eventuelle luftbobler fjernes fra KwikPennen. Der kan stadig være nogle små luftbobler tilbage i KwikPennen. Disse er uskadelige, men hvis luftboblerne er for store, kan det gøre din insulindosis unøjagtig.

 

Indsprøjtning med Humulin NPH 

 • Rens huden, som du er blevet anvist, før du foretager en indsprøjtning. Indsprøjt under huden, som du er blevet instrueret. Du må ikke indsprøjte direkte i en blodåre. Efter indsprøjtningen skal du lade nålen blive i huden i 5 sekunder for at være sikker på, at du har fået hele din dosis.
  Gnid ikke på indstiksstedet. Vær opmærksom på at indsprøjte mindst 1 cm fra forrige indstikssted og at skifte indstikssted mellem hver indsprøjtning, som du er blevet instrueret.

 

Efter indsprøjtning 

 • Umiddelbart efter du har foretaget indsprøjtningen, skal du skrue nålen af KwikPennen ved hjælp af nålens ydre hætte. Dette vil bevare Humulin NPH steril og forhindre lækage. Det vil ligeledes forhindre luft i at trænge ind i pennen samt tilstopning af nålen. Del ikke dine nåle eller din KwikPen med andre. Sæt penhætten på igen.

 

Yderligere indsprøjtninger 

 • Hver gang du bruger KwikPennen, skal du bruge en ny nål. Før hver indsprøjtning skal du fjerne eventuelle luftbobler. Du kan se hvor meget insulin, der er tilbage i pennen, ved at holde KwikPennen lodret med nålen nedad. Skalaen på cylinderampullen viser omtrent hvor mange enheder, der er tilbage.
 • Bland ikke andet insulin i din engangspen. Når KwikPennen er tom, skal du ikke bruge den mere. Kassér pennen med forsigtighed - dit apotek eller din diabetessygeplejerske kan fortælle dig, hvordan du skal gøre dette.

Hvis du har brugt for meget Humulin NPH KwikPen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Humulin NPH, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Hvis du tager mere Humulin NPH, end du har brug for, kan dit blodsukker blive for lavt. Kontroller dit blodsukker (se A under punkt 4). 

Hvis du har glemt at bruge Humulin NPH KwikPen

Hvis du glemmer at tage Humulin NPH, kan dit blodsukker bliver for højt. Kontroller dit blodsukker. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Humulin NPH KwikPen

Hvis du holder op med at tage Humulin NPH, kan dit blodsukker blive for højt. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Humant insulin kan give hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se yderligere information om hypoglykæmi nedenunder i afsnittet ”Almindelige problemer ved diabetes”.  

Mulige bivirkninger

Systemisk allergi er meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter). Symptomerne er følgende:  

 • faldende blodtryk
 • udslæt over hele kroppen
 • vejrtrækningsbesvær
 • hvæsende vejrtrækning
 • hjertebanken
 • svedtendens

Hvis du tror, at du har denne form for insulinallergi over for Humulin NPH, skal du straks kontakte din læge. 

 

Lokal allergi er almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 patienter). Nogle mennesker får rødme, hævelse eller kløe omkring indstiksstedet. Dette forsvinder sædvanligvis i løbet af få dage til få uger. Fortæl det til din læge, hvis du oplever dette.  

 

Hudforandringer på injektionsstedet:
Hvis du injicerer insulin for ofte på samme sted, kan fedtvævet enten skrumpe (lipoartrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi) (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter). Knuder under huden kan også skyldes ophobning af et protein, der kaldes amyloid (kutan amyloidose; hvor hyppigt dette forekommer er ikke kendt). Hvis du injicerer insulinet i et område med knuder, kan det være, at insulinet ikke virker så godt. Skift injektionssted ved hver injektion for at forebygge disse hudforandringer. 

 

Væskeophobning (ødem, f.eks. hævelse i armene, anklerne) er blevet indberettet, specielt i starten af insulinbehandlingen, eller hvis behandlingen ændres for at forbedre kontrollen med dit blodsukker. 

Almindelige problemer ved diabetes

A. Hypoglykæmi  

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) betyder, at der ikke er tilstrækkeligt sukker i blodet. Dette kan skyldes, at: 

 • du tager for meget Humulin NPH eller andet insulin
 • du springer et måltid over, det bliver forsinket, eller at du ændrer din kost
 • du motionerer eller arbejder for hårdt lige før eller efter et måltid
 • du har en infektion, eller du er syg (specielt diarré eller opkastning)
 • der er en ændring i dit behov for insulin
 • du har nyre- eller leverproblemer, der forværres.

 

Alkohol og visse lægemidler kan påvirke dit blodsukkerniveau. 


De første symptomer på for lavt blodsukker kommer sædvanligvis hurtigt og inkluderer: 

 • træthed
 • hjertebanken
 • nervøsitet eller kulderystelser
 • kvalme
 • hovedpine
 • koldsved

Hvis du ikke er sikker på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, bør du undgå situationer, som f.eks. bilkørsel, hvor du selv eller andre kan komme i fare på grund af hypoglykæmi. 

 

Brug ikke Humulin NPH, hvis du fornemmer, du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker)  

 

Hvis dit blodsukker er lavt, skal du tage glucosetabletter, sukker eller drikke noget sukkerholdigt. Spis derefter noget frugt, kiks eller en sandwich, som din læge har rådet dig til og sørg for hvile. Dette vil ofte hjælpe dig over en let hypoglykæmi eller en mindre overdosis af insulin. Hvis du bliver dårlig og har overfladisk vejrtrækning, og du bliver bleg, skal du straks kontakte lægen. En indsprøjtning med glucagon kan behandle svær hypoglykæmui. Spis glucose eller sukker efter glucagonindsprøjtningen. Hvis du ikke responderer på glucagon, skal du tage på skadestuen. Bed din læge om at fortælle dig om glucagon. 

 

B. Hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose (syreforgiftning)  

Hyperglykæmi (højt blodsukker) betyder, at din krop ikke har tilstrækkeligt insulin. Hyperglykæmi kan være forårsaget af: 

 • at du ikke tager din Humulin NPH eller andet insulin
 • at du tager mindre insulin, end din læge har anvist
 • at du spiser mere, end din diæt tillader dig
 • feber, infektion eller følelsesmæssig ubalance

 

Hyperglykæmi kan resultere i diabetisk ketoacidose. De første symptomer kommer langsomt over mange timer eller dage. Symptomerne inkluderer følgende: 

 • træthed
 • manglende appetit
 • blussende ansigt
 • frugtagtig ånde
 • tørst
 • kvalme og opkastning

 

Svære symptomer er tung vejrtrækning og hurtig puls. Søg lægehjælp straks


Hvis hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) ikke behandles, kan de blive alvorlige og medføre hovedpine, kvalme, opkastning, dehydrering, bevidstløshed, koma eller endog død. 


Tre enkle måder til at undgå at få hypoglykæmi eller hyperglykæmi er: 

 • Hav altid ekstra sprøjter og et ekstra hætteglas med Humulin NPH.
 • Hav altid noget på dig, som fortæller, du er diabetiker.
 • Hav altid noget sukker med dig.

 

C. Sygdom 

Hvis du er syg, især hvis du har kvalme eller kaster op, kan dit insulinbehov ændre sig. Selv når du ikke spiser normalt, har du stadig brug for insulin. Test din urin eller dit blod, følg de almindelige regler ved sygdom, og fortæl det til din diabetessygeplejerske eller læge. 

Indberetning af bivirkninger

Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Humulin NPH KwikPen skal opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC), indtil den tages i brug for første gang. Må ikke nedfryses. Den Humulin NPH KwikPen, der er i brug, kan du opbevare ved stuetemperatur (under 30ºC) i op til 28 dage. Den pen, som er i brug, må ikke opbevares i køleskab. 

Læg den ikke nær varme eller i solen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis der er klumper af materiale til stede, eller hvis faste hvide partikler, som ligner rimfrost, har sat sig fast på bunden eller siderne af cylinderampullen. Kontroller det hver gang, du skal injicere dig selv. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Humulin NPH KwikPen indeholder:

 • Aktivt stof: Humant insulin. Humant insulin er fremstillet i laboratoriet ved gensplejsning. Det har samme struktur som det naturlige insulin, der dannes i bugspytkirtlen. Det er derfor forskelligt fra animalsk insulin. Det humane insulin i Humulin NPH findes i en suspension, der indeholder protaminsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Protaminsulfat, metacresol, phenol, glycerol, dinatriumphosphat heptahydrat, zinkoxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden (pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml injektionsvæske, suspension er en hvid, steril suspension og indeholder 100 insulinenheder i hver milliliter (100 IE/ml). 

Hver Humulin NPH KwikPen indeholder 300 enheder (3 ml). 

Humulin NPH KwikPen findes i pakninger med 5, 6 eller 10 (2 x 5). 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Humulin NPH KwikPen indeholder det samme Humulin NPH, som findes i løse Humulin NPH cylin- derampuller. En cylinderampul er blot indbygget i en pen. Når pennen er tom, kan du ikke bruge den igen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Humulin NPH KwikPen fremstilles af:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrig 

Markedsføringstilladelsen indehaves af:

Eli Lilly Danmark A/S 

Lyskær 3E, 2. tv.
2730 Herlev 

Tlf. 4526 6000 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Huminsulin „Lilly“ Basal - KwikPen (Østrig) 

Humuline-KwikPen NPH (Belgien, Luxembourg, Holland) 

Humulin N Kwikpen (Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovenien, Ungarn) 

Huminsulin Basal (NPH) KwikPen (Tyskland) 

Humulin NPH KwikPen (Danmark, Finland, Grækenland, Island, Norge, Sverige) 

Humulin N (NPH) KwikPen (Slovakiet, Tjekkiet) 

Humulina NPH KwikPen (Spanien) 

Humulin I KwikPen (Irland, England) 

Umuline NPH KwikPen (Frankrig) 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.dkma.dk. 

Brugsanvisning

BRUGSANVISNING

Humulin® NPH KwikPen® 100 IE/ml 

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

LÆS VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING INDEN BRUG 

 

Læs brugsanvisningen før du begynder at bruge Humulin og hver gang du får en ny Humulin Kwikpen 100 IE/ml pakning, da brugsanvisningen kan være opdateret med ny information. Anvisningen erstatter ikke samtaler med sundhedspersonalet angående din sygdom eller din behandling. 


Humulin KwikPen 100 IE/ml (“Pen") er en fyldt éngangspen, der indeholder 300 enheder (3 ml) insulin. Du kan give dig selv flere doser ved hjælp af én pen. Pennen tæller 1 enhed ad gangen. Du kan indsprøjte fra 1 til 60 enheder i én indsprøjtning. Hvis din dosis er højere end 60 enheder, er du nødt til at give dig selv mere end én indsprøjtning. Stemplet bevæger sig kun lidt ved hver indsprøjtning, og du bemærker måske ikke, at det bevæger sig. Kun når du har modtaget samtlige 300 enheder i pennen, vil stemplet nå cylinderampullens ende. 


Del ikke din pen med andre, selvom du har skiftet nål. Du må ikke genbruge eller dele nåle med andre. Du kan smitte andre med en infektion, eller de kan smitte dig. 


Denne pen anbefales ikke til blinde eller synshæmmede uden hjælp fra en person, som er trænet i brug af pennen. 

 

KwikPennens dele 

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

 

Sådan genkender du din Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml: 

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

 

Ting du skal bruge til indsprøjtningen: 

 • Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml indeholdende din insulin
 • Nåle som passer til Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml (BD [Becton, Dickinson and Company] nåle anbefales)
 • Desinfektionsserviet

Klargøring af KwikPennen

 • Vask hænderne med vand og sæbe.
 • Kontroller pennens etiket for at sikre, at du tager den rigtige type insulin. Dette er især vigtigt, hvis du bruger mere end en type insulin.
 • Brug ikke pennen efter udløbsdatoen, som står på etiketten, eller i mere end 28 dage efter, at du første gang brugte pennen.
 • Brug altid en ny nål ved hver indsprøjtning for at forebygge infektioner og tilstopning af nålen.

 

Trin 1: 

 • Træk penhætten lige af.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
  • Fjern ikke pennens etiket.
 • Aftør gummiforseglingen med en desin-fektionsserviet.

 


Trin 2: 

 • Rul forsigtigt pennen 10 gange.

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

OG 

 • Vend pennen op og ned 10 gange.

Det er vigtigt at blande for at sikre sig, at man får den rigtige dosis. Insulinet skal være ensartet efter blanding. 

 

Trin 3: 

 • Kontroller insulinets udseende.
  • Insulinet skal være mælkehvidt og uklart efter blanding. Brug ikke insulinet, hvis det er klart eller indeholder klumper eller partikler.

 

Trin 4: 

 • Tag en ny nål.
 • Træk papirfligen af den ydre nålehætte.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

 

Trin 5: 

 • Sæt nålen med den ydre nålehætte lige på pennen, og drej nålen, indtil den sidder fast.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

 

Trin 6: 

 • Træk den ydre nålehætte af og behold den.
 • Træk den indre nålehætte af, og smid den ud.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

Kontrol af insulinflow fra pennen

Kontroller insulinflowet før hver indsprøjtning. 

 • Kontrollen af insulinflowet sikrer, at den luft, som kan have samlet sig i cylinderampullen eller nålen under normalt brug, bliver fjernet, og at pennen fungerer korrekt.
 • Hvis du ikke kontrollerer, at der er insulinflow, kan du få for meget eller for lidt insulin.

 

Trin 7: 

 • For at kontrollere insulinflowet, indstil 2 enheder ved at dreje doseringsknappen.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

 

Trin 8: 

 • Hold pennen lodret med nålen opad. Bank let med en finger på holderen til cylinderampullen for at samle luftboblerne i toppen.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

 

Trin 9: 

 • Bliv ved med at holde pennen med nålen opad. Tryk indtil doseringsknappen er helt i bund og ”0” kan ses i doseringsvinduet. Hold doseringsknappen inde og tæl langsomt til 5.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
  Du bør kunne se insulin ved spidsen af nålen.
  • Hvis du ikke kan se noget insulin, skal kontrollen gentages, dog højst 4 gange.
  • Hvis du stadig ikke kan se noget insulin, skal du skifte nålen og gentage kontrollen.

Små luftbobler er normale og vil ikke påvirke din dosis. 

Indstil din dosis

 • Du kan tage mellem 1 og 60 enheder i en enkelt indsprøjtning.
 • Hvis din dosis er mere end 60 enheder, er du nødt til at tage mere end en indsprøjtning.
  • Spørg sundhedspersonalet til råds, hvis du er nødt til at opdele din dosis.
  • For hver indsprøjtning skal du bruge en ny nål og gentage kontrollen af insulinflowet.

 

Trin 10: 

 • Indstil antallet af enheder, du skal indsprøjte, ved at dreje på doseringsknappen. Dosisindikatoren bør vise din dosis.
  Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml 

  • Pennen indstilles med 1 enhed ad gangen.
  • Doseringsknappen klikker, når du drejer på den.
  • INDSTIL IKKE din dosis ved at tælle klik, fordi dette kan give en forkert dosis.
  • Du kan korrigere din dosis ved at dreje på doseringsknappen i begge retninger, indtil den korrekte dosis vises af doseringsindikatoren.
  • Lige tal er trykt på doseringsskiven.
  • Ulige tal, efter tallet 1, er vist som streger.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
 • Du skal altid kontrollere tallet i doseringsvinduet for at sikre, at du har indstillet den korrekte dosis.
 •  

  • Det er ikke muligt at indstille flere enheder, end der er tilbage i pennen.
  • Hvis du har brug for at indsprøjte mere end det antal enheder, der er tilbage i pennen, kan du enten:
   • Indsprøjte den resterende mængde, og derefter bruge en ny pen til at supplere med den manglende dosis, eller
   • Tage en ny pen og indsprøjte den fulde dosis.
  • Det er normalt, at pennen har en lille mængde insulin tilbage, som du ikke kan indsprøjte.

  Indsprøjtning

  • Indsprøjt insulinet som anvist af sundhedspersonalet.
  • Skift injektionssted ved hver indsprøjtning.
  • Du må ikke forsøge at ændre dosis under indsprøjtning.

   

  Trin 11: 

  • Vælg injektionssted.
   Humulin indsprøjtes under huden (subkutant) på maven, balderne, lår eller overarme.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
  • Aftør huden med en desinfektionsserviet, og lad huden tørre, før du indsprøjter din dosis.

   

  Trin 12: 

  • Før nålen ind i huden.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
  • Tryk doseringsknappen helt ind.
  • Bliv ved med at holde doseringsknappen inde, mens du langsomt tæller til 5, før du trækker nålen ud.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

  Forsøg ikke at indsprøjte insulinet ved at dreje på doseringsknappen. Hvis du drejer på doseringsknappen, vil du IKKE få din insulindosis. 

   

  Trin 13: 

  • Træk nålen ud af huden.
   • Det er normalt at se en dråbe insulin ved nålens spids. Det har ingen betydning for din dosis.
  • Kontroller tallet i doseringsvinduet
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
   • Hvis du ser et “0” i doseringsvinduet, har du fået hele den dosis, som du havde indstillet.
   • Hvis du ikke ser et “0” i doseringsvinduet, skal du ikke genindstille. Stik nålen ind i huden og afslut indsprøjtningen.
   • Hvis du stadig ikke mener at have fået hele den dosis, som du har indstillet til din indsprøjtning, må du ikke begynde forfra eller gentage indsprøjtningen. Kontroller dit blodsukker, som sundhedspersonalet har vist dig.
   • Husk at tage din anden indsprøjtning, hvis du normalt har brug for 2 ind-sprøjtninger for at få din fulde dosis.

  Stemplet bevæger sig kun lidt ved hver ind-sprøjtning, og du bemærker måske ikke, at det bevæger sig. 

   

  Hvis du kan se blod på huden, efter du har trukket nålen ud, tryk da let på injektionsstedet med et stykke vat eller gaze. Du må ikke gnide på hudområdet. 

  Efter indsprøjtningen

  Trin 14: 

  • Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

   

  Trin 15: 

  • Skru nålen med nålehætten af, og bort-skaf den som beskrevet nedenfor (se afsnittet Bortskaffelse af penne og nåle).
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml
  • Opbevar ikke pennen med nålen påsat for at undgå lækage, tilstopning af nålen og indtrængning af luft.

   

  Trin 16: 

  • Påsæt penhætten ved at holde hætteklipsen på linje med dosisindikatoren og skub derefter penhætten lige på.
   Humulin NPH KwikPen Eli Lilly Danmark A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 IE/ml

  Bortskaffelse af penne og nåle

  • Kassér brugte nåle i en engangsbeholder til spidse genstande eller en hård plastikbeholder med et sikkert låg. Du må ikke smide nåle ud i dit husholdningsaffald.
  • Den brugte pen kan smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når du har fjernet nålen.
  • Genbrug ikke den fyldte beholder.
  • Spørg sundhedspersonalet til råds om, hvordan du bortskaffer den fyldte beholder.
  • Vejledningen omkring nålehåndtering erstatter ikke det lokale sundhedspersonales vejledning eller sygehusets instrukser.

  Opbevaring af pennen

  Ubrugte penne 

  • Penne, som ikke er taget i brug, skal opbevares i køleskab (2°C - 8°C).
  • Du må ikke nedfryse Humulin. Brug ikke en pen, der har været udsat for frost.
  • Ubrugte penne kan bruges indtil udløbsdatoen, som angivet på etiketten, såfremt pennen har været opbevaret i køleskab.

   

  Penne i brug 

  • Opbevar den pen, der er i brug, ved stuetemperatur (op til 30°C) og væk fra varme og lys.
  • Bortskaf den pen, som du bruger, efter 28 dage, også selv om den stadig indeholder insulin.

  Generel information om sikker og effektiv brug af din pen

  • Opbevar pen og nåle utilgængeligt for børn.
  • Brug ikke din pen, hvis pennen eller dele af den ser ud til at være i stykker.
  • Hav altid en ekstra pen med dig i tilfælde af, at du mister din pen, eller den går i stykker.

  Problemløsning

  • Hvis du ikke kan fjerne penhætten, vrid da forsigtigt hætten frem og tilbage, og træk den derefter lige af.
  • Hvis doseringsknappen er svær at trykke ind:
   • Det kan være lettere at indsprøjte, hvis doseringsknappen trykkes langsomt ind.
   • Nålen kan være tilstoppet. Påsæt en ny nål og klargør pennen.
   • Der kan være støv, mad eller væske inde i pennen. Bortskaf pennen og tag en ny.

  Hvis du har spørgsmål eller problemer med din Humulin NPH KwikPen, kan du kontakte sundheds-personalet for at få hjælp. Du kan også kontakte Eli Lilly Danmark A/S. 

   

  Denne brugsanvisning blev senest ændret: 10/2020 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020.  

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...